Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Ansiennitet i tariffområdet Spekter


Av Bente Eide, seniorrådgiver, NFFs forhandlingsseksjon

Bestemmelser om ansiennitetsberegning i tariffområdet Spekter gjelder for helseforetakene og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Regler for ansiennitetsberegning i andre virksomheter i Spekter er å finne i lokale avtaler dersom forholdet er regulert. Som for alle andre bestemmelser i overenskomsten er det kun medlemmer i NFF som kan kreve ansiennitet beregnet etter disse bestemmelsene. Bestemmelsene er bedre enn tilsvarende bestemmelser i andre tariffområder ved at all privat tjeneste teller med, men mangler godskriving for utdanning slik det gjøres i staten.

Bestemmelsene fremgår av tariffavtalen mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund. I denne avtalen kalles ansiennitet godskriving. Her står det:

  • Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting etter følgende regler:
  • Lønnsansiennitet regnes fra tidligst fylte 18 år.
  • Ansiennitetsdato fastsettes til den 1. i tilsettingsmåneden på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet.
  • Ved tilsetting i helseforetak godskrives all offentlig og privat tjeneste fullt ut i lønnsansienniteten. Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet og omsorgsarbeid med inntil 3 år. Som offentlig tjeneste regnes verneplikt.
  • Fravær uten lønn i forbindelse med nedkomst og adopsjon medregnes med inntil 2 år i lønnsansienniteten.
  • Det gis ikke lønnsansiennitet etter flere bestemmelser for samme tidsrom.
  • Ansiennitet etter ovennevnte regler gis med virkning fra 01.05.02. Tilsatte som har fått beregnet sin ansiennitet før avtalen trår i kraft, beholder denne.

I motsetning til ansiennitetsberegning ved ansettelse i for eksempel en kommune innebærer dette at alle arbeidsforhold, både i offentlig og privat tjeneste, skal telle med. Det er ikke krav til at privat tjeneste skal være relevant eller av betydning for stillingen. Turnustjeneste er en offentlig tjeneste som skal telle med, det samme er verneplikt.

Mange har hatt deltidsstilling ved siden av studiene, enten i helsesektoren eller for eksempel i varehandelen. Dette skal da tas med, men man kan kun kreve ansiennitet for ett arbeidsforhold per tidsrom. Arbeidsforhold man har hatt før fylte 18 år, regnes ikke med.

Disse ansiennitetsbestemmelsene kom ved tariffrevisjonen per 1. mai 2002, og gjelder dem som ble ansatt etter denne dato-en. De som var ansatt på dette tidspunktet, beholdt den ansienniteten de allerede hadde fått beregnet.

Beregning av ansiennitet ved deltidsstilling

I tredje strekpunkt over står det: Ved tilsetting i helseforetak godskrives all offentlig og privat tjeneste fullt ut i lønnsansienniteten.

Bestemmelsen skal forstås slik at alle tidligere fast løpende ansettelsesforhold med en avtalt arbeidstid medregnes i lønnsansienniteten etter varighet uavhengig av stillingsandel. Det vil si at ansettelse i 100, 80, 50 eller 5 % stilling i fem år skal medregnes fullt ut i fem år.

Andre typer arbeidserfaring som ikke har en bestemt arbeidstid, og derfor ikke anses som «et fast løpende ansettelsesforhold», for eksempel ekstravakter/tilkallingsvakt, skal som hovedregel ikke medregnes i lønnsansienniteten. 

Gjennomføringen

Vurdering av lønnsansienniteten skjer ved ansettelse på grunnlag av en konkret vurdering av mottatt søknad og dokumentasjon av tidligere arbeidsforhold. Arbeidsgiver plikter å gi informasjon om hvilke regler som gjelder, men den enkelte ansatte må selv fremme krav og dokumentere arbeidsforholdene det kreves ansiennitet for. De tillitsvalgte på arbeidsplassen kan være behjelpelige med informasjon dersom noe er uklart.

NFF anbefaler alle å fremme krav i forbindelse med ansettelsen og ikke utsette det til et senere tidspunkt. Krav som fremmes senere enn ved ansettelse, får vanligvis den følge at korrekt lønn ikke tilbakebetales, men først utbetales fra det tidspunkt arbeidsgiver har behandlet søknad om beregning av ansiennitet.

Anbefalingen ovenfor gjelder selv om den aktuelle stillingen ikke har lønnsbestemmelser som er regulert etter ansiennitet. Dette fordi det gjør det enklere for den som skifter til en stilling som har lønn avhengig av ansiennitet, eller dersom sentrale parter endrer lønnssystemet i sentrale forhandlinger. 

Fysioterapeuten nr. 7-2014.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner