Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

NFFs yrkesetiske retningslinjer

Sist endret av Hovedlandsmøtet i 2019.


Med endringer vedtatt av Landsmøtet 2019

Merknad: Begrepet «pasient» brukes gjennomgående i retningslinjene. Dette er en redaksjonell forenkling. «Pasient» dekker også begrepene klient, bruker og kunde, som alle er aktuelle for å benevne personer som er mottakere av fysioterapitjenester.

Se også kortversjonen av retningslinjene, Yrkesetisk plakat.

1. Fundament

1.1 Etisk tenkning innebærer en gjennomgående refleksjon over egne holdninger, verdier og handlemåter og inngår i all fysioterapeutisk yrkesutøvelse.

1.2 Fysioterapeuten skal i sin virksomhet ha respekt for grunnleggende menneskerettigheter og humanistiske verdier. Disse verdiene omfatter prinsipper om medbestemmelse, likeverd, informert samtykke og personlig integritet.

1.3 Fysioterapeuten plikter å være kjent med og overholde den lovgivning og de forskrifter, avtaler og helsepolitiske føringer som til enhver tid regulerer fysioterapeutens yrkesutøvelse.

2. Faglig forsvarlighet

2.1 Fysioterapeuten skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra fysioterapeutens kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

2.2 Fysioterapeuten skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.

2.3 Fysioterapeuten skal holde seg oppdatert innen sine fagområder.

2.4 Fysioterapeuten skal tilstrebe å holde en høy kvalitet i sin yrkesutøvelse.

2.5 Fysioterapeutens virksomhet skal bygge på forskning, erfaringsbasert kompetanse og brukerkunnskap.

3. Forholdet til pasienten

3.1 Behandlingen skal bygge på prinsippet om informert samtykke og pasientens rett til medbestemmelse og evalueres sammen med pasienten. Behandlingen skal avsluttes hvis den ikke har effekt.

3.2. Opplysninger fysioterapeuten tilegner seg i sin virksomhet som fysioterapeut skal behandles med diskresjon, også når de ikke omfattes av rettslig taushetsplikt.

3.3 Fysioterapeuten har faglig og personlig ansvar for egne handlinger og vurderinger i yrkesutøvelsen.

3.4 Fysioterapeuten er ansvarlig for at kommunikasjonen mellom pasient og fysioterapeut ivaretas på en forsvarlig måte.

3.5 Fysioterapeuten respekterer pasientens egenverd, kultur, livssyn og seksuelle orientering.

3.6 Fysioterapeuten er varsom med å gi råd og ikke ta parti i pasientens eventuelle konflikter.

3.7 Fysioterapeuten må ikke innlede et seksuelt forhold eller gjøre seksuelle tilnærmelser til pasienten. En pasients samtykke fritar ikke fysioterapeuten for ansvar.

3.8. Hensynet til den enkelte pasient er overordnet hensynet til kolleger og andre samarbeidspartnere.

3.9 En fysioterapeut må ikke utnytte en pasient økonomisk, eller på annen måte.

4. Forholdet til kolleger, samarbeidspartnere og samfunn

4.1 Fysioterapeuten fremmer godt samarbeid med kolleger og andre samarbeidspartnere.

4.2 Dersom en fysioterapeut får kjennskap til faglig eller etisk svikt hos en kollega eller samarbeidspartner, bør han/hun først ta det opp direkte med vedkommende. Dersom dette ikke fører frem kan saken ut fra en individuell vurdering tas opp på følgende måter:

  • Meldes til vedkommendes overordnede
  • Meldes til Fylkeslegen
  • Meldes til NFF, Rådet for fysioterapietikk

4.3 Fysioterapeuten skal vise økonomisk ansvar når behandling og tiltak belaster folketrygden og andre som dekker helseutgifter.

5. Fagutvikling og forskning

5.1 Fysioterapeuten skal i forbindelse med fagutvikling og forskning følge de regler og anerkjente prinsipper som gjelder for slik virksomhet.

5.2 Fysioterapeuten skal se til at pasienter som involveres i fagutvikling og forskning ivaretas på en forsvarlig måte i tråd med lover, regler og retningslinjer.

5.3 Fysioterapeuten skal vise respekt for kollegers og samarbeidspartneres arbeid.

5.4 Fagutvikling basert på praksiserfaring stiller særlige krav til faglig åpenhet og dialog slik at den faglige kvaliteten sikres og videreutvikles.

5.5 Faglige debatter skal preges av gjensidig respekt, åpenhet og saklighet.

6. Informasjon

6.1 Ved offentlig opptreden skal fysioterapeuten gjøre det klart om han/hun opptrer på vegne av seg selv, yrkesgruppen eller annen virksomhet.

6.2 Retningslinjene for fagutøvelse som er relevante i fysioterapeutens virksomhet, skal være tilgjengelige på arbeidsstedet.

6.3 Kortversjonen av NFFs yrkesetiske retningslinjer skal offentliggjøres i form av lett synlig oppslag på alle arbeidssteder hvor fysioterapi utøves.

6.4 Fysioterapeuten skal informere pasienten om vederlagets størrelse ved behandlingens begynnelse.

6.5 Fysioterapeuten bruker titler og betegnelser som vedkommendes utdanning, autorisasjon og funksjon berettiger til, og som gir korrekt informasjon om kvalifikasjoner og ansvar.

7. Fysioterapeutens forhold til markedsføring

7.1 Fysioterapeuten markedsfører sin virksomhet korrekt, informativt, forsvarlig, nøkternt og saklig.

7.2 En fysioterapeuts reklame må ikke inneholde noe som er ulovlig, villedende eller illojalt overfor kolleger.

7.3 Fysioterapiinstitutter/fysioterapeuten må i sin annonsering skille mellom fysioterapitilbud og andre tilbud. Anonym annonsering må ikke forekomme. Omtale i faglig-medisinsk sammenheng i artikler, foredrag o.l. uten vinningsøyemed er ikke å betrakte som reklame.

7.4 Ved endring av navn på fysioterapiinstitutt eller valg av navn på nytt institutt må det i forhold til eksisterende institutt ikke tas i bruk likelydende eller misvisende navn.

7.5 En fysioteraput må ikke inngå forbindelser med kommersiell virksomhet, medvirke i salg eller markedsføring av produkter som kan svekke fysioterapifagets anseelse.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner