Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Hest i verktøykassen – om å drive ridefysioterapi


Av Henriëtta Richter Uitdenbogaardt, seniorrådgiver, NFFs forhandlingsseksjon 

Fysioterapi med hjelp av hest, også kalt ridefysioterapi, kan være ett av mange terapitilbud en fysioterapeut kan ha. Ridefysioterapi tilbys hovedsakelig i kommunehelsetjenesten, men også på rehabiliteringsinstitusjoner som en del av spesialisthelsetjenesten. Artikkelen beskriver hvordan regelverket er å forstå, og hva som må være på plass for å gi et faglig forsvarlig tilbud til pasienten. 

Bidragsordningen 
Bidragsordningen er en ordning der myndighetene bidrar med offentlige midler, takst T99, til dekning av kostnader forbundet med ridefysioterapi. For å kunne tilby ridefysioterapi med støtte fra det offentlige er det en forutsetning at fysioterapeuten har spesialkompetanse i ridefysioterapi, er tilknyttet et godkjent ridested, at det foreligger henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor, og at pasienten tilfredsstiller kravene til å utløse bidrag. Driftstilskudd er ikke en forutsetning. 

Når alle vilkår i rundskriv til folketrygdloven – § 5-22 Bidrag til spesielle formål– er oppfylt, kan det kreves et bidrag fra folketrygden. I tillegg kan fysioterapeuten kreve egenbetaling av pasienten etter kostnad for å dekke resterende kostnader. 

Det kan gis bidrag til dekning av utgifter til ridefysioterapi hos fysioterapeut. Bidraget ytes for maksimalt 30 behandlinger per år, jf. rundskriv til folketrygdloven § 5-22. Under bidragsordningen har alle pasienter lik egenbetaling, uavhengig av alder og frikort. Egenbetaling til pasienten skal avspeile de resterende kostnadene som ikke dekkes av bidraget. Dette kan for eksempel være leie av hester, leie av ridebanen, lønnsutgifter til hjelpere, medgått tid til undersøkelse, skriving av journal og epikrise, samhandling med andre behandlere eller pårørende m.m. Bidraget fra folketrygden og egenbetaling fra pasienten er fysioterapeutens omsetning.

Aktiv ridefysioterapi forutsettes gitt i minst 30 minutter, mens (inntil) 10 minutter benyttes til å hjelpe pasienten på og av hesten, instruere og gi ham/henne tid til å bli kjent med dyret. Fysioterapeuten og hjelper(e) må være til stede og rettlede pasienten.

Direkte oppgjør/avbestilling
Fysioterapeuten oppfordres til å inngå direkte oppgjør med Helfo for å unngå at pasienten må legge ut et stort pengebeløp hver gang. Fysioterapeuten sender da kravet til Helfo på vegne av pasienten for å utløse bidraget. Pasienten betaler kun egenbetaling til fysioterapeuten. Pasienten må informeres om at timer som er avbestilt senere enn 24 timer før oppsatt time, belastes med både egenbetaling og bidrag fra Helfo. Noen fysioterapeuter ber pasienten om å betale for alle timer samtidig ved oppstart av sesongen. Dette kan være upraktisk, fordi pasienten fortsatt skal ha mulighet for å avbestille timen dersom det er nødvendig. Ved slike tilfelle skal penger tilbakebetales til pasienten. Siden egenbetaling kan være av en viss størrelse, er det også viktig at fysioterapeuten er åpen for å drøfte andre betalingsmåter, for eksempel ukentlig. Det er viktig at pasienten ikke blir hindret i å delta av økonomiske årsaker.

Kompetansekrav
Det er et vilkår for å få bidrag til ridefysioterapi at behandlende fysioterapeut har gjennomgått og bestått Norsk Fysioterapeutforbunds kurs i ridefysioterapi, eller at vedkommende fysioterapeut kan dokumentere tilsvarende kompetanse. NFF behandler søknader om godkjenning av kompetanse tilsvarende NFFs kurs. Kursene er åpne for alle fysioterapeuter, og ikke begrenset til medlemmer av NFF.

Kompetansekravet gjelder for å kunne utløse bidrag, og er ikke en regulering for fysioterapeuter som vil drive uten støtte fra det offentlige. Allikevel er kompetansekravene et tydelig signal om hva fagmiljøet og myndighetene mener er nødvendig kompetanse for å tilby faglig forsvarlig ridefysioterapi.  

Faglig forsvarlig ridefysioterapi
Fysioterapeuten skal etter helsepersonelloven § 4 utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Videre sier paragraf 4: Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.

Fysioterapeuten er ansvarlig for at behandling skjer i tråd med gjeldende faglige anbefalinger og eventuelle retningslinjer innenfor ridefysioterapi. Det krever at fysioterapeuten jevnlig oppdaterer seg faglig, for eksempel i form av seminarer, kurs eller fagdager innenfor faget. Å skrive eller lese fagartikler eller hospitere hos andre gir også verdifull faglig utvikling. Medlemskap i NFFs faggruppe for ridefysioterapi kan være en god investering for å få informasjon om hva som skjer på området. 

Hver pasient må ha vært til individuell undersøkelse før oppstart av behandlingen, og det skal lages en behandlingsplan med konkrete mål. Fysioterapeuten er ansvarlig for at pasienten undersøkes forsvarlig. Noen ganger vil det være nødvendig med undersøkelser på et institutt, mens det i andre tilfelle kan være forsvarlig å undersøke pasienten på ridestedet. Dersom fysioterapeuten er godt kjent med pasientens funksjonsnivå fra tidligere, kan det være faglig forsvarlig å kun undersøke pasientens funksjon på hesten. Det er uansett alltid fysioterapeutens faglige vurdering som legges til grunn. Slike fysioterapifaglige vurderinger kan aldri overlates til for eksempel et inntakskontor i kommunen eller rideinstruktører på ridesenteret.

Hvor mange pasienter hver gruppe kan ha, er svært varierende, ettersom både pasientene og hestene er forskjellige. For å få bidrag fra det offentlige kan gruppene ikke ha mer enn 8 pasienter. Fysioterapeuten står ansvarlig for tilbudet, og å forholde seg til 8 pasienter, 8 hester og muligens 8 leiere kan være i overkant. I noen tilfeller kan det være nødvendig å inngå et samarbeid med for eksempel ridelærer eller andre på ridestedet. 

Det er samme krav til dokumentasjon (jf. helsepersonelloven) som ellers når fysioterapeuten behandler pasienter. Behandlingen skal nedtegnes fortløpende i en elektronisk pasientjournal. Journalen skal vise en behandlingsplan som beskriver behandlingen konkret, for å underveis kunne evaluere og måle progresjon og måloppnåelse, og eventuelt mangel på effekt. Det siste for å enten avslutte behandling, eller revurdere behandlingstiltak dersom det en har gjort så langt, ikke fører frem. 

Håndtering av hest
Fysioterapeuten som tilbyr ridefysioterapi, bør ikke bare holde seg oppdatert innenfor selve fysioterapifaget, men også når det gjelder hestehold og håndtering av hest. Det er viktig at sikkerheten ivaretas på en god måte ovenfor pasientene, hjelpere og hestene. For å kunne ivareta sikkerheten forutsettes det jevnlig opplæring av hjelpere. Opplæringen kan for eksempel skje i form av et kurs i starten av sesongen. På kurset er det viktig å undervise hjelpere i formålet med ridefysioterapi, og hva det vil si å være hjelper for en ridefysioterapeut. Det bør undervises i håndtering av hesten både i teori og praksis. Desto bedre skolert hjelpepersonell fysioterapeuten har, desto større er mulighetene for et skreddersydd tilbud til den enkelte pasient. Det er viktig å huske på at hjelpepersonell må underskrive en taushetserklæring, slik at taushetsplikten blir ivaretatt.

Internkontroll
Enhver som yter helsetjenester, er pliktig til å etablere internkontroll. Internkontroll er definert som «systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen», jf. internkontrollforskriften. Internkontrollen skal være skriftlig. Fysioterapeuten skal kunne vise tilsynsmyndigheten at det finnes gode rutiner når det gjelder sikkerhet og organisering av tilbudet. Et eksempel på gode rutiner kan være at skader, sykdom eller andre problemer med hesten meldes fysioterapeuten før oppstart av timen. Et uhell i løpet av timen kan raskt oppstå dersom ikke dette skjer. Instrukser for skadehåndtering av pasienten, hesten eller hjelperen må være på plass. 

Fysioterapeuten kan enten velge å lage hele internkontrollen selv, eller kjøpe et elektronisk internkontrollprogram, Trinnvis. Les mer om internkontroll på NFFs forbundsnettsider.

Kurs i selvstendig næringsdrift
Om du skal starte opp din egen virksomhet med ridefysioterapi, er det mye som skal være på plass for å kunne drive faglig forsvarlig. NFF organiserer hvert år et gratis tredagers kurs for NFFs medlemmer som ønsker å drive som selvstendig næringsdrivende. Kurset vil gi deg innsikt og oversikt over det som må på plass for å oppfylle lovens krav for å tilby et faglig forsvarlig fysioterapitilbud. Skal du starte din egen virksomhet, er dette kurset et «must». 

For dem som ikke har mulighet å gå på kurs, har NFF laget en sjekkliste for oppstart av virksomhet som finnes på NFFs nettsider. 

Avslutning
For pasientene er ridefysioterapi et supplement til eller erstatning for vanlig fysioterapi, ofte også et høydepunkt i uken. Det er mye fysioterapeuten bør sette seg inn i og tenke på for å få til et faglig forsvarlig tilbud. Det er viktig at du kjenner til lov- og avtaleverket som regulerer virksomheten. Mest av alt handler dette kanskje i bunn og grunn om en bevisst holdning, noen praktiske grep og gode rutiner? Er du usikker på regelverket, kontakt NFFs forhandlingsseksjon via kontaktskjemaet på forbundets nettsider.

Fysioterapeuten nr. 1-2020.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner