Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Om å lykkes som tillitsvalgt


Av Bente Eide, seniorrådgiver, og Hege Munthe, rådgiver, NFFs forhandlingsseksjon

Hvorfor lykkes noen tillitsvalgte svært godt med å få gjennomslag for sine krav hos arbeidsgiver, mens andre føler at de «aldri blir hørt»? Her vil vi gi noen tips om forhold som kan bidra til at man lykkes som tillitsvalgt.

Gjennom mange år har det i store deler av norsk arbeidsliv utviklet seg ulike ordninger for ansattes innflytelse på egen arbeidssituasjon. En tillitsvalgt for Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) representerer alle medlemmene i forbundet i virksomheten, uavhengig av arbeidssted, stillingsbrøk eller tittel. Eneste kravet er at de er medlem i NFF.

Tillitsvalgtordningen er hjemlet i de ulike hovedavtalene (HA) i offentlig og privat sektor. Hovedavtalene er grunnlaget for arbeidstakernes rett til medbestemmelse. 

Den tillitsvalgte har rett til medbestemmelse på vegne av medlemmene. Det betyr at det på mange områder ikke skal fattes beslutninger uten at den tillitsvalgte er informert, og har fått uttale seg. Dessuten har den tillitsvalgte like stor rett som arbeidsgiveren til å fremme forslag. 

Hvis medlemmene ønsker å endre forhold til det bedre, er det mulig å gjøre noe med det via deres representant.

Å være tillitsvalgt kan være et krevende verv. Man vil kunne møte motgang. I drøftinger eller forhandlinger er det sjelden at den ene parten får hundre prosent gjennomslag, og man kan oppleve at medlemmene ikke er enige i resultatet, ei heller i de forslagene som fremmes. 

Her vil vi komme inn på noen enkle forhold som er vesentlige for å lykkes som tillitsvalgt.

Korrekte fakta
Når man fremmer et krav, må kravet begrunnes. For eksempel bør man tenke gjennom hvorfor kravet fremmes, hva vil vi oppnå med kravet, hva som er konsekvensene av kravet, om det er fremmet før, og hva som ble resultatet den gang. Det er vesentlig at alle argumentene som benyttes, er korrekte og relevante for saken. 

Overføring av kompetanse
Dette innebærer også at problemstillingen må settes inn i en historisk sammenheng. Historikken må bli overført fra tillitsvalgt til tillitsvalgt. En tidligere tillitsvalgt har et stort ansvar for at etterfølgende tillitsvalgt får god informasjon om alt som er gjort i perioden. Dokumenter, avtaler, protokoller, notater fra møter og resultater fra forhandlinger må overføres. NFF anbefaler at dokumentene lagres elektronisk bak passord i fil eller mappe. Når det gjelder personsensitive opplysninger, må det vurdere kritisk hva som er nødvendig å ta vare på til neste tillitsvalgte. Nye tillitsvalgte anbefales også selv aktivt å bruke tidligere tillitsvalgte for å sikre best mulig kjennskap til arbeidsfeltet.

Saker som er under behandling, og eventuelle frister som løper, må det informeres om. Det er viktig at den nye tillitsvalgte og den avtroppende i fellesskap gjennomgår løpende saker, samt hvordan samarbeidet med arbeidsgiver og andre organisasjoner er organisert, og hvordan det har fungert. Vær bevisst hvordan erfaringer formidles, det er uheldig å videreformidle negative erfaringer som baserer seg på personlige forhold. Informasjon som kan begrense den nye tillitsvalgtes muligheter til å «se med nye øyne» på ulike forhold, bør unngås, samtidig som den informasjonen som gis i slike tilfeller, må være presis og tilstrekkelig.

Videre er det både viktig og nyttig at «historien» om tillitsvalgtarbeidet lokalt videreføres, for på den måten alltid å ha riktige fakta om saken.

Rett nivå og rett tid
Et annet forhold er hvem man retter et krav eller en sak til. Det nytter lite å fremme saken overfor en som ikke har myndighet eller muligheten til å påvirke saken. 

Videre må man nøye vurdere tidspunktet saken fremmes på. Krav som har budsjettmessige konsekvenser, må fremmes før budsjettet er endelig lagt. Når et budsjett kommer til politisk behandling, er det vanligvis for sent. Det er vanskeligere å få til endringer i et forslag som administrasjonen fremmer for politikerne, enn å få administrasjonen til å ta hensyn til noe de tillitsvalgte har arbeidet for å få inn på budsjettet. 

Dette innebærer at en slik prosess ofte er et langsiktig arbeid. Ofte må en sak «modnes» over tid hos dem som har avgjørelsesmyndighet. Det kan føre til at flere tillitsvalgte og medlemmer over tid har arbeidet med saken. Noe som igjen tydeliggjør viktigheten av å overføre historikk i tillitsvalgtarbeidet. 

Forankring og lojalitet
Krav som fremmes, må være forankret hos medlemmene. Den tillitsvalgte må presisere at medlemmer som eventuelt ikke har vært enige i kravet, men som ble nedstemt, lojalt må stille seg bak kravet. Det er enkelt for arbeidsgiver å avvise et krav med begrunnelse i at det ikke er enighet om det i fysioterapeutgruppen. Over tid vil de fleste oppleve at det fremmes saker som gagner dem selv, og dermed ha nytte av at gruppen alltid fremstår samlet.

Samarbeid med andre
Samarbeid med andre organisasjoner, først og fremst andre organisasjoner i Unio, men også forbund i andre hovedorganisasjoner, kan være aktuelt. Krav som flere står sammen om, får lettere gjennomslag enn krav som fremmes av få.

NFFs sekretariat er alltid beredt til å bistå tillitsvalgte som tar kontakt. Sekretariatet kan ofte bidra med å supplere riktige fakta, gi veiledning om hva som er rett nivå, og om når timingen er best.

Når tillitsvalgte lykkes i sitt samarbeid med arbeidsgiver og får gjennomslag i et krav, ofte etter en lengre prosess, gir dette en svært god følelse. Denne mestringsfølelsen er med å bygge selvtillit, og gjør vervet som tillitsvalgt spennende og interessant. Lang erfaring fører til ydmykhet i forhold til vervet. Jo lenger tillitsvalgte fungerer i rollen, desto tydeligere blir behovet for god og ytterligere kompetanse. 

Å være tillitsvalgt er et spennende, utfordrende og lærerikt verv. NFF erfarer at svært mange av lederne av fysioterapitjenestene, både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, har en bakgrunn som tillitsvalgt. Arbeidsgivere gir uttrykk for at den kompetansen de tillitsvalgte har ervervet seg, er av stor nytteverdi for dem i lederrollen. 

Norsk Fysioterapeutforbund oppfordrer alle til å påta seg oppgaven som tillitsvalgt. Sekretariatet er klar til å bistå dere ved behov!

Har du spørsmål rundt dette til NFFs forhandlingsseksjon? Du kan du bruke kontaktskjemaet på forbundets nettsider. 

Fysioterapeuten nr. 6-2019.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner