Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Ansatt og arbeidsvilkår


Side 1 av 2

Ansettelse

I denne artikkelen setter vi søkelys på noen av reglene som gjelder i ansettelsesprosessen, og på andre praktiske forhold det er nyttig å være oppmerksom på ved ansettelser.


Arbeidsmiljø

Et av arbeidsmiljølovens hovedformål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.Fastlønnstilskudd

Folketrygden yter tilskudd til kommunene for fastlønnsstillinger for fysioterapeuter. Dette kalles fastlønnstilskudd, og reguleres av forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten.

Ferie

Om rett til ferie og feriepenger, avvikling av ferie m.m.

Likestilling og diskriminering

I januar 2018 kom det en ny felles likestillings- og diskrimineringslov. Loven erstattet fire tidligere lover på disse områdene.


Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse innebærer ansettelse av en arbeidstaker for et begrenset tidsrom eller for et bestemt arbeid, og reguleres av arbeidsmiljøloven eller statsansatteloven.

Pensjon

Pensjonssystemet er bygget opp av tre nivåer: alderspensjon fra folketrygden, pensjon fra arbeidsgiver og egen pensjonssparing.Side 1 av 2