Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Lønn og tariff


Side 1 av 2

Tariffoppgjør 2020

Her gir vi en samlet, løpende oversikt over publiserte nyheter knyttet til hovedtariffoppgjøret i 2020.

Tariffguide – ord og uttrykk

Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Her får du en kortfattet innføring i spørsmål om lønn og tariff.


Tariffområde KS

NFFs medlemmer i KS tariffområde er blant annet tilsatt i fylkeskommuner, kommuner og kommunalt eide bedrifter.


Tariffområde Spekter

Medlemmene i tariffområde Spekter er blant annet tilsatt på sykehus som eies av de statlige helseforetakene, på private sykehus, i studentsamskipnadene, Vy, NRK, Norges Bank og Den norske opera.


Tariffområde Virke

Tariffområde Hovedorganisasjonen Virke (tidligere HSH). NFFs medlemmer i tariffområde Virke er blant annet tilsatt på private sykehus og sykehjem, i opptreningsinstitusjoner, høgskoler og barnehager.

Tariffområde stat

NFFs medlemmer i statlig tariffområde er blant annet tilsatt i departementer, direktorater, hos fylkesmenn, på universiteter, høgskoler og i kompetansesentre.Tariffområde Oslo kommune

NFFs medlemmer i tariffområde Oslo kommune er blant annet tilsatt sentralt i Oslo kommune, i en bydel og i de enkelte etatene.

Virksomheter uten tariffavtale og i NHO

Noen av NFFs medlemmer arbeider i en virksomhet som ikke har tariffavtale. Da står man som medlem uten tariffavtaledekning. Forbundet arbeider for å opprette tariffavtale i så mange virksomheter som mulig.Tillitsvalgte

Gjennom mange år har det i store deler av norsk arbeidsliv utviklet seg ulike ordninger for ansattes innflytelse på egen arbeidssituasjon. Tillitsvalgtordningen er hjemlet i de ulike hovedavtalene i offentlig og privat sektor. Hovedavtalene er grunnlaget for arbeidstakernes rett til medinnflytelse.


Regelverk

Et utvalg av lover, forskrifter og rundskriv som er relevante for ansatte fysioterapeuter og utøvelse av fysioterapi generelt.

Kurs for tillitsvalgte

NFF arrangerer kurs for tillitsvalgte i alle tariffområdene. Her finner du kurs i lokale forhandlinger, grunnopplæring og temakurs. Noe for deg?Side 1 av 2