Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Regelverk

Aktuelle lover og forskrifter for tariffområdene og for selvstendig næringsdrivende er oppdatert under hvert område. I tillegg inneholder publikumssiden fakta og kunnskap til bruk for å argumentere for fysioterapitjenesten.

 


Enkeltvedtak fysioterapi
I forbindelse med ny helse- og omsorgstjenestelov har det vært flere henvendelser til NFF fra fysioterapeuter og andre med hensyn til hvorvidt det skal fattes vedtak på fysioterapitjenester, og hvem som skal involveres i dette. Ett av spørsmålene har vært hvorvidt det skal fattes enkeltvedtak på fysioterapitjenester som har en varighet på mer enn to uker, og som gis til pasienten i pasientens eget hjem. NFF har i notatet nedenfor gjort en juridisk vurdering av dette spørsmålet.

 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner