Takstforhandlingene 2017 har startet

Mandag 15. mai kl. 1000 møttes partene til oppstart for årets takstoppgjør. Her kan du lese NFFs krav og forbundsleder Fred Hatlebrekkes innledning i møtet.


Det har i vinter blitt vedtatt og foreslått omfattende endringer i fysioterapitjenesten i kommunene, først med fjerning av diagnoselisten fra 1. januar 2017. Det har blant annet ført til fjerning av 175 millioner kroner i rammetilskuddet til kommunene og økte administrative oppgaver for fysioterapeutene og kommunene.

I tillegg er fysioterapitjenesten igjen foreslått som en lovpålagt tjeneste i kommunene, og regjeringen foreslår direkte tilgang til fysioterapeuten uten henvisning.

Rett før påske sendte også regjeringen forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester ut på høring.

Vårt fundament i oppgjøret
NFF er den største organisasjonen av organiserte fysioterapeuter, med over 10 000 medlemmer. Vi representerer bredden i tjenesten – både blant ansatte og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. Som en ansvarlig samfunnsaktør er det viktig for oss å bidra til en helhetlig, tverrfaglig og faglig sterk habiliterings- og rehabiliteringstjeneste i kommunehelsetjenesten. NFF er en stor og viktig bidragsyter av fysioterapitjenester.

Vi ønsker å bidra i arbeidet med å styrke tjenesten og tilbudet til innbyggerne. Takstforhandlingene er et viktig styringsmiddel i denne sammenheng. Skal vi lykkes med de utfordringene som ligger foran oss, må NFF få innflytelse på dette arbeidet. Det er derfor viktig at takstforhandlingene ikke kun dreier seg om penger til de enkelte gruppene, men at vi som ansvarlige aktører tenker overordnet når det gjelder primærhelsetjenesten.

NFFs hovedinnretning på kravet, herunder endring av takster og økonomiske prioriteringer, bygger på en politikk om at kompetanse skal prioriteres, samtidig som det må være inntektsutvikling for alle faggrupper.

Skal regjeringen lykkes med sine ambisjoner, er det viktig å involvere dem som kjenner hvor skoen trykker. Dessverre ser vi at dette av forskjellige årsaker svikter, senest med nedsettelsen av prioriteringsutvalget, et utvalg dominert av sykepleiere, på tross av at mandatet lyder: Et offentlig utvalg som skal vurdere hvordan vi best møter dagens prioriteringsutfordringer i helsesektoren.

Endringer i takstforskriften o.a.
I år er det et mellomoppgjør. Erfaringsmessig tilsier dette at det ikke er nå vi skal se på de store endringene. Likevel er det behov for endringer i takstforskriften som bidrar til å dra tjenesten i riktig retning:

  • Det er viktig for NFF å sikre mulighetene for samhandling. Med de tidligere nevnte endringene regjeringen har sendt på høring, er det av stor betydning at selvstendig næringsdrivende gis muligheter til å delta i samhandling med annet helsepersonell. Dette vil også være viktig dersom det innføres såkalt direkte tilgang for pasientene. For å lykkes med økt samhandling og samarbeid i kommunene og mellom helsepersonell krever NFF en kraftig heving av e-takstene.
  • Ved avlysning av samhandlingsmøter mindre enn 24 timer før møtet krever NFF at avtalefysioterapeuten får møtegodtgjørelse som om møtet var gjennomført, jamfør regelverket til legene. Det er vanligvis ikke mulig for fysioterapeuten å sette opp nye pasientavtaler i denne tiden. I tillegg er det medgått tid til å forberede møtet.
  • Lærings- og mestringstiltak får stadig økt fokus i forbindelse med behandling av mennesker med ulike helsemessige utfordringer, og bør også komme inn som del av behandlingstilbudet til avtalefysioterapeutene.
  • NFF krever en harmonisering av regelverket av takstene A1d og C33, som har en aldersgrense på 12 år. Disse grensene bør heves til 16 år, ettersom barn under 16 år er fritatt egenandel. I forhold til egenandel vil en harmonisering av aldersgrensen fremstå som mer forståelig for pasientens foresatte.
  • NFF forventer også at det settes av penger til å følge opp arbeidet med EPJ-løftet for fysioterapeuter. Det er opprettet en egen styringsgruppe og flere arbeidsgrupper hvor NFF er representert. NFF mener det er viktig å videreføre dette arbeidet.
  • NFF ønsker også takstendring som stimulerer til grundig undersøkelse utover 30 minutter. For å stille en presis og funksjonskorrekt diagnose er det viktig at pasienten blir undersøkt grundig. Dagens takstsystem har to undersøkelsestakster som begge varer i inntil 30 minutter, henholdsvis A1a og A1d. For å stimulere til lengre undersøkelser og dermed heve kvaliteten på undersøkelsen, bør A1c og A1f økes. Ved direkte adgang vil pasienten komme til fysioterapeuten uten henvisning, og da blir grundig undersøkelse enda mer aktualisert.

Inntektsutvikling
NFF viser til inntekts- og kostnadsundersøkelsen gjennomført i 2014, som viser et stort etterslep på kostnadskomponenten for selvstendig næringsdrivende. Vi er glad for at staten i fjor anerkjente denne skjevheten og tok et første steg for å rette opp etterslepet, men det er ennå langt igjen.

Som både Holden III- og Cappelen-utvalget forfekter, er det ingenting i veien for at grupper som har kommet skjevt ut over en periode, får dette korrigert så lenge inntektsutviklingen over tid er i tråd med frontfaget. Den kostnadsutviklingen vi ser, er nettopp en konsekvens av myndighetenes stadige økte krav om kvalitet, samhandling og samlokalisering. For at vi skal kunne ta igjen etterslepet, er det viktig at staten også i år bidrar til å få tettet dette gapet.

Økonomisk krav 2017
Oppgjøret i 2016 for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter ble 5,04 % på årsbasis, med et inntektselement på 2,4 % og et kostnadselement på 2,8 %. I år ser vi av resultatet i frontfaget og de tariffområdene som er ferdige med oppgjøret, at rammen er på om lag 2,4 %.

Hva angår kostnadselementet, har vi lagt til grunn SSBs anslag for prisveksten på 2,5 %, men vi ser av revidert budsjett for 2017 at KPI-en for 2017 der er satt til 1,9 %. Det er altså stor usikkerhet rundt tallene.

I tillegg til resultatet i frontfaget og forventet prisvekst er det fremdeles slik at avtalefysioterapeutene har et stort etterslep hva angår utviklingen i kostnader. Dette etterslepet må kompenseres, slik at våre medlemmer får en inntektsutvikling i tråd med resten av privat og offentlig sektor.

Til slutt vil vi påpeke at endringen i diagnoselisten også har ført til stor usikkerhet rundt tallene.

Kontaktperson:

  • Thea Wessel Jørgensen, forhandlingssjef, twj@fysio.no, tlf. 913 45 224.