Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Særaldersgrenser


Av Bente Eide, seniorrådgiver, NFFs forhandlingsseksjon

Denne artikkelen omhandler særaldergrenser for fysioterapeuter ansatt i offentlig sektor, inklusiv helseforetakene, med medlemskap i KLP, Oslo Pensjonsforsikring AS, Statens pensjonskasse, Pensjonskasse for helseforetakene i hovedstadsområdet eller tilsvarende. 

Ansatte i private virksomheter må undersøke hvilke pensjonsordninger som gjelder i sin virksomhet. Også ansatte i offentlig sektor, som medlem i en av de ordningene som beskrives her, har ansvar for å ha kjennskap til egen pensjonsordning.

Hva er særaldersgrenser?

Den generelle aldersgrensen for offentlig ansatte, og sektorer som har tilsvarende tariffavtaler, er 70 år. Dette fremgår av lov om aldersgrenser m.fl. Her hjemles også muligheten til å sette lavere aldersgrense. For ansatte i privat sektor, og kommuner som eventuelt ikke har avtalefestet aldersgrense på 70 år, er aldersgrensen 72 år, jf. arbeidsmiljøloven § 15-13 a.

Med særaldersgrense menes andre, lavere aldersgrenser enn den generelle. Det som kjennetegner stillinger som har særaldersgrense, er at jobben medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning, eller stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper.

For de fysioterapeutene som har særaldersgrense, er denne på 65 år.

Hvem har særaldersgrense?

Ikke alle fysioterapeuter har særaldersgrense. For det første er det avhengig av hvilket tariffområde med tilhørende pensjonsordning man tilhører, og for det andre er det avhengig av hvilken stillingskode eller stillingsbenevnelse man har.

Oslo kommune

For å ta det enkleste først: Ansatte fysioterapeuter i Oslo kommune er medlem i Oslo Pensjonsforsikring AS, OPF, og her er det ingen særaldersgrenser for fysioterapeuter. Det betyr at aldersgrensen er 70 år.

KS

De fleste fysioterapeutene som er ansatt i kommuner eller fylkeskommuner i Norge, er medlem i KLP. Noen fylkeskommuner har egne pensjonskasser. Disse pensjonskassene skal ha de samme betingelsene som KLP. 

Stillinger med særaldersgrenser i KLP er listet opp i et vedlegg til pensjonskassens vedtekter. Oversikten finnes på KS’ nettsider, www.ks.no. Søk på «stillinger med særaldersgrense» på KS’ nettsider, og last ned B-rundskriv 5/2016.

Legg merke til at stillingsbenevnelsen som rapporteres inn til pensjonskassen må være:

 • fysioterapeut
 • fysioterapeut I
 • spesialfysioterapeut
 • spesialfysioterapeut I
 • kommunefysioterapeut
 • sjeffysioterapeut, eller 
 • avdelingsleder med særaldersgrense. 

Det er ingenting i veien for å benytte andre benevnelser internt i virksomheten, men det er kun de ovennevnte titlene som hjemler særaldersgrensen. De profesjonsnøytrale stillingsbenevnelsene som f.eks. rådgiver eller seksjonsleder som er mye benyttet, gir altså ikke særaldersgrense, men en seksjonsleder kan godt rapporteres inn til pensjonskassen som avdelingsleder med særaldersgrense.

Stat

De fleste av NFFs medlemmer som er ansatt i staten, arbeider i høyskolesektoren eller i NAV, og er medlemmer i Statens pensjonskasse, SPK. 

For gjennomgående stillinger som saksbehandler og rådgiver er det ingen særaldersgrenser. 

Det samme gjelder stilling som bedriftsfysioterapeut og undervisnings- og forskerstillingene. For stillinger under Helse- og omsorgsdepartementet gjelder særaldersgrense på 65 år for følgende stillinger:

 • fysioterapeut
 • avdelingsleder/fysioterapeut
 • instruktør/fysioterapeut, og
 • sjeffysioterapeut

Stillingsbenevnelsen spesialfysioterapeut gir derimot ikke særaldersgrense, og har aldersgrense på 70 år.

Oversikt over aldersgrensene i staten finnes på www.regjeringen.no. Der søker du på «aldersgrensene i staten», og med et par klikk videre fra øverste søkeresultat laster du ned PDF-en med samme navn.

Helseforetak

Ansatte i helseforetak følger ulike pensjonskasser, avhengig av hvor de er ansatt.

Fysioterapeuter som per 31. desember 2001 var ansatte ved sykehus som da var statssykehus, for eksempel Rikshospitalet, er fortsatt medlem i Statens pensjonskasse. Ordningen er lukket, det betyr at ingen nye medlemmer innlemmes i den. Særaldersgrensene gjelder som for statsansatte, og de står listet opp særskilt i oversikten, se henvisningen til www.regjeringen.no ovenfor. Nyansatte ble innmeldt i KLP.

Fra 1. januar 2014 ble det opprettet en pensjonskasse for ansatte ved helseforetak i hovedstadsområdet, Pensjonskasse for helseforetakene i hovedstadsområdet, PKH. Den omfatter alle fysioterapeutene ved Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF, Vestre Viken HF, Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF. Alle ansatte ble overført til denne. Forutsetningen for overføring av ansatte til PKH var å videreføre de betingelsene medlemmene hadde i de pensjonskassene de ble overført fra. Stillingsbenevnelser med særaldersgrenser er her de samme som i KLP.

Ansatte i alle andre helseforetak følger KLP eller tilsvarende, og har dermed de samme bestemmelsene om særaldersgrense som ansatte i kommuner og fylkeskommuner, se over.

Utfordringer

NFF får jevnlig henvendelser fra medlemmer som oppdager at de har mistet særaldersgrensen de trodde de hadde. Oftest skyldes dette at de har skiftet stilling, og at den nye stillingen har en stillingsbenevnelse som ikke gir rett til særaldersgrense. 

Omorganisering av virksomheten kan også medføre nye eller endrede stillingsbenevnelser som innebærer at retten til særaldersgrense faller bort. 

Det er en utfordring å passe på at man ikke mister eller gir fra seg goder man ønsker å beholde i slike ovennevnte situasjoner, men det er et ansvar for den enkelte å sjekke betingelser og konsekvenser i slike situasjoner.

Pensjon har vært et stort diskusjonstema de siste årene, og det forventes å bil tema ved hovedtariffoppgjøret i 2018, med mindre partene eller regjeringen kommer frem til endringer før den tid. Særaldersgrensene settes under press fordi det er et uttalt mål å få folk til å stå lenger i arbeid. Hva resultatet blir gjenstår å se, men foreløpig har mange fysioterapeuter rett og mulighet til å gå av ved 65 år som følge av bestemmelsene om særaldersgrensene. 

Fysioterapeuten nr. 2-2018.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner