Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Lønn ved tilsetting


Av Kirsti Glad, seniorrådgiver, NFFs forhandlingsseksjon

Den lønnen du fremforhandler ved tilsetting, vil i stor grad påvirke din lønnsutvikling i arbeidslivet. Derfor er det viktig at du setter deg inn i regelverk og lønnsnivå for stillingen før du går i forhandlinger. Gjør du ikke det, risikerer du ikke bare en lavere startlønn, men også at du drar den med deg videre i din karriere. 

Generelt om lønn ved tilsetting
I utlysningsteksten vil det normalt stå noe om lønn. Dette vil være utgangspunktet for forhandlinger om lønn ved tilsetting.

Tariffavtalene er ulike når det gjelder stillingsstruktur og lønns- og forhandlingssystem. Men alle tariffavtaler i offentlig sektor gir grunnlag for å forhandle lønn ved tilsetting. Det er tariffavtalen og utlysningsteksten som er ramme for forhandlingene. 

Når du skal forhandle lønn ved tilsetting, bør du ta kontakt med den tillitsvalgte der du skal tilsettes. Tillitsvalgte sitter på kunnskap om lønnsnivået lokalt, om det fins informasjon om lønn i lokal lønnspolitikk eller lokale særavtaler. Sjekk hva som er lønnsnivåene i nabokommunen/helseforetaket. Hvilke målsettinger har arbeidsgiver – og hvorfor er du rett person som kan bidra med å nå arbeidsgivers mål? Et godt forarbeid gir bedre grunnlag for et godt resultat.

Det er søkeren som forhandler lønn ved tilsetting, men den tillitsvalgte kan gi deg råd om lønnsnivået der du skal tilsettes.

69 % fikk høyere lønn!
Lønn ved tilsetting er en viktig del av lønnssystemet, og NFFs lønnsundersøkelse viser at 40 % forhandlet lønn ved tilsetting. Av de som fremmet krav ved ansettelse, fikk 69 % høyere lønn. Det viser at det nytter. Tar du jobben med å forberede deg godt, får veldig mange av våre medlemmer godt betalt for jobben. 

Hvordan skal du selge deg inn?
Du må vurdere lønnen du har i nåværende stilling, og hva du kan vente å få i ny stilling. Du må også tenke igjennom hvordan du vurderer din egen markedsverdi, og hvor viktig det er for arbeidsgiver at nettopp du blir tilsatt. Trekk frem alle deler av din CV som kan gi innspill på hvem du er, dine verdier og hva du står for. Har du jobbet frivillig, vil det vise samfunnsengasjement ut over din rolle som fysioterapeut. Har du jobbet i en servicebedrift som student, kan den erfaringen være relevant i forhold til dine evner til å kommunisere. Ikke tenk at arbeidsgiver selv kan lese seg frem til dette i din CV, det er du som må selge deg inn. Fokuser og reflekter over hva du tar med deg fra din tidligere erfaring som er relevant for den nye arbeidsgiveren. 

Du bør også undersøke om det er det gitt tillegg for utdanning/kompetanse ut over det som blir krevd for stillingen, og/eller om det finnes andre former for lokale tillegg, før du fremmer ditt lønnskrav.

Ulike måter å fremme krav på
Krav om lønnsplassering ut over det som sentralt og lokalt er fastsatt som minimumslønn for stillingen din, kan fremmes på tre måter:

  • Du kan takke ja til stillingen og fremme lønnskrav samtidig.
  • Du kan takke ja til stillingen under forutsetning av fastsetting/forhandlinger på senere tidspunkt.
  • Du kan be om å få lønnskravet vurdert før du svarer på om du tar imot stillingen.

Konsekvenser ved ulike måter å fremme krav på
Hvis du velger å takke ja, og fremmer lønnskrav samtidig, er det sterkeste forhandlingskortet borte. Arbeidsgiver vet nå at du vil ha stillingen med den lønnen som er tilbudt.

Hvis du velger å takke ja til stillingen under forutsetning om å få en bestemt lønn, risikerer du at stillingen går til nestemann på lista. Du har i praksis sagt nei til stillingen dersom arbeidsgiver ikke innfrir lønnskravet ditt. 

Får du arbeidsgiver til å vurdere lønnskravet før svarfristen går ut, slipper du å gi fra deg viktige forhandlingskort, samtidig som du kan vente med å svare ja/nei til du vet hvilken lønn du får. Dette vil være den beste måten å gjøre det på. Dette er derfor den beste veien for å nå frem med ditt krav.

Gi rom for lønnsforhandlinger
Tillitsvalgte har i de fleste tariffområdene rett til medvirkning ved utlysning og tilsetting. Det er da viktig at lønnen som stillingen er lyst ut med, ikke er minstelønn eller et bestemt lønnstrinn. Formuleringene må være slik at det gir rom for forhandlinger. Man kan benytte formulering som for eksempel «lønn i samsvar med tariffavtale». Dette vil gi søkeren en reell mulighet til å forhandle lønn innenfor rammene i hovedtariffavtalen/overenskomsten på bakgrunn av de krav som er satt til stillingen og søkerens kompetanse.

Forbered egen argumentasjon 
Du bør lage en argumentasjonsliste som underbygger kravet både med tanke på formell utdanning, videreutdanning og erfaring. I tillegg er det viktig å fremheve personlige egenskaper. Er du god til å jobbe i team, deler du kompetansen din med andre? Er du flink til å se fremover og finne løsninger?

Selve forhandlingene
Det varierer fra virksomhet til virksomhet hvordan forhandlingene foregår i praksis. Partene kan møtes, eller det kan forhandles på e-post eller per telefon.

Du bør ha gjennomgått på forhånd hvilke argumenter du vil starte med, og hvilke du vil supplere med underveis. Du bør få frem at du er svært interessert i stillingen, samtidig som du har forventninger om «konkurransedyktig» lønn. Du kan også fremme krav om å få en ny lønnsvurdering et halvt år etter prøvetiden.

Hva kan du kreve?
Du kan kreve økt lønn utover minstelønnen for stillingen. Du kan også kreve å bli innplassert i annen stillingskode enn det stillingen er utlyst i, dersom du har kompetanse utover krav til stillingen som kommer frem av utlysningen.

Statistikk
NFF foretar årlige lønnsundersøkelser per 1. desember i alle våre tariffområder. Du finner resultatet av denne undersøkelsen på våre nettsider under hvert enkelt tariffområde – KS, Spekter, Stat, Virke og Oslo kommune.

NFF oppfordrer alle til å fremme lønnskrav ved tilsetting. Har du spørsmål, kan du kontakte Norsk Fysioterapeutforbunds forhandlingseksjon via våre nettsider. 

Fysioterapeuten nr. 8-2019.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner