Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Aktuelle tema


Juridisk bistand

NFF kan gi juridisk bistand til medlemmer etter bestemte retningslinjer.

Etikk

Etikk er læren om det gode og det rette. Fysioterapeuters yrkesetikk er forankret i lover og regler, NFFs yrkesetiske retningslinjer og hvordan den enkelte utøver sin fysioterapivirksomhet.


Kommunesammenslåing

Her har vi lagt nyttig informasjon for tillitsvalgte og andre medlemmer som berøres av kommunesammenslåinger. Dokumentene krever innlogging.


Seniorpolitikk

Seniorpolitikk i arbeidslivet bygger på en grunnholdning om at seniorer er en ressurs med verdifull kompetanse som arbeidslivet trenger, og at mennesker lærer og utvikler seg gjennom hele yrkeslivet.


Pensjon

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er medlem av Unio, Norges nest største hovedsammenslutning på arbeidstakersiden. NFF arbeider gjennom og sammen med Unio for at både ansatte og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter skal få gode inntekts- og arb ...

Likestilling

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er medlem av Unio, Norges nest største hovedsammenslutning på arbeidstakersiden. Unios ledetråd i det likestillingspolitiske arbeidet er at alle kvinner må kunne forsørge seg selv.Les mer om likestilling på Unios nett ...Inkluderende arbeidsliv

På denne siden finner du generell informasjon og dokumenter knyttet til intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Gjennom denne avtalen samarbeider partene i arbeidslivet og regjeringen for et mer inkluderende arbeidsliv til beste ...

Personvern og informasjonssikkerhet

Her finner du veileder og annen informasjon knyttet til Norm for informasjonssikkerhet (Normen). Slik informasjon skal gjøre det enklere for fysioterapeuter å etterleve lovpålagte krav på området.


Smittsomme sykdommer

Fysioterapeuter møter stadig oftere på pasienter med smittsomme sykdommer som er vanskelige å behandle med antibiotika. Og fysioterapeuter kan selv bli smittet med en slik sykdom. Hvilke konsekvenser kan det få for ditt arbeidsforhold?