Veksten i fysioterapeutårsverk fortsetter

I 2011 var gjennomsnittet i kommunene nede på 8,6 fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere. De ferske Kostra-tallene for kommunehelsetjenesten viser at vi i 2018 var oppe i 9,5 fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere.


– Dette er gledelig, og det viser at det politiske påvirkningsarbeidet vårt virker, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund i en kommentar til de nyeste Kostra-tallene.

Fast ansatt versus driftsavtale
I 2018 var det 5039,2 fysioterapeutårsverk i kommunehelsetjenesten. Dette er 73,4 flere årsverk enn i 2017, og 350 flere enn i 2015. Av det totale antallet årsverk var 2153,4 fastlønnede, mens det var 2726 avtaleårsverk. Vi ser en svak nedgang på 3,8 avtaleårsverk, men en ønsket økning i fulle driftstilskudd og nedgang i deltidshjemler. 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Regjeringens satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten har resultert i flere stillinger i tjenesten. Størst økning ser vi når det gjelder helsesykepleiere, men også for fysioterapeuter er det en gledelig økning i antall årsverk, fra 202 årsverk i 2015 til 259,4 årsverk i 2018.  

– Vi er på rett vei når det gjelder helsestasjons- og skolehelsetjenesten, men fortsatt er det et godt stykke igjen før vi når anbefalte normtall, sier Hatlebrekke.

I og utenfor institusjon
Det har vært en økning i fysioterapeutårsverk til annet forebyggende helsearbeid og til diagnose, behandling og re-/habilitering, mens det blir færre fysioterapeutårsverk til helse- og omsorgstjenester i institusjon.

Finn de nye tallene og annen informasjon her:

Kontaktperson:

  • Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205.