Vaksine og jobb: hva gjelder?

NFFs sekretariat får mange spørsmål om vaksinering og vaksinestatus i forbindelse med koronapandemien. Det dreier seg om koronavaksine, men også vaksine mot sesonginfluensa. Her får du svar på noen av de vanligste spørsmålene.


Må jeg ta vaksine? Svar: Det er frivillig å la seg vaksinere. Arbeidsgiver kan ikke uten særskilt rettslig grunnlag pålegge en arbeidstaker å ta en vaksine. I dag foreligger det ikke et slikt rettslig grunnlag. Dersom arbeidsgiver etter en konkret vurdering kommer til at uvaksinerte medarbeidere er en risikofaktor, kan det føre til at arbeidsgiver må vurdere å sette inn tiltak for å redusere risikoen. Det stilles krav til arbeidsgivers vurderinger og til framgangsmåten for slike tiltak.

Dersom det er mange medarbeidere som ikke har tatt vaksine. kan arbeidsgiver vurdere om det er behov for å informere bedre om vaksinen og eventuell risiko knyttet til denne. Det må likevel være tydelig at arbeidsgiver ikke kan pålegge noen å ta vaksinen. Dersom arbeidsgiver ønsker at arbeidstakere skal ta en vaksine, skal den være gratis, og arbeidsgiver skal legge til rette for at den kan tas i arbeidstiden.

Kan arbeidsgiver gi uvaksinerte andre arbeidsoppgaver?
Dersom en uvaksinert medarbeider kan være en risikofaktor for pasienter eller brukere i en særlig risikogruppe, kan arbeidsgiver iverksette andre tiltak for å forebygge smitte. I arbeidsmiljøloven kalles slike tiltak «kontrolltiltak». Reglene om kontrolltiltak i arbeidsmiljøloven kapittel 9 må følges for å kunne iverksette slik tiltak. Dette innebærer blant annet at tiltakene må være saklig begrunnet, og at de ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren.

Helsepersonell jobber noen ganger med enkeltpersoner eller grupper som er særlig utsatt for smittsomme sykdommer. Disse pasientene kan ha behov for at helsetjenesten forebygger at de blir smittet av uvaksinert helsepersonell. Arbeidsgiver har ansvaret for å balansere hensynet til pasientene mot hensynet til arbeidstakerne. I slike sammenhengen kan det hende at arbeidsgiver etter en konkret vurdering og drøfting med tillitsvalgte må iverksette kontrolltiltak for å sikre at pasientenes helsemessige forutsetninger ivaretas i møte med helsetjenesten. Dette kan være en saklig begrunnelse for tiltak.

En måte å forebygge smitte på kan være å sikre at helsepersonell som behandler pasienter i risikogrupper, er vaksinert. Uvaksinert helsepersonell kan da måtte ta seg av andre pasienter eller pasientgrupper, eller settes til andre arbeidsoppgaver. En slik omplassering må vurderes konkret for å sikre at det er i tråd med reglene i arbeidsmiljøloven.

Hva må arbeidsgiver gjøre for å kunne iverksette tiltak?
Arbeidsgiver må gjennomføre en konkret vurdering av risikoen for smitte, og indentifisere eventuelle særlig utsatte pasienter eller grupper av pasienter. Hvis det ikke er noen slik særlig risiko i virksomheten, vil det ikke være grunnlag for å iverksette tiltak.

Dersom det avdekkes at det er personer eller grupper med særlig høy risiko for smitte, må arbeidsgiver vurdere hvilke tiltak som kan være aktuelle for å forebygge smitte. Arbeidsgiver kan for eksempel etter en konkret vurdering konkludere med at det er nødvendig å skjerme enkeltpasienter eller pasientgrupper fra uvaksinerte medarbeidere. Da kan uvaksinerte medarbeidere måtte akseptere å bli satt til andre oppgaver. Arbeidsgiver må alltid vurdere om det er mulig å oppnå det samme gjennom mindre inngripende tiltak. Dersom det er tilstrekkelig med bruk av smittevernutstyr eller daglig testing for smitte, vil omplassering av medarbeidere ikke være forholdsmessig.

For å gjennomføre slike tiltak i praksis kan det hende at arbeidsgiver må innhente informasjon om vaksinestatus hos medarbeiderne. Det er strenge regler for å innhente informasjon om medarbeideres helse, inkludert status for eventuelle vaksiner. Både innhenting av informasjon om vaksinestatus og omplassering av smittevernhensyn er en form for kontrolltiltak som er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 9.

Hvilke krav stilles til tiltakene arbeidsgiver vil gjennomføre?
Tiltak kan bare iverksettes dersom de har saklig grunnlag og ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren, jf. § 9-1. Det betyr at tiltakene må:

  • være egnet for å oppnå målene med tiltakene (for eksempel verne de aktuelle pasientene/-gruppene).
  • være saklig ut fra hva arbeidsoppgavene til arbeidstakerne (de må bygge på kunnskap om den aktuelle risikoen og konsekvensene av tiltaket).
  • ikke føre til en større belastning for arbeidstakerne enn nødvendig (for eksempel må tiltaket avvikles når formålet er oppnådd, og ikke legge større begrensninger på arbeidstakeren enn det som trengs).

Medarbeidere som ikke er vaksinert, kan bli pålagt å gjøre andre arbeidsoppgaver etter en konkret vurdering. Det må i så fall være fordi det ikke er fysioterapioppgaver å utføre, for eksempel for pasienter som ikke er i en særlig risiko, eller fordi tilstrekkelig smittevern kan oppnås på andre måter.

Kan arbeidsgiver registrere ansattes vaksinestatus?
Arbeidsgiver kan bare registrere hvilke arbeidstakere som er vaksinert dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse etter arbeidsmiljøloven § 9-3. Den berettigete interessen i denne sammenhengen kan være pasientsikkerheten, som vil veie tungt i en slik vurdering. Det må likevel være klart at det er nødvendig, og at dette er vurdert konkret.

Innhenting og registrering av vaksinestatus er sensitive personopplysninger med strenge krav til lagring, behandling og hvem som skal ha innsyn.  Dette følger av personopplysningsloven og personvernforordningen. Arbeidsgiver har ansvaret for å følge dette regelverket. I tillegg skal behovet for registreringen jevnlig evalueres av arbeidsgiver sammen med tillitsvalgte.

Kan arbeidsgiver kreve at jeg tester meg for koronasmitte?
Testing kan være et tiltak for å forebygge smitte. Da vil dette også være et kontrolltiltak etter arbeidsmiljøloven kapittel 9, og de samme reglene gjelder. Helsedirektoratet har utarbeidet retningslinjer for testing av helsepersonell som ikke er fullvaksinert. Hensynet bak retningslinjene er både å forebygge smitte, og å sikre at beredskapen i helsetjenestene opprettholdes.

Hva er tillitsvalgtes rolle?
Alle kontrolltiltak skal drøftes med tillitsvalgte før de iverksettes, jf. arbeidsmiljøloven § 9-2. Det gjelder også dersom det er aktuelt å gjøre endringer i tiltakene etter at de er iverksatt. Alle kontrolltiltak skal også evalueres med tillitsvalgte for å undersøke om de oppnår de målene som var satt i utgangspunktet. Evaluering kan skje etter avsluttet tiltak, men også underveis, dersom det er tiltak som varer over tid.

De arbeidstakerne som omfattes av slike kontrolltiltak, skal informeres om formålet med tiltaket, hvilke praktiske konsekvenser det får, for eksempel hvordan de gjennomføres, og hvor lenge tiltakene antas å vare, jf. § 9-2 (2).

Hva med selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter?
Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, med eller uten driftshjemmel, er ikke ansatt i kommunen eller helseforetakene. Kommunen har derfor ikke samme mulighet til å gripe inn i fysioterapeutenes virksomhet, som overfor egne ansatte. Alle fysioterapeuter er likevel helsepersonell, og er forpliktet til å utøve sin virksomhet forsvarlig etter reglene i helsepersonelloven. Det gjelder strenge normer for helsepersonells yrkesutøvelse. Fysioterapeuter som jobber som selvstendig næringsdrivende, må derfor sørge for at de er oppdatert på gjeldende råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Fysioterapeuter med driftshjemmel er en del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og kan få pålegg fra kommunelegen om for eksempel smittevern. Kommunen er lokal smittevernmyndighet, og kan også kontaktes for råd om hvordan selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter kan ivareta lokale smittevernforhold. I praksis er dette et ansvar som ofte ivaretas av kommunelegen, som er kommunens medisinskfaglige rådgiver etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-5.

Fysioterapeuter som har organisert virksomheten sin som et aksjeselskap, og er ansatt i eget selskap, omfattes av reglene for ansatte. Disse er ofte «sin egen sjef», og de situasjonene som er tatt opp i denne artikkelen, kommer derfor i liten grad på spissen.

Arbeidstilsynet har informasjon om tiltak i arbeidslivet i forbindelse med korona og vaksinestatus.

Informasjon om koronavaksine og vaksinasjonsprogrammet finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Folkehelseinstituttet har også utarbeidet anbefalinger til helsepersonell som driver én-til-én behandling, som blant annet gjelder for fysioterapeuter. Her finner du blant annet anbefaling om rutiner for testing, isolasjon, smitteoppsporing og karantene (TISK) som er relevant for fysioterapeuter, både ansatte og selvstendig næringsdrivende.