Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Hvorfor være tillitsvalgt?

I denne artikkelen gir vi nye tillitsvalgte en sjekkliste, nærmere informasjon om valg, rolle og oppgaver, og bestemmelser for de ulike tariffområdene.


Gjennom mange år har det i store deler av norsk arbeidsliv utviklet seg ulike ordninger for ansattes innflytelse på egen arbeidssituasjon.

Tillitsvalgtordningen er hjemlet i de ulike hovedavtalene i offentlig og privat sektor. Hovedavtalene er grunnlaget for arbeidstakernes rett til medinnflytelse.

Som tillitsvalgt har du rett til medbestemmelse på vegne av medlemmene. Det betyr at det på mange områder ikke skal fattes beslutninger uten at du som tillitsvalgt er informert og har fått uttale deg. Dessuten har du like stor rett som arbeidsgiver til å fremme forslag. Hvis du ønsker å endre forhold til det bedre, er det mulig å gjøre noe med det.

Tillitsvalgt er å lære
Som tillitsvalgt i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) får du god opplæring. Du får tilbud om grunnopplæring samme år som du er blitt tillitsvalgt. Denne opplæringen består av tre samlinger à tre dager og arrangeres en til to ganger i året. På kursene vil du blant annet lære om lov- og avtaleverket for det tariffområdet du tilhører. Du vil også lære om lokale forhandlinger og bli trent på å gjennomføre lønnsforhandlinger. I tillegg får du regelmessig tilbud om temakurs som gir deg kontinuerlig læring. NFF arrangerer også opplæring/forberedelser til lokale lønnsforhandlinger både for nye og erfarne tillitsvalgte i de årene det er avtalt slike forhandlinger.

Utgiftene til tillitsvalgtopplæring dekkes av NFF, og du har rett til fri med lønn fra arbeidsgiver.

Informasjon
Som tillitsvalgt i NFF vil du få tilgang til mye informasjon. På https://fysio.no/Forbundsforsiden/Jus-arbeidsliv/ ligger alle avtaler og lover du trenger i tillegg til mye annen informasjon. Det sendes regelmessig ut tariffinformasjon til alle tillitsvalgte, og nye avtaler som er fremforhandlet, vil bli sendt ut fortløpende.

Finne løsninger
Å være tillitsvalgt kan være et krevende verv. Som tillitsvalgt vil du kunne møte motgang. I drøftinger eller forhandlinger er det sjelden at den ene parten får hundre prosent gjennomslag. Du vil også kunne oppleve at medlemmene dine ikke er enige med resultatet eller i de forslag du fremmer. Men da er det viktig å huske at det er du som tillitsvalgt som ser helheten.

Utfordringer
Som tillitsvalgt vil du møte vanskelige situasjoner. En kollega kan for eksempel ha problemer, og kommer til deg å få hjelp. Det kan bli innskrenkninger på arbeidsplassen din, og noen blir overtallige. Du kan også få en personalkonflikt der begge parter er medlemmer. Slike saker har ingen fasitsvar og er alltid utfordrende. Alle som går inn i slike situasjoner med et ønske om å løse dem, og som gjør sitt beste, vokser på det.

Du lærer konkret om rettigheter og saksgang ved å gå inn i slike saker, og du lærer mye av å løse problemene. Som tillitsvalgt i NFF slipper du å stå alene med slike saker. Du kan ta kontakt med din region i NFF eller NFFs sekretariat dersom du trenger hjelp.

Valg av tillitsvalgt
Hovedavtalen i de ulike tariffområdene definerer hvem som regnes som tillitsvalgt. Les mer om de enkelte områdene nedenfor.

NFF anbefaler at det velges tillitsvalgt med utgangspunkt i beslutningsstrukturen i virksomheten. Dette betyr at der hvor det er flere tillitsvalgte – noe som er tilfellet i store kommuner, helseforetak eller større virksomheter – er det en av de tillitsvalgte som er hovedtillitsvalgt og dermed har kontakt med arbeidsgiver på sentralt nivå. De tillitsvalgte har kontakt med arbeidsgiver på sitt nivå.

I tillegg til bestemmelsene i Hovedavtalen anbefaler NFF at det fortrinnsvis velges tillitsvalgte blant de ansatte som har arbeidet i virksomheten de siste to årene. NFF anbefaler også at tillitsvalgte velges for to år av gangen for å sikre kontinuitet i vervet, og at valget skjer i november/desember. Ledere bør ikke velges som tillitsvalgt.

Representant for NFF
Som tillitsvalgt er du medlemmenes talsmann og bindeledd mellom dem og arbeidsgiver. Du er også bindeleddet mellom avdelingene og medlemmene.

Tillitsvalgtes rolle er både å være forhandler, mekler og å være vaktbikkje. Du har myndighet til å gjennomføre forhandlinger og inngå forpliktende avtaler for medlemmene dine. Du skal prøve å rydde opp i uoverensstemmelser enten disse er mellom medlemmene eller mellom medlemmer og arbeidsgiver. Du skal også passe på at lover og avtaler blir fulgt. Du vil lære mer om disse oppgavene på tillitsvalgtkursene. 

Samarbeid med andre organisasjoner
Det er viktig og nødvendig å samarbeide med andre organisasjoner, først og fremst andre organisasjoner i Unio, men også andre organisasjoner kan være aktuelle samarbeidspartnere.

Sjekkliste for nye tillitsvalgte
For å komme raskt i gang med arbeidet som tillitsvalgt er det en del tiltak som må gjennomføres etter valget/utpekingen. Disse tiltakene er en nødvendig forutsetning for en vellykket funksjon som tillitsvalgt:

Informasjon om valget
Til arbeidsgiver: Du må melde skriftlig til arbeidsgiver at du er valgt. Unnlatelse av dette vil kunne føre til at det den forrige tillitsvalgte fortsetter i sitt verv.

Til medlemmene: I store kommuner, helseforetak eller større virksomheter kan det være lurt også å gi alle medlemmene beskjed at du er den nye tillitsvalgte.

Til NFF: Du må gi beskjed til regionleder i din region, med kopi til tariff@fysio.no.

Overføring av avtaler, dokument og erfaring fra avtroppende tillitsvalgt
Det er viktig at du får overført avtaler, protokoller, resultat fra forhandlinger osv. fra den avtroppende tillitsvalgt. Du må også sørge for å bli orientert om saker som er under behandling og eventuelle frister som løper. Det er viktig at ny tillitsvalgt og avtroppende tillitsvalgt i felleskap gjennomgår løpende saker, hvordan samarbeidet med arbeidsgiver og andre organisasjoner er organisert.

Møte med arbeidsgiver
Den nye tillitsvalgte bør også ganske snart introdusere seg selv overfor arbeidsgiver og de andre aktuelle tillitsvalgte. Personlige kontakter er livsnerven i tillitsvalgtarbeidet.

Nærmere om de forskjellige tariffområdene

KS
For KS er ordningen hjemlet i Hovedavtalen del B, § 2.

Definisjonen av tillitsvalgt i Hovedavtalen i KS (del B § 2) er: arbeidstaker tilsatt i kommunen og som er valgt/utpekt av medlemmene i sin arbeidstakerorganisasjon til å ivareta de oppgaver som fremgår av denne avtalen.

Definisjonen av hovedtillitsvalgt er: tillitsvalgt som er valgt/utpekt av medlemmene i sin arbeidstakerorganisasjon for å koordinere og bistå de tillitsvalgte i deres arbeid overfor kommunen.

Spekter
Definisjonen av tillitsvalgt i HA i Spekter (del III § 45) er: ansatte valgt etter reglene i § 46 som arbeidsgiver har fått varsel om i henhold til § 48. De tillitsvalgte godkjennes som representanter og talsmenn for de organiserte ansatte og forplikter egen organisasjons medlemmer i den utstrekning lov og tariffavtaler ikke er til hinder for det.

Videre skal partene i den enkelte virksomhet avtale: en hensiktsmessig organisering av samarbeidet med de tillitsvalgte, herunder antallet tillitsvalgte og fordelingen av disse, basert på lokale forhold og behov, (§ 45).

Staten
I statlig tariffområde står reglene om valg av tillitsvalgte i hovedavtalens del 2 (§ 30). Reglene innebærer at det skal velges egne tillitsvalgte for NFF, dvs. tillitsvalgte for fysioterapeutene, innenfor virksomheten/driftsenheten (definert i § 40). De tillitsvalgtes rettigheter og plikter er primært regulert av bestemmelsene i hovedavtalens del 2, men oppgavene omtales også i del 1 og i den enkelte virksomhetens tilpasningsavtale.

Tilpasningsavtalen handler om hvordan medbestemmelsen skal utøves i den enkelte statlige virksomhet. Hovedavtalen er en generell avtale om medbestemmelse, mens tilpasningsavtalen er spesielt tilpasset den enkelte virksomhet.

Alle statlige virksomheter skal forhandle frem en egen tilpasningsavtale, jf. Hovedavtalen § 4. Man kan med andre ord ikke velge bort å ha tilpasningsavtale, dette er et pålegg fra de sentrale parter, det vil si hovedsammenslutningene og staten. Avtalen forhandles mellom de lokale parter i den enkelte virksomhet, det vil si arbeidsgiver og de tillitsvalgte. På arbeidstakersiden er det kun tillitsvalgte fra organisasjoner som er representert etter hovedavtalen del 1 § 9 som har rett til å forhandle tilpasningsavtalen.

Som sagt skal tilpasningsavtalen beskrive utøvelse av medbestemmelse etter hovedavtalen. Men helt fritt står man ikke ute i virksomheten, for tilpasningsavtalen må holde seg innenfor rammen av hovedavtalens Del 1. De lokale partene kan avtale andre samarbeidsformer enn det som er beskrevet i hovedavtalen, men man må holde seg innenfor hovedavtalens virkeområde, jf. § 2 nr. 3 og forhandlingsbestemmelsen i § 13.

Arbeidstakerparter/-representanter
I henhold til hovedavtalens del 1 (§ 4) skal det inngås «tilpasningsavtaler om medbestemmelse mellom partene». De som har rettigheter i henhold hovedavtalens del 1 og tilpasningsavtalen i den enkelte virksomhet kalles «arbeidstakerparter/-representanter». Hovedavtalens § 9 a og b sier hvem disse er:

«De organisasjoner som organiserer minst 10 % av de tilsatte i vedkommende virksomhet/driftsenhet/arbeidsområde som er berørt av saken.

Primærorganisasjonene under samme hovedsammenslutning har adgang til å slå sammen medlemstallet for å oppnå minst 10 %.»

Unio som hovedsammenslutning har krav på å peke ut en representant med rettigheter etter tilpasningsavtalen, selv om primærorganisasjonene ikke fyller kravet til 10 %. Vi må samarbeide med andre Unio-forbund for å oppnå representasjon i saker som gjelder medbestemmelse i henhold til hovedavtalens del I og tilpasningsavtalen i virksomheten.

Vær oppmerksom på at 10 % -regelen gjelder ikke saker som er hjemlet i Hovedtariffavtalen, for eksempel lokale forhandlinger. Her har NFF eget partsforhold uavhengig av antall medlemmer.

Definisjonen av hovedtillitsvalgt er tillitsvalgt som er valgt/utpekt av medlemmene i sin arbeidstakerorganisasjon for å koordinere og bistå de tillitsvalgte i deres arbeid overfor virksomheten der det er flere ledd/nivåer.

Virke
Bestemmelser rundt tillitsvalgtordningen i Virke står omtalt i parallellavtalens kapittel VI. 

I § 6-1 står det: ved hver virksomhet skal det velges en tillitsvalgt for de organiserte arbeidstakerne hvis virksomheten eller arbeidstakerne forlanger det.

Hvis NFF har mer enn 25 organiserte medlemmer, kan det velges to tillitsvalgte.

I § 6-2 står det: tillitsvalgte skal velges blant anerkjente dyktige ansatte ved virksomheten med erfaring og innsikt dens arbeidsforhold. De skal så vidt mulig velges blant ansatte som har arbeidet i virksomheten de to siste år.

Oslo kommune
Hovedavtalen § 12, Dokument 24, har bestemmelser om hvem som kan velges som tillitsvalgt:

Hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt skal velges blant arbeidstakere som er i aktivt arbeid og har minst halv stilling, og som har erfaring og innsikt i virksomhetens arbeidsforhold.

Hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte bør være over 20 år og bør velges blant de ansatte som har arbeidet i virksomheten i de siste 2 år.

Dersom en hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt går ut av tjeneste, f.eks. ved permisjon over 3 måneder (unntatt permisjon tilknyttet verv som hovedtillitsvalgt eller den lovfestede svangerskapspermisjon) eller pensjon, opphører tillitsvervet.

Valget gjelder for minst 1 år av gangen. Administrasjonen skal innen 8 dager etter at valget er foretatt ha skriftlig melding om navnene på de som er valgt.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner