Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Etikk

Etisk bevissthet og refleksjon er en sentral del av alle sider ved fysioterapeuters yrkesutøvelse. Her kan du lese om Norsk Fysioterapeutforbunds arbeid knyttet til etikk og om Rådet for fysioterapietikk.


En fysioterapeut er en profesjonsutøver som har teoretisk og praktisk kompetanse til å løse oppgaver som samfunnet har behov for. Etikk for deg som fysioterapeut handler blant annet om hvordan du møter og behandler pasienter, klienter og kollegaer, hvordan journalen skrives og oppbevares, hvilke takster du tar, og hvordan du informerer og markedsfører din virksomhet. NFFs yrkesetiske retningslinjer beskriver at etisk tenkning innebærer en gjennomgående refleksjon over egne holdninger, verdier og handlemåter, og at den inngår i all fysioterapeutisk yrkesutøvelse.

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell, og virksomheten reguleres av lover, spesielt helsepersonelloven.

Aktuelle artikler og informasjon

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com)

Illustrasjonsfoto NFFs etikksider

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Rådet for fysioterapietikk

I NFF behandler Rådet for fysioterapietikk spørsmål som gjelder yrkesetiske og kollegiale forhold. Rådet skal arbeide for at NFFs yrkesetiske retningslinjer er kjent i organisasjonen og arbeide for å synliggjøre etiske problemstillinger for organisasjonen og medlemmene. Rådet behandler og uttaler seg i saker som gjelder NFFs yrkesetiske retningslinjer