Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fortrinnsrett


Fortrinnsrett til ny ansettelse – arbeidsmiljøloven § 14-2: Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet.

Fortrinnsretten gjelder bare dersom arbeidstaker er kvalifisert for stillingen, og dersom arbeidstakeren har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder de siste to årene. Ved vurderingen av om arbeidstaker er kvalifisert for stillingen skal det tas hensyn til både faglige og personlige kvalifikasjoner. Dersom arbeidstakers kvalifikasjoner tilsvarer det som normalt kreves for stillingen, er dette tilstrekkelig til å utløse fortrinnsrett, og arbeidsgiver kan ikke la være å ansette den fortrinnsberettigede bare fordi det vil være mulig å ansette en annen person med bedre kvalifikasjoner.

Hva som skal regnes som samme virksomhet, er ikke regulert i lovteksten. Utgangspunktet er at virksomheten ikke skal begrenses til avdelingen. Du kan derfor, i utgangspunktet, påberope deg fast ansettelse i en kommune, selv om du har jobbet i ulike avdelinger eller etater i kommunen. Det begrunnes med at en kommune er en samlet juridisk enhet. Dette er fastslått i rettspraksis.

Fortrinnsretten gjelder også for arbeidstaker som er midlertidig ansatt, og som på grunn av virksomhetens forhold ikke får fortsatt ansettelse. Dette gjelder likevel ikke arbeidstaker i vikariat.

Fortrinnsretten gjelder for arbeidstaker som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder i de to siste år, og den gjelder i ett år fra oppsigelsestidens utløp.

Fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte – arbeidsmiljøloven § 14-3
Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. «Utvidet stilling» må forstås som en utvidelse av den stilling arbeidstaker allerede er ansatt i, og dette følger også av forarbeidene, som sier at fortrinnsretten gjelder stillinger «som har om lag de samme arbeidsoppgavene som den deltidsansatte allerede utfører». Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen, og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten.

Den deltidsansatte kan kreve fortrinnsrett til hele stillingen, eller deler av stillingen. Forutsetningen er at fortrinnsretten kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for arbeidsgiveren. I en del tilfeller kan et krav om fortrinnsrett til deler av en utlyst stilling være en vesentlig ulempe for arbeidsgiver, for eksempel hvis arbeidsgiver blir sittende igjen med en reststilling med en lav prosent, som er vanskelig å fylle.

Fortrinnsretten gjelder kun for arbeidstaker som er fast ansatt, og den gjelder i ett år fra oppsigelsesfristens utløp.

Alminnelig fortrinnsrett går foran fortrinnsrett for deltidsansatte, og fortrinnsrett for deltidsansatte går foran fortrinnsretten til midlertidige ansatte.

Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid – arbeidsmiljøloven § 14-4 a
Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden. Unntak er i de tilfeller arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeid ikke lenger foreligger. Den typiske situasjonen vil være der arbeidstaker arbeider ekstravakter utover sin deltidsstilling, såkalt merarbeid. Årsaken til ekstraarbeidet er uten betydning. Kriteriet «jevnlig» krever at merarbeidet må være av et visst omfang og ha en viss hyppighet. Rent sporadisk merarbeid og ekstra arbeid for eksempel i forbindelse med ferieavvikling faller utenfor.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner