Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Område 10 – helseforetak med sykehusdrift

Hovedtariffavtale og lokale overenskomster for overenskomstområde 10.


Her finner du felles hovedtariffavtale (overenskomst, del A1 og A2) for alle NFFs medlemmer i helseforetakene med sykehusdrift. Du finner også de lokale overenskomstene (B-delene) som er forhandlet frem i helseforetakene.

Hovedtariffavtale

Eldre hovedtariffavtaler

(*)

1. Pensjon for alle fra første krone: Som en konsekvens av Rikslønnsnemdas slutning i sak 01/2019 mellom LO stat og Spekter og sak 02/2019, YS Spekter og Spekter - fjerning av den administrativt fastsatte minstegrensen på 20 % før innmelding i pensjonsordningen, ble det 22. november 2019 inngått en protokoll mellom Spekter og forbundene i Unio om endring i overenskomstens del A1. Rikslønnsnemdas slutning vedrørende pensjonsordningen for overenskomstområde 10 er i sin helhet avtalt gjort gjeldende også for forbundene i Unio. Det betyr at fra 1. januar 2020 skal pensjonsordningen omfatte alle tilsatte (faste og midlertidige) og fra første arbeidede time. Dette gjelder ikke arbeidstakere som har sin pensjonsordning etter lovfastsatte pensjonsordninger.

2. Pensjonistavlønning i alle overenskomstområder: I A1-forhandlingene i 2019 ble det 10. april avtalt mulighet for pensjonistavlønning i overenskomstområde 10 Helseforetak med sykehusdrift. Mulighet for pensjonistavlønning er nå avtalt utvidet til å gjelde for alle virksomheter i Spekter med offentlig tjenestepensjon.

Lokale overenskomster (B-deler) for helseforetakene

Lokalt fremforhandlede overenskomster for de ulike helseforetakene finner du ved å gå inn på lenken nedenfor. Tilgang til dokumentene krever innlogging.

Lokale overenskomster

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner