Studentpris for bacheloroppgave om telerehabilitering

Andrea Wensberg Kulseng er tildelt Norsk Fysioterapeutforbunds studentpris for 2019, for sin bacheloroppgave om pasienters erfaring med fysioterapi via telerehabilitering. Vi gratulerer!


Prisvinner Andrea Wensberg Kulseng er utdannet ved bachelorprogrammet i fysioterapi, Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet.

Juryen begrunner sin beslutning slik:

"Helsepolitiske dokumenter vektlegger digitalisering for å øke tilgjengelighet og effektivisere helsetjenestene. Bacheloroppgaven «Nært, men på avstand – En kvalitativ metasyntese om pasienters erfaring med fysioterapi via telerehabilitering» er godt skrevet, er nyansert og viser fordeler og ulemper med bruk av telekommunikasjon i rehabilitering. Det er brukt kvalitativ metasyntese, der fire eksisterende kvalitative studier er analysert i den hensikt å undersøke pasienters erfaringer med å motta fysioterapi over avstand. Oppfølgingen i telerehabiliteringen består av anvendelse av ulike teknologier for å effektivisere fysioterapipraksis. Studien viser at den digitale oppfølging oppleves god, og tydeliggjør hvordan den fysiske delen av kommunikasjon/kroppskontakt etterspørres av pasienter, mens samtalen ivaretas. Telerehabilitering tyder på at pasienten får økt eieforhold og kontroll over forhold knyttet til egen helse. Studien viser også viktigheten av bevisstgjøring fra fysioterapeutens side når det gjelder hvordan telerehabiliteringen inngår i organiseringen av den totale rehabiliteringsprosessen, og nødvendigheten av god teknisk kvalitet på utstyret som brukes. 

Oppgaven er nytenkende ved at den tar opp viktige spørsmål ved bruk av ny teknologi i fysioterapitjenesten. Fysioterapifaget må ta inn over seg at hverdagen endres raskt, og at utviklingen i dagens teknologi gir høye krav til at fysioterapeuter kontinuerlig kritisk vurderer nye metoder/redskaper i behandling."

(Illustrasjonsfoto, topp: iStockphoto)

Andrea Wensberg Kulseng

Andrea Wensberg Kulseng - vinner av Norsk Fysioterapeutforbunds studentpris 2019