Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Ferie og fravær – hva bør en fysioterapeut vite?


Av Morten Bjerkhaug, advokat, NFFs forhandlingsseksjon

Ansatte fysioterapeuter har krav på minst fire uker og én dag ferie hvert kalenderår. I ferie-loven er dette omtalt som 25 virkedager. Grunnen til det er at en uke i ferielovens forstand regnes fra og med mandag til og med lørdag. Dermed kan de som jobber lørdager også få fri lørdagen den uken de har ferie. 

Ansatte fysioterapeuter har krav på en ekstra uke ferie fra og med det året de fyller 60 år. 

Turnuskandidater er midlertidig ansatte og følger ferielovens regler på lik linje med øvrige fast og midlertidig ansatte. 

Ansatte i virksomheter der det er opprettet tariffavtale, har normalt krav på fire ekstra feriedager. Disse fire ekstra feriedagene kan avvikles fritt etter avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, så lenge ikke avtalen er i strid med gjeldende tariffavtale. Mange virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale, gir også sine arbeidstakere rett på disse fire ekstra feriedagene, men her kan arbeidsgiver i utgangspunktet bestemme når de ekstra feriedagene skal avvikles.

Ferie er en personlig rettighet som følger deg som ansatt. Skifter du arbeidsgiver i løpet av året, tar du med deg resten av ferien det året over til den nye arbeidsgiveren. Dersom du begynner hos ny arbeidsgiver 1. oktober eller senere, har du likevel kun krav på å få avvikle seks virkedager ferie.

Selvstendig næringsdrivende
Ferieloven gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende. Som næringsdrivende må du selv sørge for å planlegge og ta ut din ferie, samt sette av penger til å ha noe å leve av i ferien. Dette er det bare du som har ansvaret for, og er kommunen uvedkommende. Dette gjelder uansett om du har driftsavtale eller ikke.

For selvstendig næringsdrivende med driftstilskudd gjelder reglene om ferie og fravær i rammeavtalen ASA 4313 i de fleste kommuner. For Oslo og for mange fysioterapeuter med driftsavtale i Drammen gjelder den avtalen som er inngått i den enkelte kommune. 

Hovedregelen er at avtalefysioterapeuter har rett til å ha inntil sju uker fravær i løpet av året, jf. ASA 4313 punkt 15. Alt fravær skal i utgangspunktet meldes til kommunen, for at kommunen kan legge til rette for at brukerne/kommunens innbyggere har et fysioterapitilbud også i ferieperioder. Er du selvstendig næringsdrivende uten driftstilskudd, kan du ta så mye ferie du selv ønsker, og som du synes du har råd til. 

Som selvstendig næringsdrivende kan du være bundet av din husleieavtale til å opprettholde et behandlingstilbud gjennom hele året. I tillegg kan det være avtalt at du må betale dagsbøter dersom du holder stengt uten at dette er avtalt med utleier. Dette kan medføre at du må sørge for å skaffe en vikar som holder åpent dersom du har en klausul i din leieavtale som pålegger deg en slik plikt. Vi anbefaler derfor at du leser gjennom din leieavtale med tanke på hva som gjelder for ferie og fravær.

Feriepenger

Det er viktig å være klar over at ferie er fri uten lønn. Feriepenger kommer som erstatning for lønnsbortfallet i ferien. Arbeidsgiver er lovpålagt å sørge for at det settes av penger til feriepengeopptjening, som kan utbetales deg når du har ferie, eller i juni måned mot at det trekkes i lønn. Feriepenger er 10,2 % av det du tjente i lønn året før du tar ut ferie. For dem som har fem uker ferie, er feriepengene 12 % av det de tjente i fjor. 

Arbeidstakere over 60 år får ytterligere 2,3 % ekstra feriepenger, noe som skyldes den ekstra ferieuken de har krav på.

Ferietidspunkt – varsling

Som ansatt har du krav på å bli varslet om ditt ferietidspunkt minst to måneder før ferien starter. Mange opplever i praksis at ferietidspunktet fastsettes eller avtales nærmere ferien enn to måneder, noe som er ok så lenge du er enig i tidspunktet.

Hovedregelen er at alle arbeidstakere har krav på tre uker sammenhengende ferie innen tidsrommet 1. juni til og med 30. september. Det finnes særregler for de som begynner i ny jobb sent på året. Restferien etter ferieloven (én uke) kan kreves avviklet sammenhengende.

Arbeidstakere over 60 år bestemmer selv tidspunktet for uttak av den ekstra ferieuken. 

Erfaringsmessig er de fleste arbeidsgivere åpne for ferieønsker fra sine ansatte. Dersom arbeidsgiver ikke får feriekabalen til å gå opp etter frivillighet og avtale med sine arbeids-takere, er det likevel arbeidsgiver som til syvende og sist har rett til å bestemme feriens plassering. Dette kan medføre at noen av og til ikke får ferie på den tid man ønsker.

Er du selvstendig næringsdrivende med driftstilskudd, må du avtale ferien din med kommunen. Har du ikke driftstilskudd, kan du ta ferie når du selv ønsker. Men igjen: Selvstendig næringsdrivende må også sjekke leieavtalen for eventuelle begrensninger.

Sykdom før eller i ferien

Ansatte som blir helt arbeidsuføre (100 % sykmeldt) før ferien, eller under ferien, har i utgangspunktet krav på å få avvikle all lovbestemt ferie. Blir du syk før ferien starter, har du krav på erstatningsferie. Det samme gjelder dersom du blir syk mens du har ferie, men da gjelder det egne regler om at du må doku-mentere sykdommen med sykmelding og kreve erstatningsferie uten ugrunnet opphold etter ferien. I slike tilfeller anbefaler vi at du krever erstatningsferie og legger frem sykemelding første dag etter ferien. 

For delvis sykemeldte gjelder at en ferieuke trekkes med en hel uke, på lik linje med helt arbeidsfriske. Delvis sykemeldte kan altså ikke «strekke ferien» ved å kreve å bare ta ut feriedager på de dagene man ikke er sykemeldt og skulle vært på jobb. Vi anbefaler likevel at leder utviser skjønn i slike situasjoner. For eksempel vil en ansatt med høy sykemeldingsgrad stå bedre i det rent feriemessig ved å sykmelde seg 100 % i slike situasjoner, så en arbeidsgiver bør se an til de positive effektene av at den ansatte beholder kontakten med jobben under sykemeldingen.

Vi anbefaler selvstendig næringsdrivende med driftstilskudd å gå i dialog med kommunen og legge frem sykemelding. Som avtalefysioterapeut har man krav på å kunne være borte fra praksis både på grunn av sykdom og på grunn av ferie. Dersom du blir syk, kan du påberope deg sykdomsfravær og avtale nytt ferietidspunkt.

Er du selvstendig næringsdrivende uten driftstilskudd, må du selv planlegge hvordan du legger opp din ferie.

Ferieavvikling og -overføring

Hovedregelen er at alle arbeidstakere både har rett og plikt til å avvikle all lovbestemt ferie (fire uker og en dag) i løpet av kalenderåret. Det betyr at arbeidsgiver kan pålegge deg å ta ferie selv om du ikke ønsker det, typisk på slutten av året. Arbeidstakere kan søke om å få overføre inntil 12 dager ferie, men dette er avhengig av at arbeidsgiver går med på det.

Dersom arbeidsgiver er skyld i at du ikke fikk tatt all ferien, har du rett på å overføre ferie-dager til neste år. I tillegg kan arbeidsgiver være erstatningsansvarlig overfor arbeids-takere som ikke fikk avviklet ferien. Dette er en «straffebestemmelse» for å sikre at alle får ferie. Ferie som ikke ble avviklet på grunn av sykdom og permisjon, overføres automatisk til påfølgende ferieår.

Arbeidstakere som starter i sin første jobb, eller som har vært ute i langvarig permisjon, vil som oftest ikke ha opptjent noen feriepenger. Dersom dette gjelder deg, kan du motsette deg å ta ut mer ferie enn du har opptjent feriepenger til å leve av. Eventuell resterende ferie det året vil da ikke bli overført.

Selvstendig næringsdrivende er ikke omfattet av ferielovens regler, og kan ikke kreve å få overført ferie til neste år. I kommuner som følger ASA 4313, er regelen at fysioterapeuter med driftsavtale har krav på inntil sju uker fravær det enkelte år. Dersom du ikke selv sørger for å ta ut ferie, så faller retten bort når året er omme. 

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med forbundets forhandlingsseksjon via kontaktskjemaet på www.fysio.no. 

Fysioterapeuten nr. 5-2019.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner