Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kvalifikasjon: å disponere bil?


Av Lars Engebretsen, juridisk rådgiver, NFFs forhandlingsseksjon

Det er den best kvalifiserte som skal ansettes i stillinger i offentlig sektor. Spørsmålet vi da må stille er dette: Sier en tom garasje noe om fysioterapeutens faglige dyktighet?

Fysioterapeuter som jobber i Kommune-Norge, kan ha behov for å behandle pasienter i hjemmet, og har i den sammenhengen bruk for bil i tjenesten. Noen kommuner stiller derfor krav i stillingsutlysninger om at søkere til fysioterapeutstillinger må eie eller disponere bil. I denne artikkelen ser vi på i hvilken grad kommunen kan stille et krav til å disponere bil i tjenesten.

Kvalifikasjonsprinsippet
Kvalifikasjonsprinsippet gjelder vurderingen av hvem som skal ansettes i stillinger i offentlig sektor. Prinsippet gjelder også når offentlige myndigheter inngår avtale med private om levering av oppdrag som det offentlige har ansvar for. Dette gjelder blant annet driftshjemler for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, som er en del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

I kommunal sektor er kvalifikasjonsprinsippet ulovfestet. Det kommer likevel klart fram i forarbeidene til helse- og omsorgstjeneste-loven, at det er sikker rett. Kvalifikasjonsprinsippet er også tatt inn i hovedtariffavtalen for KS-området i § 2.2. 

For ansettelser i staten gjelder statsansatteloven, og i § 3 første ledd er kvalifikasjonsprinsippet formulert på denne måten:

«Den best kvalifiserte søkeren skal ansettes eller utnevnes».

I det andre leddet kommer det fram hvordan kandidatene skal vurderes:

«Ved vurderingen av hvem som er best kvalifisert, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, sammenholdt med kvalifikasjonskravene som er fastsatt i utlysningen.»

Det er antatt at denne formuleringen gir uttrykk for kvalifikasjonsprinsippet slik det er utviklet gjennom praksis. For ansettelser i kommunal sektor gjelder derfor det samme prinsippet som i staten.

Bakgrunnen for kvalifikasjonsprinsippet i offentlig sektor er blant annet at administrasjon og utføring av offentlige tjenester skal utføres av personer med gode kvalifikasjoner og gi tjenester av høy kvalitet. Dette handler også om bruk av offentlige midler, og at vi som borgere skal kunne ha tillit til offentlige myndigheter og beslutninger som fattes av dem. 

Ved ansettelse av fysioterapeuter og tildeling av kommunale driftshjemler er det utdanning, erfaring og personlig egnethet som skal vektlegges. Utgangspunktet for vurdering er de kvalifikasjonene som etterspørres gjennom utlysningsteksten. Å være kvalifisert til å kjøre bil ved å ha førerkort er en kompetanse det lovlig kan legges vekt på.

«Må eie eller disponere bil til bruk i tjenesten»

Forhandlingsseksjonen får med jevne mellomrom henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte med spørsmål knyttet til bruk av bil i tjenesten. Noen av disse gjelder stillinger hvor det i utlysningsteksten kommer fram krav om at søkerne må eie eller disponere bil som kan brukes i jobben. Dette gjelder i hovedsak stillinger hvor det er kommunen som er arbeidsgiver. Det er tillatt å bruke egen bil i tjenesten, og det er lett å se det praktiske ved at ansatte bruker egen bil for å dekke arbeidsgivers behov for transport i løpet av arbeidsdagen.

Utgangspunktet i alle arbeidsforhold er likevel at det er arbeidsgiver som skal stille med produksjonsmidlene. Alle maskiner, utstyr, materialer og annet som er nødvendig for å utføre jobben, skal arbeidsgiver skaffe og betale for. En side av dette er at arbeidsgiver skal betale godtgjørelse til ansatte som bruker egen bil i tjenesten. Godtgjørelsen skal dekke en forholdsmessig del av kostnadene knyttet til bilholdet, drivstoff og lignende. 

For kommunalt ansatte er bilgodtgjørelsen regulert gjennom sentral generell særavtale (SGS) 1001 – reiseregulativet. Reiseregulativet er inngått med hjemmel i hovedavtalen, og gjelder for alle som er omfattet av hovedavtalen mellom Unio og KS. Hovedregelen om behov for transport i tjenesten står i § 4 første ledd:

«Der det er nødvendig å benytte til for å få utført kommunens/fylkeskommunens/virksomhetens tjenester, stiller som hovedregel arbeidsgiver bil til disposisjon.»

Det er med andre ord i utgangspunktet kommunen som skal stille med bil når det er behov for det i tjenesten. Når dette er hovedregelen, er det kun unntaksvis at arbeidstaker kan bruke egen bil i tjenesten for å dekke arbeidsgivers behov. Dette er et viktig prinsipp, og i tråd med arbeidsgivers ansvar for å stille med produksjonsmidlene. Kommunen kan derfor ikke basere virksomheten sin på at fysioterapeuten har bil tilgjengelig når hjemmeboende pasienter trenger å få fysioterapi i hjemmet.

Må jeg kjøpe bil for å få jobben?
Når det stilles krav om å disponere bil for å bli vurdert som kvalifisert til ansettelse som fysioterapeut i en kommune, er det i strid med kvalifikasjonsprinsippet. Å eie en bil er ikke en kvalifikasjon. Det er økonomiske forhold eller andre preferanser som avgjør om man eier eller disponerer bil. Det gjelder verken «utdanning, erfaring og personlig egnethet». Sier en tom garasje noe om hvor kvalifisert fysioterapeuten er? Det enkle svaret er selvsagt nei. Når søkerne må vurdere om de har råd til å kjøpe seg bil for å kunne søke på en jobb, har ikke kvalifikasjonsprinsippet stor verdi. Om søkeren eier bil eller ikke, er derfor et forhold som ikke kan vektlegges ved ansettelse til offentlige stillinger.

Tillitsvalgtes rolle
Tillitsvalgte i Norsk Fysioterapeutforbund har en viktig rolle for medlemmer som er ansatte i kommunene og ellers. Våre tillitsvalgte involveres i ansettelsesprosesser av arbeidsgivere som vet å verdsette perspektiver på godt arbeidsmiljø, og som ønsker et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Tillitsvalgte har på denne måten en viktig rolle for å sikre at kollektive avtaler overholdes i praksis. Ved utlysning av stillinger ønsker vi at jobben skal gå til den best kvalifiserte, uavhengig av om vedkommende eier eller disponerer egen bil. Utlysningstekster som stiller krav om å ha bil, er i strid med kvalifikasjonsprinsippet, og det må vi påpeke. 

På jobbintervjuet
Når du sitter i jobbintervju og arbeidsgiver spør om du disponerer bil, kan du svare at du har søkt jobben selv om du ikke har bil, fordi det er de faglige kvalifikasjonene som skal avgjøre hvem som skal få jobben. Å kunne kjøre bil er en kvalifikasjon, å eie bil er det ikke. Så søk jobben, selv om det stilles krav om bil. I slike tilfeller er det nok en forutsetning at du har førerkort, men hva som eventuelt står i garasjen skal ikke være avgjørende.

Spørsmål rundt dette temaet kan rettes til NFFs forhandlingsseksjon via kontaktskjemaet på NFFs nettsider. 

Fysioterapeuten nr. 3-2020.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner