Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Særaldersgrenser


Den generelle aldersgrensen for offentlig ansatte, og sektorer som har tilsvarende tariffavtaler, er 70 år. Dette kommer frem av lov om aldersgrenser m.fl. Her hjemles også muligheten til å sette lavere aldersgrense. For ansatte i privat sektor, og kommuner som eventuelt ikke har avtalefestet aldersgrense på 70 år, er aldersgrensen 72 år, jf. arbeidsmiljøloven § 15-13 a.

Hva er særaldersgrenser?
Med særaldersgrense menes andre, lavere aldersgrenser enn den generelle. Stillinger med særaldersgrense kjennetegnes av at jobben medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning, eller stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper. For de fysioterapeutene som har særaldersgrense, er denne på 65 år.

Særaldersgrensene settes under press fordi det er et uttalt mål å få folk til å stå lenger i arbeid, men foreløpig har mange fysioterapeuter i offentlig sektor rett og mulighet til å gå av ved 65 år som følge av bestemmelsene om særaldersgrensene.

Hvem har særaldersgrense?
Om en fysioterapeut har særaldersgrense eller ikke, er avhengig av hvilket tariffområde med tilhørende pensjonsordning man tilhører, og hvilken hoved-/rapporteringsbenevnelse og stillingskode man har.

Oslo kommune

Ansatte fysioterapeuter i Oslo kommune er medlem i Oslo Pensjonsforsikring AS, OPF. Særaldersgrense for fysioterapeuter er 65 år. Dette gjelder alle stillingskoder for fysioterapeuter, med unntak av stillingskode sjeffysioterapeut, som har hovedsakelig administrasjon.

I tariffområde Oslo kommune var det tidligere ikke særaldersgrense for fysioterapeuter, men dette ble endret etter at pensjon ble tariffestet i tariffoppgjøret 2020, med virkning fra 1. januar 2022.

KS

De fleste fysioterapeutene som er ansatt i kommuner eller fylkeskommuner i Norge, er medlem i KLP. Noen fylkeskommuner har egne pensjonskasser, men disse pensjonskassene skal ha de samme betingelsene som KLP. Oversikten over stillinger med særaldersgrense finnes i B-rundskriv 04/20. Der presiseres det også at for arbeidstakere som har forskjellige funksjoner eller sammensatte stillinger, er det hovedfunksjonen som avgjør hvilken aldersgrense den ansatte skal ha. 

Følgende hoved-/rapporteringsbenevnelser og stillingskoder har særaldersgrense i KS:

- leder/virksomhetsleder (9456) og leder (9455) i kapittel 3
- ledere i kapittel 4 (7458); inkluderer avdelingsleder, kommunefysioterapeut, sjefsfysioterapeut
- fagleder med rapporteringsbenevnelse som for 7458 etter lokal vurdering (7459)
- fysioterapeut (inkludert fysioterapeut I) (7066)
- spesialfysioterapeut (inkludert spesialfysioterapeut I) (7617)
- stilling med krav om 5-årig utdanning (7731)
- stillinger med krav om mastergrad (7734)
- turnusfysioterapeut (7711)
- leder i kapittel 5 (8452)

Det kan benyttes andre benevnelser internt i virksomheten, men det er kun de ovennevnte stillingskodene som hjemler særaldersgrensen. Profesjonsnøytrale stillingsbenevnelsene som for eksempel rådgiver eller seksjonsleder gir altså ikke særaldersgrense, men en seksjonsleder kan rapporteres inn til pensjonskassen som avdelingsleder med særaldersgrense (7458).

Stat

De fleste av NFFs medlemmer som er ansatt i staten, arbeider i høyskolesektoren eller i NAV, og er medlemmer i Statens pensjonskasse, SPK. 

For gjennomgående stillinger som saksbehandler og rådgiver er det ingen særaldersgrenser. Det samme gjelder stilling som bedriftsfysioterapeut og undervisnings- og forskerstillinger. For stillinger under Helse- og omsorgsdepartementet gjelder særaldersgrense på 65 år for følgende stillinger:

- fysioterapeut
- avdelingsleder/fysioterapeut
- instruktør/fysioterapeut
- sjeffysioterapeut

Stillingsbenevnelsen spesialfysioterapeut gir ikke særaldersgrense i tariffområde stat, og har aldersgrense på 70 år.

Oversikt over aldersgrensene i staten finnes på regjeringen.no.

Helseforetak

Ansatte i helseforetak følger ulike pensjonskasser, avhengig av hvor de er ansatt.

Fysioterapeuter som per 31. desember 2001 var ansatte ved sykehus som da var statssykehus, for eksempel Rikshospitalet, er fortsatt medlem i Statens pensjonskasse. Ordningen er lukket, det betyr at ingen nye medlemmer innlemmes i den. Særaldersgrensene gjelder som for statsansatte, og de står listet opp særskilt i oversikten, se henvisningen til www.regjeringen.no ovenfor. Nyansatte ble innmeldt i KLP.

Fra 1. januar 2014 ble det opprettet en pensjonskasse for ansatte ved helseforetak i hovedstadsområdet, Pensjonskasse for helseforetakene i hovedstadsområdet, PKH. Den omfatter alle fysioterapeutene ved Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF, Vestre Viken HF, Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF. Alle ansatte ble overført til denne. Forutsetningen for overføring av ansatte til PKH var å videreføre de betingelsene medlemmene hadde i de pensjonskassene de ble overført fra. Stillingsbenevnelser med særaldersgrenser er her de samme som i KLP. Et fåtall ansatte innenfor Oslobaserte sykehus kan fortsatt ha tilknytning til OPF, og følger da bestemmelsene som er angitt over for Oslo Kommune.

Ansatte i alle andre helseforetak følger KLP eller tilsvarende, og har dermed de samme bestemmelsene om særaldersgrense som ansatte i kommuner og fylkeskommuner, se over.

Utfordringer
NFF får jevnlig henvendelser fra medlemmer som oppdager at de har mistet særaldersgrensen de trodde de hadde. Oftest skyldes dette at medlemmet har skiftet stilling, eller at det har vært omorganiseringer, og at den nye stillingen har en stillingsbenevnelse/stillingskode som ikke gir rett til særaldersgrense. Det er en utfordring å følge med på at man ikke gir fra seg goder man ønsker å beholde i slike tilfeller.

Høsten 2019 startet forhandlinger om offentlig tjenestepensjon for ansatte med særaldersgrense. Bakgrunnen for forhandlingene var at pensjonsavtalen ikke sier noe om hvordan tjenestepensjon skal beregnes etter den nye ordningen for ansatte som har særaldersgrense. Det ble ikke oppnådd enighet, og partene utvidet fristen til 1. februar 2020. Det ble da brudd i forhandlingene. Forhandlingene forventes gjenopptatt i starten av 2022. Særalderspensjonistene kommer dårlig ut slik situasjonen er i dag, fordi særordningene bare gjelder til fylte 67 år. Deretter blir pensjonen regnet ut fra hvor mange år man har jobbet, som altså er mindre for dem med særaldersgrense enn for andre yrkesgrupper.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner