Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Treårsregelen – når har jeg krav på fast ansettelse?


Av Steinar Gløer Aarum, juridisk rådgiver, NFFs forhandlingsseksjon

NFF blir jevnlig kontaktet av medlemmer som lurer på når de har krav på fast ansettelse. I denne artikkelen blir det redegjort for vilkårene for å oppnå fast ansettelse, samt innhold og omfang av stillingen du har krav på. I artikkelen får du også tips til fremgangsmåten for å kreve fast ansettelse. 

Aktualitet

Hovedregelen er at arbeidstakere skal ansettes fast, jf. arbeidsmiljøloven (heretter aml.) § 14-9 (1). Likevel opplever NFF at mange medlemmer kun får midlertidige avtaler av arbeidsgiver, og særlig de første årene etter utdanning. 

Retten til fast ansettelse etter langvarig midlertidig ansettelse, populært kalt treårsregelen, reguleres av aml. § 14-9 (7). I første setning står det at «[a]rbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter andre ledd bokstav a eller i mer enn tre år etter andre ledd bokstav b og f, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse»

En «arbeidstaker … skal anses som fast ansatt», hvis vilkårene er oppfylt. Det er derfor ikke snakk om en nyansettelse, men et arbeidsforhold som fortsetter etter at den siste kontrakten er utløpt. I en ideell verden trenger du ikke å fremme et krav om fast ansettelse, fordi du allerede skal anses som fast ansatt. Likevel opplever NFF at arbeidsgivere ikke har tilstrekkelig kunnskap om reglene, slik at vi jevnlig må bistå medlemmer ved å fremme krav om skriftlig arbeidsavtale om fast ansettelse. 

I aml. § 14-9 (7) står det også at arbeidstakere i noen tilfeller må være ansatt i fire år før de har oppnådd fast ansettelse. Av den grunn er det i realiteten en treårsregel, og en fireårsregel.

Gjelder tre- eller fireårsregelen for meg?

Det følger av aml. § 14-9 (7) at fysioterapeuten må være ansatt i fire år for å oppnå fast ansettelse, dersom fysioterapeuten har vært ansatt i et arbeid som er av midlertidig karakter, jf. aml. § 14-9 (2) a. Vanligvis er dette forskerstillinger og rene prosjektstillinger. I de stillingene er det allerede ved ansettelsen klart at arbeidsgiver ikke har bruk for arbeidskraften når prosjektet er ferdig. 

For at en fysioterapeut skal kunne ansettes etter aml. § 14-9 (2) a, er det et absolutt krav at behovet for arbeidskraft skal være tidsbegrenset. Hvis arbeidet ikke er tidsbegrenset, men arbeidstaker ansettes etter bokstav a, kan arbeidsgiver ikke benytte midlertidig ansettelse. Det er derfor få situasjoner hvor det vil være aktuelt å ansette fysioterapeuter etter aml. § 14-9 (2) a. Ulovlig bruk av midlertidig ansettelse kan være grunnlag for å kreve fast ansettelse. 

Hvis du blir ansatt som vikar, skal du ansettes etter aml. § 14-9 (2) b. Hvis du er ansatt i ulike vikariater i tre år, eller har vært ansatt i en kombinasjon av vikariater og midlertidige stillinger i tre år, har du oppnådd fast ansettelse etter aml. § 14-9 (7). Av den grunn er det treårsregelen som er mest aktuell for de fleste fysioterapeuter. I det følgende vil jeg derfor referere til treårsregelen, men de samme reglene vil gjelde etter fireårsregelen.  

Hvem kan vise til treårsregelen? 

Treårsregelen står i arbeidsmiljøloven, og derfor gjelder bestemmelsen kun dem som er ansatt. Den gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende, selv om de har avtale om driftstilskudd med kommunen. 

Det er vanlig at fysioterapeuter jobber i ulike vikariater i ulike avdelinger, men i samme kommune eller helseforetak. En del lurer derfor på om det er tilstrekkelig å jobbe for eksempel i samme kommune i tre år, eller om det må være i samme avdeling. Spørsmålet er ikke regulert i lovteksten, men det klare utgangspunktet er at du kan påberope deg fast ansettelse i en kommune selv om du har jobbet i ulike avdelinger eller etater i kommunen. Det begrunnes med at en kommune er en samlet juridisk enhet. Dette er fastslått i rettspraksis. 

For å oppnå fast ansettelse må de midlertidige ansettelsene være sammenhengende. Kortere opphold er godtatt av domstolene. Et opphold på en uke vil normalt være problemfritt, men et opphold på flere måneder vil normalt ikke godtas. Det er usikkert hvor de nøyaktige grensene går, og det må vurderes i det konkrete tilfellet.  

Hva med turnustjenesten? 

NFF får jevnlig spørsmål om turnustjenesten teller i opptjeningen for fast ansettelse etter aml. § 14-9 (7). Lovgiver har bevisst valgt å utelate denne typen midlertidig arbeid fra § 14-9 (7). Det betyr at turnustjenesten ikke telles i opptjeningsperioden for å oppnå fast ansettelse etter treårsregelen. 

Hvilken stillingsprosent har jeg krav på? 

Grunnen til at du blir regnet som fast ansatt etter tre år, er at den midlertidige ansettelsen har vist at arbeidsgiver har et varig behov for arbeidskraften din. Hvis du har arbeidet i en 100 % stilling i tre år, har du krav på en 100 % fast ansettelse når opptjeningsperioden er ferdig. For fysioterapeuter som har blitt ansatt på deltid i midlertidige stillinger, gjelder følgende: 

Det er fastslått i rettspraksis, og i forarbeidene til arbeidsmiljøloven, at du i disse tilfellene har krav på en fast stilling som tilsvarer gjennomsnittet av tidligere kontrakter. Et eksempel er et medlem som har jobbet i 100 % vikariat i 18 måneder, og deretter 50 % i et vikariat i de neste 18 månedene. I dette tilfelle vil NFF argumentere for at man har krav på en stillingsprosent på minst 75 %. Dette er likevel ikke en eksakt vitenskap, og rettstilstanden er ikke helt klar. Det kan derfor hende at arbeidstakeren i dette eksempelet må akseptere en fast stilling på 50 %, dersom det er behovet som arbeidsgiveren har i overskuelig framtid. 

Hvilke oppgaver skal stillingen inneholde?

I den faste stillingen skal du i utgangspunktet fortsette med de samme arbeidsoppgavene som du hadde i opptjeningsperioden. NFF har fått henvendelser fra medlemmer som har hatt varierende arbeidsoppgaver i opptjeningsperioden. I forarbeidene gis det uttrykk for at stillingen skal samsvare med hva du har gjort i perioden som har gitt deg fast ansettelse.

Av den grunn er det naturlig at du fortsetter i samme type, eller sammenlignbar, stilling som du har innehatt lengst i opptjeningsperioden. Eventuelt at du fortsetter i den stillingen som du har når du går over til å være fast ansatt etter tre år. NFF mener at du ikke kan få helt andre arbeidsoppgaver enn det du har jobbet med de siste tre årene.  

I ethvert arbeidsforhold har arbeidsgiver anledning til å gjøre mindre endringer i arbeidsforholdet, i kraft av arbeidsgivers styringsrett. Denne styringsretten har noen yttergrenser. Dersom man får helt andre oppgaver enn i den opprinnelige stillingen, vil det i realiteten være en endringsoppsigelse, og da må vilkårene for oppsigelse være oppfylt. 

Kan jeg bli sagt opp?

Ved fast ansettelse etter aml. § 15-9 (7) får du ordinært stillingsvern. Arbeidstakere har et godt vern etter arbeidsmiljøloven, og det skal mye til for at du skal kunne bli sagt opp. Likevel er det alltid en risiko for oppsigelse, som det også er for alle andre arbeidstakere. Fordelen med stillingsvernet er at det er vanskeligere for arbeidsgiver å si deg opp, i tillegg til at du har krav på lønn i oppsigelstiden. 

Hvordan skal jeg gå fram overfor arbeidsgiver? 

Artikkelen viser at det er flere usikkerhetsmomenter i forbindelse med å opptjene seg rett til fast ansettelse etter reglene i aml. § 15-7. Hvis du mener at du oppfyller vilkårene for fast ansettelse etter aml. § 14-9 (7), anbefaler vi deg å ta kontakt med NFF, eller din lokale tillitsvalgte, før du sender inn kravet til arbeidsgiver.

NFF har i noen tilfeller opplevd at medlemmer fremmer krav før de har rett til fast ansettelse, fordi de har misforstått regelverket. Det har dessverre ført til at de ikke får nytt vikariat, som igjen medfører at de mister muligheten til å oppnå fast ansettelse. Det lønner seg altså å sitte stille og vente til etter at det har gått tre år.

Spørsmål knyttet til treårsregelen rettes til juristene i NFFs forhandlingsseksjonen. Send inn henvendelsen via kontaktskjemaet på NFFs nettsider.

Fysioterapeuten nr. 7-2020.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner