Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Ansatt & tariff


Hovedtariffoppgjøret 2016

Her finner du lenker til nyheter knyttet til hovedtariffoppgjøret i 2016. Nyhetene er merket med tariffområde(r).

Fastlønnstilskudd

Fastlønnstilskuddet bestemmes av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet i juni/juli hvert år, og skal gå direkte til å dekke en del av kommunens lønnsutgifter til ansatte fysioterapeuter.


Tariffarbeid

Her finner du informasjon om konsekvenser og plikter i forbindelse med streik, forklaringer på ord og uttrykk brukt i tariffarbeidet og aktuelle lover, forskrifter og rundskriv. Du finner også informasjon med relevans for betegnelsen ”spesialfysioterapeut” og gjeldende fastlønnstilskudd.


Tillitsvalgte

Gjennom mange år har det i store deler av norsk arbeidsliv utviklet seg ulike ordninger for ansattes innflytelse på egen arbeidssituasjon. Tillitsvalgtordningen er hjemlet i de ulike hovedavtalene i offentlig og privat sektor. Hovedavtalene er grunnlaget for arbeidstakernes rett til medinnflytelse.


Kurs for tillitsvalgte

NFF arrangerer kurs for tillitsvalgte i alle tariffområdene. Her finner du kurs i lokale forhandlinger, grunnopplæring og temakurs. Noe for deg?

Tariffområde stat

NFFs medlemmer i statlig tariffområde er blant annet tilsatt i departementer, direktorater, hos fylkesmenn, på universiteter, høgskoler og i kompetansesentre.Tariffområde KS

NFFs medlemmer i KS tariffområde er blant annet tilsatt i fylkeskommuner, kommuner og kommunalt eide bedrifter.

Tariffområde Oslo kommune

NFFs medlemmer i tariffområde Oslo kommune er blant annet tilsatt sentralt i Oslo kommune, i en bydel og i de enkelte etatene.


Tariffområde Spekter

Medlemmene i tariffområde Spekter er blant annet tilsatt på sykehus som eies av de statlige helseforetakene, private sykehus, studentsamskipnadene, Norges Statsbaner (NSB), Norsk Rikskringkasting (NRK), Norges Bank og Den norske opera.


Tariffområde Virke

Tariffområde Hovedorganisasjonen Virke (tidligere HSH). NFFs medlemmer i tariffområde Virke er blant annet tilsatt på private sykehus og sykehjem, i opptreningsinstitusjoner, høgskoler og barnehager.