Tanker etter Landsmøtet

Forbundsleder Gerty Lund oppsummerer noen av sine inntrykk fra NFFs landsmøte i 2021.


Fra 2014, da den nye organisasjonsmodellen med regionledd og årlige landsmøter ble innført, har «mellomlandsmøtene»  – landsmøtene mellom Hovedlandsmøtet hvert tredje år – vært avviklet på én dag. Landsmøtet i 2021 var dermed det første av slike landsmøter som gikk over to dager. Det er NFFs forbundsleder glad for:

– Dette var helt nødvendig med tanke på alle forslagene til tiltak som ble fremmet som et ledd i oppfølgingen av organisasjonsevalueringen. Jeg mener utvidelsen til to dager ga godt rom for debatten om de større endringene som var foreslått, og for presiseringer og andre endringer som gjaldt formål og oppgaver, blant annet.

Forbundsstyret under debatt
Lund hadde gleden av å åpne et todagers landsmøte i et forbund med solid økonomi og god medlemsvekst, og med resultatene av et evalueringsprosjekt som hadde involvert og engasjert store deler av organisasjonen. Ikke minst gjaldt det hvordan Forbundsstyret skulle se ut og velges.

– Jeg er glad for at Landsmøtet ga sin tilslutning til forslagene fra Forbundsstyret når det gjelder hvordan styret skal velges og sammensettes. Forslagene var utformet etter innspill fra ulike deler av organisasjonen, etter utredning og grundige vurderinger underveis, samt gode diskusjoner i Forbundsstyret. Debatten på Landsmøtet fikk fram ulike meninger, og ble holdt i en fin tone. Etter min mening sikrer Landsmøtets vedtak balanse i representasjon og medvirkning i det øverste organet mellom landsmøtene, et ryddig ansvarsforhold til Landsmøtet, samt effektivitet i Forbundsstyrets arbeid.

Balanse var også et nøkkelord i argumentasjonen fra talerstolen mot å gi Forbundsstyrets medlemmer stemmerett på Landsmøtet. Forbundsstyret stod bak forslaget, men for styrets leder er det likevel viktigst å peke på dette som et lærestykke i organisasjonsdemokrati:

– Landsmøtet talte klart og sterkt, og Forbundsstyret tok synspunktene til etterretning ved å trekke forslaget.

Politikk for selvstendig næringsdrivende
Ikke bare organisatorisk form og funksjon var på dagsordenen for Landsmøtet 2021. Viktig innhold ble også vedtatt, blant annet styrking av forbundets arbeid for selvstendig næringsdrivende medlemmer. Landsmøtet vedtok enstemmig at Forbundsstyret i løpet av 2022 skal utarbeide en politisk plattform og strategi for NFFs næringspolitiske arbeid. Landsmøtet sluttet seg også enstemmig til forslagene til ytterligere satsing i forbundet på tiltak og tjenestetilbud for selvstendig næringsdrivende medlemmer.

– Jeg mener forbundet lenge har jobbet godt for selvstendig næringsdrivende, og vi fortsetter å utvikle forbundets tilbud og tjenester til denne store medlemsgruppen. Vi har likevel savnet et vedtatt politisk fundament i arbeidet for å ivareta interessene deres. Det får vi nå, og det er jeg svært fornøyd med, sier Gerty Lund.

Fysioterapi – en mangfoldig merkevare
En ny sak ble tilføyd på sakskartet, og fikk full støtte på Landsmøtet, etter å ha blitt fremmet av Region Osloområdet. Vedtaket gikk ut på at det på Landsmøtet 2022 skal legges frem en tydelig og konkret strategi for merkevarebygging og målrettet markedsføring av fysioterapeuters mangfoldige kompetanse.

– Dette er en strategisk utfordring for forbundet. Vi må skape en rik forståelse i samfunnet av fysioterapi, fysioterapeutenes rolle i helsevesenet og mangfoldige kompetanse, samtidig som vi framstår med en profesjonsidentitet som skiller oss tydelig ut fra andre grupper av behandlere.

– Ingen er i tvil om hva en fastlege kan og gjør. Jeg skulle ønske det var like innlysende for beslutningstakere i helsevesen og politikk hva fysioterapi er, hva fysioterapitjenesten bidrar med, og hva vår mangfoldige kompetanse kan bety for enkeltmennesker og folkehelsen. Det hjelper ikke at vi mener vi utgjør en forskjell, når vi ikke når fram med hva forskjellen består i, avslutter Gerty Lund.

(Bilder: Forbundsleder Gerty Lund på talerstolen under NFFs landsmøte 2021.)