Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fastlønnstilskudd

Folketrygden yter tilskudd til kommunene for fastlønnsstillinger for fysioterapeuter. Dette kalles fastlønnstilskudd, og reguleres av forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten.


Fastlønnstilskudd gis i stedet for refusjon etter forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Vilkårene for fastlønnstilskudd følger av forskriftens § 2. Det er for det første et vilkår for fastlønnstilskudd at stillingen utgjør mer enn 1/3 av full stilling. Vilkåret om 1/3 av full stilling knytter seg kun til stillingsprosenten, og sier ingenting om innholdet i stillingen. Det kan gis fastlønnstilskudd til alle stillinger med mer enn 33 % stillingsprosent, og fastlønnstilskuddet gis da redusert i forhold til stillingens størrelse.

For det andre er det et vilkår at stillingen er tillagt kurative oppgaver utenfor institusjon. At arbeidet skal være kurativt, betyr at det må være helbredende og behandlende, dog kan det være tilstrekkelig med en indirekte form. Det må foretas en skjønnsmessig vurdering av om arbeidet er kurativt.

I tillegg må de kurative oppgavene være lagt utenfor institusjon. Med institusjon menes skolehelsetjeneste, helsestasjon og alders- og sykehjem. Disse fysioterapitjenestene har kommunen selv ansvar for å finansiere, og det blir ikke gitt refusjon etter takster når fysioterapeuter med driftstilskudd gir behandling disse stedene. Derfor ytes det heller ikke fastlønnstilskudd på kommunale stillinger der det som hovedregel utøves slikt arbeid. Likevel godkjenner man etter langvarig praksis å tildele fastlønnstilskudd på grunnlag av stillinger med kun et fåtall timer kurativt arbeid utenfor institusjon per uke, men avgjørende vil alltid være om formålet med fastlønnstilskuddsordningen er oppfylt.

Forskriften oppstiller ingen nedre begrensning på hvor stor del av stillingen som må inneholde kurativt arbeid utenfor institusjon. I et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet og NAV står det at omfanget av kurativt arbeid utenfor institusjon bør være på minimum 5 timer per uke. Dette er en normativ regel i ordlyden «bør», og terskelen er ikke inntatt i forskriften. Det bør derfor regnes mer som en veiledende regel. Avgjørende for om det skal heves fastlønnstilskudd må være om arbeidet oppfyller formålet med fastlønnstilskuddsordningen. Formålet er at folketrygden yter tilskudd til kommunene for at kommunene skal kunne yte et forsvarlig fysioterapitilbud til innbyggerne. Intensjonen med fastlønnstilskuddet er at dette skal gis i stedet for refusjon etter takster.

Til slutt gis det ikke fastlønnstilskudd hvis administrative, kommunale gjøremål utgjør mer enn halvparten av stillingens omfang. Og det gis ikke fastlønnstilskudd til deltidsstilling dersom innehaveren av stillingen i tillegg har avtale med kommunen om driftstilskudd.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner