Verdens fysioterapidag

I markeringen av Verdens fysioterapidag i 2018 framhever WCPT betydningen av fysioterapi og fysisk aktivitet når det gjelder psykisk helse.


Verdens fysioterapidag er 8. september, og markeres av fysioterapeuter og deres organisasjoner over hele verden. Innenfor rammen av det overordnede temaet for dagen, «Movement for Health», retter WCPT i år søkelyset mot fysioterapi og psykisk helse. Formålet er å framheve betydningen av fysioterapi og fysisk aktivitet når det gjelder psykisk helse.

Siden 8. september i år faller på en lørdag, oppfordrer vi medlemmene til å markere dagen på egnede måter fredag 7. september.

I Norge markeres dagen i virksomheter der ansatte eller selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter arbeider. Ved siden av det internasjonale temaet velger mange fysioterapeuter å fokusere på hva deres virksomhet tilbyr av tjenester, og bredden og spesialiseringen i den fysioterapifaglige kompetansen i virksomheten. Her er det mange muligheter, og det vedlagte idéheftet fra WCPT kan gi inspirasjon til informasjon og aktiviteter omkring fysioterapi som er tilpasset relevante målgrupper.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å gjøre det vedlagte norskspråklige WCPT-materialet tilgjengelig for pasienter og andre brukere av fysioterapitjenester. Bruk de oppgitte emneknaggene til å formidle budskap og lokale aktiviteter knyttet til Verdens fysioterapidag i sosiale medier. Plakaten kan skrives ut i A3 eller A4, og pasientbrosjyren som tosidig i A4, for bretting til firesiders brosjyre.   

WCPT har i år fem hovedbudskap for Verdens fysioterapidag:

  • Trening er en evidensbasert behandlingsform ved depresjon.
  • Fysioterapeuter har en rolle overfor pasienter som kan ha psykiske helseutfordringer.
  • Hvordan fysisk aktivitet kan bidra til å forebygge depresjon.
  • Resultatene blir bedre når et treningsopplegg er utformet av kvalifisert helsepersonell, som for eksempel en fysioterapeut.
  • Mennesker med psykiske helseutfordringer har oftere dårlig fysisk helse.

Kontaktperson i NFF:

  • Vidar Rekve, kommunikasjonsleder, vr@fysio.no, tlf. 957 08 990.

(Illustrasjoner: fra WCPTs og Norsk Fysioterapeutforbunds materiale til Verdens fysioterapidag 2018)

(artikkelen endret 22. august 2018)

Plakat Verdens fysioterapidag 2018 - A4 eller A3

< Last ned:

Plakat A4  |  Plakat A3

Brosjyre Verdens fysioterapidag 2018

< Last ned:

Pasientbrosjyre

Om Verdens fysioterapidag

I 1996 vedtok World Confederation for Physical Therapy (WCPT) at 8. september skulle være verdens fysioterapidag. Datoen ble valgt fordi WCPT ble dannet på den dagen i 1951. Dagen markerer både enhet og solidaritet blant verdens fysioterapeuter, men det er også en dag som skal fokusere på den viktige jobben fysioterapeuter gjør.