Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Regelverk

Et utvalg av lover, forskrifter og rundskriv som er relevante for ansatte fysioterapeuter og utøvelse av fysioterapi generelt.


Lov om helsepersonell m.v.

Se også: forskrift om behandling av personopplysninger

Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om spesialisthelsetjenester

Lov om folketrygd

Endringer i stønadsforskriften før 26. oktober 2020:
28. august 2020  |  26. juni 2020  |  21. april 2020  |  23. mars 2020

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

Lov om ferie

Lov om 1 og 17 mai som høgtidsdager

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Lov om arbeidstvister

Lov om offentlige tjenestetvister

Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Andre relevante forskrifter

Aktuelle rundskriv

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner