Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Mellom barken og veden


Av Bente Eide, seniorrådgiver, NFFs forhandlingsseksjon

Tillitsvalgte erfarer ofte at det ikke er enkelt å formidle synspunkt og forsvare beslutninger mellom medlemmer og ledelse. Denne skvisen skal vi se nærmere på i denne artikkelen.

Det overordnede utfordringsbildet
De er mange, mellomlederne. Og de har krevende hverdager, der de skal sjonglere daglige operative oppgaver og samtidig kunne spille på lag med de ansatte under seg – alt mens de skal forholde seg til krav fra ledere over seg. Handlingsrommet kan lett føles begrenset av krav fra alle retninger.

Det er ikke særlig ofte de ansatte kniver om å bli tillitsvalgte. Ofte oppleves det som en verneplikt, eller et verv som skal gå på omgang. Fysioterapeuter er utpregete fagpersoner, og er lite glade i å stå i skvisen mellom medlemmene og lederne.

Samtidig er det svært viktig at fysioterapeuter tar på seg verv som ledere og tillitsvalgte. Bare slik kan fysioterapeutene som gruppe lykkes i å bli hørt og prioritert på sin arbeidsplass. Dette gjelder både i forhold til fagspørsmål og lønnsutvikling. Her må fysioterapeuter som gruppe jobbe sammen når det er mulig.

Ledernes ansvar og ønsker
Mange vil si at handlingsrommet for mellomledere er smalt. I tillegg til krav fra sin ansattgruppe og ledere på nivået over er de prisgitt politisk styring og målsettinger. Tjenester fysioterapeutene leverer, kan lett trigge sterke følelser, og ingen ønsker å komme i offentlighetens lys på grunn av brukere som mener de ikke får den behandlingen de mener de har krav på, eller å bli beskyldt for å ikke strekke til som leder. 

Lederen er arbeidsgivers representant. Dette reiser noen særlige problemstillinger. Ledere skal holde budsjettene og få mest mulig tjenesteproduksjon ut av de tildelte midlene. De må passe på at lønninger ikke vokser for mye, og at kvaliteten på tjenesten opprettholdes, eller aller helst blir bedre. Dette kan oppleves som motsetninger. De har ansvar for lojalt å gjennomføre ledelsens beslutninger, uten å gi uttrykk for sin uenighet overfor sine ansatte. De skal stimulere alle medarbeidere og ansatte til å yte sitt beste, og har ansvar for at arbeidsmiljøet er godt. Dette selv i situasjoner som kan oppleves utfordrende for både leder og ansatte.

Samtidig ønsker de fleste ledere handlingsrom til å iverksette nye prosjekter og å drive faglig utvikling, slik at avdelingen eller virksomheten blir anerkjent som en god arbeidsplass som leverer gode tjenester. Dette kan innebære at deres foretrukne løsninger ikke nødvendigvis stemmer overens med de vedtak ledelsen har fattet, og heller ikke har de nødvendige rammevilkårene. Ledere kan føle at de ikke blir hørt, og at de må forsvare forhold de er uenige i overfor sine ansatte. Samtidig som de må avvise ansattes krav om for eksempel høyere lønn, som de gjerne kan være enige i, anser de sin egen lønn som for lav. 

Spesielt utfordrende er situasjoner som kan medføre omorganiseringer og oppsigelser. Her er forventningene til hjelp fra NFF ikke alltid samsvarende med den hjelp NFF kan yte. NFF skal støtte ledere – som alle andre medlemmer – med de behov de har som medlemmer. Men som arbeidsgiverrepresentant er det arbeidsgiver som må gi veiledning og yte bistand til sine ledere i slike konkrete situasjoner. NFF kan ikke gi råd og bistand til ledere om hvordan arbeidsgiveren og lederen skal gå frem ved oppsigelser og nedbemanninger, utover på et helt generelt plan. NFF vil alltid måtte stå fritt til å gi de råd NFF mener er riktige til ansatte medlemmer som rammes av oppsigelser og omorganiseringer.

Tillitsvalgtes perspektiv 
Tillitsvalgtes oppgaver er å ivareta de ansatte innenfor de lover, regler og avtaler som styrer arbeidsforholdet. Det er regulert både i lov og avtaler hvordan de ansatte, via sine tillitsvalgte, skal ha informasjon og innflytelse på forhold som gjelder arbeidsforholdet. De tillitsvalgte skal ha tilgang på all informasjon som er nødvendig for å utføre vervet, og for å møte arbeidsgiver som likeverdige parter må de sette seg inn i og være oppdatert på aktuelle saker, og det som til enhver tid rører seg på arbeidsplassen.

Dette innebærer at de tillitsvalgte har bredere og mer informasjon enn de fleste ansatte, noe som medfører at de kan se sakene i en større sammenheng. Videre får de et overordet innblikk i virksomheten, og forhold som ikke alltid får betydning for en enkelt enhet, kan medføre store konsekvenser andre steder. Denne helheten fører til at de tillitsvalgte må ta beslutninger på prinsipielt grunnlag, og de opplever derfor ofte at det kan være vanskelig å få forståelse for standpunkt og beslutninger de må forsvare overfor enkeltmedlemmer. 

Nødvendig informasjon skal alltid være tilgjengelig for dem det gjelder, men vår erfaring tilsier at de ansatte i liten grad setter seg inn i saker som ikke berører dem selv, eller de kommer for sent inn i saken. De tillitsvalgtes handlingsrom er begrenset, og medlemmene må støtte opp under de tillitsvalgtes arbeid ved å bidra til å øke deres handlingsrom. Dette gjøres best ved å gi korrekt informasjon når de trenger det, og å støtte lojalt opp under de beslutninger som fattes. Det anbefales at NFF-medlemmer samles jevnlig for å diskutere aktuelle forhold på arbeidsplassen, slik at både tillitsvalgte og medlemmene i klubben er godt samkjørte. Der kan man diskutere saker og bli enige om hva det er viktig å løfte overfor arbeidsgiver, informere om hva som skjer og utveksle erfaringer. 

Lærdommer av godt samarbeid
Gjennomslag i problematiske saker og et godt samarbeidsklima ser vi på de arbeidsplassene hvor ledere og tillitsvalgte samarbeider godt. Da er de likeverdige parter, utfyller hverandre og arbeider sammen til beste for både ansatte og virksomhet. For å lykkes med det er det avgjørende at både leder og tillitsvalgt har respekt for hverandres rolle. Det er rollen, ikke personen, man skal forholde seg til. Erfaringsmessig har de begge samme mål, gode, trygge og interessante arbeidsforhold, men veien og virkemidlene dit kan være ulike. 

Har du spørsmål rundt dette temaet? Kontakt gjerne NFFs forhandlingsseksjon via kontaktskjemaet på NFFs nettsider.

Fysioterapeuten nr. 2-2020.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner