Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Ansettelse

I denne artikkelen setter vi søkelys på noen av reglene som gjelder i ansettelsesprosessen, og på andre praktiske forhold det er nyttig å være oppmerksom på ved ansettelser.


Ansettelsesprosessen begynner som regel med utlysning og konkurransen mellom kandidatene til stillingen. Når arbeidsgiver får behov for mer arbeidskraft, er det vanlig at stillingen lyses ut. I staten skal alle ledige stillinger lyses ut, jf. statsansatteloven § 4 første ledd. For kommuner gjelder ingen tilsvarende lovregel, men det følger av innarbeidet praksis at også kommunale stillinger må lyses ut når de blir ledige. Det følger av kvalifikasjonsprinsippet. I privat sektor stilles det ikke krav om utlysning.

Kvalifikasjonsprinsippet gjelder ved ansettelser i offentlig sektor
Kvalifikasjonsprinsippet innebærer at den som er best kvalifisert til stillingen, skal ansettes eller utnevnes. Prinsippet er ulovfestet for kommuner og fylkeskommuner, men lovfestet i statsansatteloven § 3 første ledd. For å sikre at den best kvalifiserte søkeren ansettes, og at kvalifikasjonsprinsippet overholdes, er det nødvendig at stillinger lyses ut også i kommunal sektor. Kvalifikasjonsprinsippet er en av de faktorene som begrenser arbeidsgivers styringsrett i valget mellom kandidater i offentlig sektor.

Helseforetakene eies av staten, men de er ellers private. Kvalifikasjonsprinsippet gjelder dermed ikke for disse foretakene, verken på lovfestet eller ulovfestet grunnlag. Derfor stilles det heller ikke krav om utlysning av stillinger i helseforetakene.

Hva kan arbeidsgiver spørre om i jobbintervjuet?
Jobbintervjuet er den arenaen hvor arbeidsgiver og arbeidstaker har mulighet til å bli kjent med hverandre. Det er naturlig at arbeidsgiver bruker dette møtet til å stille relevante spørsmål for å kartlegge søkernes kompetanse og egenskaper. På bakgrunn av denne informasjonen, dokumentasjon av kompetanse, og samtaler med referanser, kan arbeidsgiver danne seg et helhetlig bilde av kandidatene, og prioritere mellom dem.

For å bidra til at ansettelser foretas på et saklig grunnlag, er det begrensninger for hva arbeidsgiver kan spørre om i jobbintervjuet. Arbeidsgiver kan ikke be om informasjon om politiske oppfatninger eller fagforeningstilhørighet, verken i utlysning eller på intervju. Det er heller ikke tillatt å skaffe seg informasjon om dette på andre måter. Det følger av arbeidsmiljøloven § 13-4 første ledd.

Likestillings- og diskrimineringsloven § 30 har også regler om innhenting av opplysninger i ansettelsesprosesser, og forbyr å spørre eller å innhente informasjon om en søkers:

  • graviditet
  • planer om å få barn eller adoptere
  • religion eller livssyn
  • etnisitet
  • funksjonsnedsettelse
  • seksuelle orientering
  • kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold
Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale for alle arbeidsforhold. Det følger av arbeidsmiljøloven § 14-5 første ledd. Den skriftlige avtalen skal foreligge snarest mulig, og seinest innen én måned, for arbeidsforhold som varer lengre enn en måned. Du har rett til å få bistand, enten fra tillitsvalgt eller andre, før du skriver under på arbeidsavtalen, eller ved endringer. Det er viktig å benytte seg av denne retten før du skriver under på kontrakten, da kan du unngå å ende opp med dårligere vilkår enn du ellers ville gjort. Når avtalen først er signert, skal det mer til å få forandret innholdet.

Krav til innholdet i arbeidsavtalen
Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger av «vesentlig betydning i arbeidsforholdet», jf. arbeidsmiljøloven § 14-6 første ledd. Det må minimum opplyses om hvem som er arbeidsgiver og arbeidstaker, arbeidsstedet/-stedene, beskrivelse av arbeidet, når arbeidsforholdet begynner, om det er midlertidig, eventuelt hvor lenge, om det er avtalt prøvetid, om det gjelder særlig arbeidstidsordning, og om det det er inngått tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. I tillegg skal det opplyses om rett til ferie og feriepenger, oppsigelsesfrister, lønn og andre godtgjørelser, arbeidstidens lengde, og plassering, og pauser, disse forholdene kan opplyses gjennom henvisning til lov, forskrift eller tariffavtale.

Endringer i arbeidsforholdet
Gjennom arbeidsforholdet kan det hende at det skjer endringer av forhold som er tatt inn i arbeidsavtalen. Hvis det skjer, bør disse endringene innarbeides i den skriftlige avtalen, sånn at den er oppdatert. Erfaringsmessig skjer ikke dette alltid, og det er ikke avgjørende for de rettighetene arbeidstaker har etter avtalen. Det gir likevel bedre oversikt både for arbeidstaker og arbeidsgiver om avtalen oppdateres ved endringer. Endringer av forhold som er nevnt i arbeidsmiljøloven § 14-6 første ledd, skal i utgangspunktet innarbeides i arbeidsavtalen. Også ved endringer har du rett til å la deg bistå av tillitsvalgte eller andre du stoler på, før du skriver under.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner