Verdens fysioterapidag 2019

I år har WCPT valgt kroniske smerter som tema for den internasjonale markeringen av Fysioterapidagen 8. september. Her finner du informasjon om dagen, og WCPTs pasientrettede plakater og brosjyre i norsk versjon.


Verdens fysioterapidag er 8. september, og markeres hvert år av fysioterapeuter og deres organisasjoner over hele verden. Innenfor rammen av det overordnede temaet for dagen, «Movement for Health», retter World Confederation for Physical Therapy (WCPT) i år søkelyset mot kroniske smerter. Informasjonen til publikum legger vekt på hvordan fysioterapi og fysisk aktivitet kan bidra til at mennesker lever bedre med sine kroniske smerter.

Siden 8. september i år faller på en søndag, oppfordrer Norsk Fysioterapeutforbund medlemmene til å markere dagen på egnede måter fredag 6. september.

I Norge markeres dagen i virksomheter der ansatte eller selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter arbeider. Ved siden av det internasjonale temaet velger mange fysioterapeuter å fokusere på hva deres virksomhet tilbyr av tjenester, og bredden og spesialiseringen i den fysioterapifaglige kompetansen i virksomheten. Her er det mange muligheter, og det vedlagte idéheftet fra WCPT kan gi inspirasjon til informasjon og aktiviteter omkring fysioterapi som er tilpasset relevante målgrupper.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å gjøre det vedlagte norskspråklige WCPT-materialet tilgjengelig for pasienter og andre brukere av fysioterapitjenester. Plakatene kan skrives ut i A3 eller A4, og pasientbrosjyren som tosidig i A4, for bretting til firesiders brosjyre.

Bruk emneknaggen #fysioterapidagen til å formidle budskap og lokale aktiviteter knyttet til Verdens fysioterapidag i sosiale medier.

I WCPTs informasjon til publikum er betydningen av trening i håndteringen av kroniske smerter et hovedbudskap, fordi trening:

  • bevarer førlighet og smidighet.
  • er viktig for hjerte-karhelse.
  • bygger og bevarer muskulatur.
  • gir bedre humør og mer velvære.
  • gjør at pasienten takler smerter bedre, og blir tryggere på å delta i ulike aktiviteter.
  • hjelper pasienten til å ta styring over eget liv og reduserer frykt.

Kontaktperson i NFF:

  • Vidar Rekve, kommunikasjonsleder, vr@fysio.no, tlf. 957 08 990.

Om #fysioterapidagen

I 1996 vedtok World Confederation for Physical Therapy (WCPT) at 8. september skulle være Verdens fysioterapidag. Datoen ble valgt fordi WCPT ble dannet på den dagen i 1951. Dagen markerer både enhet og solidaritet blant verdens fysioterapeuter, men det er også en dag som skal fokusere på den viktige jobben fysioterapeuter gjør.