Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Regelverk

Et utvalg av lover, forskrifter og rundskriv som er relevante for ansatte fysioterapeuter og utøvelse av fysioterapi generelt.


Lov om helsepersonell m.v.

Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om spesialisthelsetjenester

Lov om folketrygd

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

Lov om ferie

Lov om 1 og 17 mai som høgtidsdager

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Lov om arbeidstvister

Lov om offentlige tjenestetvister

Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Andre relevante forskrifter

Aktuelle rundskriv

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner