Utvidet pakkeforløp hjerneslag

Mot slutten av 2019 fullførte Helsedirektoratet sitt arbeid med fase 2 av pakkeforløpet for hjerneslag, som dermed nå også omfatter oppfølging og rehabilitering.


I sin presentasjon av det utvidede pakkeforløpet skriver Helsedirektoratet blant annet:

Overgangen fra slagenhet til videre oppfølging og rehabilitering, og koordineringen av aktørene under kommunal rehabilitering, er spesielt viktig. For pasienter hvor det er aktuelt med rehabilitering i hjemmet eller dagtilbud, er koordinering gjennom et tidlig støttet utskrivningsteam det best dokumenterte tilbud.

Vi har inndelt pasientforløpene etter utskrivning fra slagenheten i fire hovedforløp. Disse er:

  • Oppfølging uten initialt rehabiliteringsbehov eller forventet nytte av rehabilitering.
  • Oppfølging med rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten
  • Oppfølging med rehabiliteringstilbud i samarbeid mellom spesialist og kommune helsetjenesten via et tidlig støttet utskrivningsteam
  • Oppfølging med rehabilitering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. I tillegg til en konkret medisinskfaglig vurdering av behovet for utredning og behandling, skal det tas hensyn til pasientens ønsker og individuelle situasjon, som for eksempel alder og komplikasjoner.

Se "Relaterte lenker" for presentasjon av og innhold i pakkeforløpet, dessuten NFFs høringssvar til fase 2.