Stønads- og kompensasjonsordningene for selvstendig næringsdrivende

NFF sendte 12. mai 2020 brev til Statsministerens kontor og de aktuelle departementene med krav om tilpasninger i ordningene. Her følger en oversikt over kravene.


I brevene peker NFF på ulike problemstillinger knyttet til kompensasjonsordningene.

– Nå som vi vet mer om hvordan kompensasjonsordningene slår ut, ser vi at de ikke favner om våre medlemmer slik vi hadde håpet, sier forbundsleder Gerty Lund i NFF. Det er nå viktig at myndighetene er lydhøre overfor de negative og utilsiktede konsekvensene ordningene medfører. NFF vil derfor kreve at det gjøres tilpasninger i de vedtatte ordningene, slik at våre medlemmer som jobber som selvstendig næringsdrivende, sikres på en bedre måte, sier Lund.

Bakgrunn for kravene
Som en del av regjeringens tiltakspakke til selvstendig næringsdrivende under koronakrisen ble det vedtatt to stønads- og kompensasjonsordninger. Den ene gir støtte til inntektssikring, og den andre gir støtte til bedriftens faste, uunngåelige utgifter.

I forbindelse med koronakrisen har pålegg om stenging av fysioterapivirksomhet i kommunene ført til omsetningssvikt og en mulig risiko for konkurs for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. Dette utgjør en trussel mot kommunens lovpålagte helsetilbud til dem som oppholder seg i kommunen, samtidig som næringsdrivende både med og uten driftstilskudd har vært hardt rammet.

NFF har hele tiden vært opptatt av at krisetiltakspakken må sikre alle fysioterapeuter, så vel som helsetjenesten i kommunene, på både kort og lang sikt. Det har siden stønads- og kompensasjonsordningene ble vedtatt, vært knyttet usikkerhet til hvordan de vil slå ut for våre medlemmer. Nå er søknadsprosessene endelig i gang. Det har gitt NFF verdifull informasjon om problemstillinger knyttet til hvordan kompensasjonsordningene slår ut i praksis. Informasjon fra våre medlemmer avdekker at ordningene ikke favner så bredt som vi hadde håpet. Dels fordi flere av våre medlemmer faller utenfor ordningene, og dels fordi ordningene ikke går langt nok. 

NFF har i den anledning utarbeidet et brev til Statsministerens kontor og brev til de aktuelle departementene hvor det pekes på ulike problemstillinger og svakheter knyttet til ordningene. Nå som vi vet mer om hvordan kompensasjonsordningene slår ut, er det viktig at myndighetene er lydhøre overfor de negative og utilsiktede konsekvensene ordningene får. NFF vil kreve at det gjøres tilpasninger i de vedtatte ordningene, slik at medlemmer som jobber som selvstendig næringsdrivende, sikres på en bedre måte.

Krav fra NFF

Stønadsperioden forlenges, samt dekning av fremtidig inntektstap

Koronaepidemien vil føre til store endringer for behandling av pasienter langt ut over den perioden det er innført stønadsordninger for. Pålagte smitteverntiltak og ettervirkninger av at pasienter har valgt å holde seg hjemme, vil føre til at mange næringsdrivende fysioterapeuter vil ha lavere antall pasienter i lang tid frem over. Utgiftene vil fortsatt bestå, selv om inntektene blir lavere. Når myndighetenes smittevernpålegg legger begrensninger på antall pasienter det er mulig å behandle, medfører det tap og reduksjon av inntekt og omsetning som bør dekkes av myndighetene. NFF krever egne løsninger for våre grupper.

Aldersbegrensningen på 67 år diskriminerer aktive næringsdrivende fysioterapeuter

Kompensasjonsordningen for inntektssikring har en øvre aldersgrense på 67 år. Fysioterapeuter som er eldre enn dette, faller dermed utenfor ordningen. Fysioterapeuter har rett til å stå i kommunale avtaler om driftstilskudd frem til de er 70 år, jf. ASA 4313. NFF har mange medlemmer som er aktive som selvstendig næringsdrivende helt frem til de fyller 70 år. Noen fortsetter å jobbe til de nærmer seg 80 år. Det er viktig at disse fysioterapeutene får samme rett til kompensasjon for inntektssikring som sine yngre kolleger. Dette er også i tråd med regjeringens politikk om at flere skal stå lenger i arbeid. Det blir derfor feil at denne gruppen ekskluderes fra ordningen.

NFF krever at kompensasjonsordningen for inntektssikring utvides til å gjelde frem til fylte 70 år.

Beregningsperiode for stønad til inntektssikring ved fravær i 2019 og 2020

Medlemmer som har utført andre oppgaver uten inntekt eller med redusert inntekt i den perioden som utgjør beregningsgrunnlag for stønadsordningene, kommer dårlig ut. Dette kan eksempelvis gjelde fysioterapeuter som har deltatt på kurs eller holdt kurs. NFF krever at den gjennomsnittlige omsetning/inntekt for sammenlignbare måneder skal legges til grunn.

NFF ber videre om en klargjøring av hvordan kompensasjonsordningene treffer selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter som har hatt lovlig fravær fra sin praksis på grunn av sykdom, foreldrepermisjon eller omsorgspermisjon i hele eller deler av 2019 og/eller 2020.  NFF krever at omsetningen i 2020 legges til grunn som representativ inntekt, eventuelt at sykepenger, foreldrepenger mv. utbetalt i 2019 regnes som personinntekt fra næring i 2019.

Når det gjelder stønadsperioden for kompensasjon for inntektssikring, krever NFF at fysioterapeuter regnes som pålagt stengt i hele april 2020.

Nystartede virksomheter må oppmuntres til videre drift

Mange av NFFs medlemmer driver nyoppstartede virksomheter med livets rett. De vil imidlertid ikke ha rukket å opparbeide seg stor nok omsetning før de fikk pålegg om stengning, slik at de faller utenfor kompensasjonsordningene. For denne gruppen ville inntekts- og omsetningstall vært annerledes dersom de ikke var blitt pålagt å stenge i de innledende driftsmånedene for virksomheten. NFF krever at denne gruppen selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter får legge til grunn gjennomsnittstall basert på sammenlignbare fysioterapivirksomheter.

Tapte inntekter etter periode med vikar i driftshjemmelen

Fysioterapeuter med driftshjemmel har rett til å ta inn vikar ved fravær etter reglene i ASA 4313 punkt 16. Fysioterapeuter som har hatt vikar i driftshjemmelen sin forut for stengningspålegget, kan stå uten inntektsgrunnlag for å sammenligne inntekt. NFF krever at fysioterapeuter som har benyttet vikar, kan legge vikarens inntekt i dette tidsrommet til grunn som sammenligningsgrunnlag.

Kompensasjonsordning for faste, unngåelige kostnader

Utgifter til renhold, premiekostnader til pensjon, vakttjenester og brannsikring er betydelige utgifter for små virksomheter som ikke dekkes av kompensasjonsordningen for dekning av faste utgifter. NFF krever at disse skal regnes som faste, uunngåelige utgifter, dersom utgiftene ikke lar seg redusere på annet vis.

NFF krever også at beløpsgrensen for tap som ikke dekkes, reduseres til fra kr 5000 til kr 2000, at egenandelen fjernes fra mai 2020, og at en månedlig omsetningssvikt på 15 % gjelder ut året.

Takst for tidsbruk for nedvasking av utstyr for fysioterapeuter med driftstilskudd

Takst D40 kan utvides slik at alle fysioterapeuter kan benytte denne etter at en pasient er ferdig behandlet, og før neste pasient tas inn. D40 kan repeteres en gang for pasienter over 80 år og/eller rullestolpasienter. NFF krever at takst D40 utvides så lenge smittevernreguleringer i forbindelse med koronasituasjonen gjelder.

Takst for smittevernutstyr for fysioterapeuter med driftstilskudd

Det er i utgangspunktet kommunen som har ansvar for å levere smittevernutstyr. Landets kommuner praktiserer imidlertid dette veldig forskjellig. NFF krever en takst for å dekke opp de merutgiftene det innebærer for fysioterapeutene å sørge for det rette smittevernutstyret.

Dobling av dagens bidrag til ridefysioterapi

Antall deltagere i ridefysioterapigruppene reduseres drastisk grunnet pålagte smitteverntiltak. NFF krever at bidraget for ridefysioterapi (T99) justeres opp til en dobling av dagens bidrag.

NFF ser frem til en god dialog med de aktuelle offentlige myndigheter om hvordan vi best kan ivareta våre medlemmer med hensyn til de utfordringer som knyttes til kompensasjonsordningene slik de nå foreligger.

NFFs brev til Statsministerens kontor og de aktuelle departementene er vedlagt som relaterte dokumenter.