Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Regelverk

Aktuelle avtaler, lover, forskrifter og rundskriv for tariffområdene og for selvstendig næringsdrivende er oppdatert under hvert område. I tillegg inneholder publikumssiden fakta og kunnskap til bruk for å argumentere for fysioterapitjenesten.

 


Enkeltvedtak fysioterapi
I forbindelse med ny helse- og omsorgstjenestelov har det vært flere henvendelser til NFF fra fysioterapeuter og andre med hensyn til hvorvidt det skal fattes vedtak på fysioterapitjenester, og hvem som skal involveres i dette. Ett av spørsmålene har vært hvorvidt det skal fattes enkeltvedtak på fysioterapitjenester som har en varighet på mer enn to uker, og som gis til pasienten i pasientens eget hjem. NFF har i et notat (se "Relaterte dokumenter") gjort en juridisk vurdering av dette spørsmålet.

Sjekkliste ved utlysing og tildeling av driftstilskudd
Forbundet får mange spørsmål og tilbakemeldinger knyttet til driftstilskudd. Under "Relaterte dokumenter" har vi derfor lagt en sjekkliste som vil være nyttig både for søkere på driftstilskudd og for ledere i kommunehelsetjenesten.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner