Turnusfysioterapeuter og fravær under korona

Fraværsgrensen for turnusfysioterapeuter er utvidet til åtte uker som følge av koronapandemien.


Helsedirektoratet iverksatte vedtak om stenging av fysioterapivirksomhet 16. mars 2020. Dette medførte at mange opptreningsinstitusjoner for turnusfysioterapeuter opphørte midlertidig, eller ble drevet med redusert kapasitet.

Det er nå vedtatt en midlertidig forskrift i turnusforskriften § 5 fjerde ledd som utvider den ordinære fraværsgrensen under turnustjenesten fra 4 til 8 uker. Helsedirektoratet kan med hjemmel i forskriften gi dispensasjon fra den ordinære fraværsgrensen med inntil 4 uker (20 dager) for fravær som skyldes covid-19, slik at det totalt kan godtas inntil 8 ukers fravær.

Helsedirektoratet forutsetter at det kan dokumenteres at ekstra fravær skyldes permittering eller omdisponering til andre oppgaver på grunn av covid-19. Forskriften gjelder kun for det kullet som gjennomfører turnustjeneste våren 2020.

Det er en forutsetning for godkjenning av turnustjenesten at turnusfysioterapeuten oppfyller de kravene til ferdigheter som fremgår av retningslinjene for turnustjenesten IS-1/2018 kap. 1.3. Direktoratet åpner for at turnusfysioterapeuter som har hatt andre relevante oppgaver i kommune- eller spesialisthelsetjenesten, i den perioden de ikke har fått gjennomført turnus grunnet covid-19-tiltak, kan få uttelling for dette i sluttvurderingen fra turnusveilederen.

Turnusfysioterapeuter som har fravær utover 8 uker ved utløpet av turnustiden høsten 2020, må ta igjen dette som resttjeneste. Det minnes om at turnusfysioterapeuter har lovfestet rett til 5 ukers ferie på lik linje med øvrige arbeidstakere i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Se lenke til nyhetssak på Helsedirektoratets nettsider.

Se også brev av 11. mai 2020 fra NFFs forbundsleder Gerty Lund til Helsedirektoratet, vedlagt som relatert dokument.

(Artikkelen oppdatert 14. mai 2020.)