Representantforslag om autorisasjon nedstemt

I dag behandlet Stortinget Dok.8-forslaget fra Frp om å hastebehandle autorisasjon av osteopater, naprapater, logopeder og paramedisinere. Ingen andre partier ønsket å støtte Frp i denne saken.


Fremskrittspartiet la i begynnelsen av april frem forslag om å hastebehandle autorisasjon av osteopater, naprapater. logopeder og paramedisinere  - Dokument 8:222 L (2020-2021)

Innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen

Representantforslaget ble behandlet i Helse- og omsorgskomiteen, som den 18. mai la fram sin innstilling til forslaget - Innst. 469 L (2020-2021)

Det ble der presentert fire forslag

  • Forslag 1, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:

Stortinget ber regjeringen følge opp sitt eget høringsforslag om autorisasjon for nye yrkesgrupper i henhold til helsepersonelloven når høringsfristen er ute, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

  • Forslag 2, fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti:

Stortinget ber regjeringen – så fort det er tatt endelig stilling til hvilke faglige krav som skal være autorisasjonsgivende og de tekniske løsningene er på plass – fremme forslag til nødvendige endringer i helsepersonelloven med sikte på at naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere skal gis autorisasjon.

  • Forslag 3, fra Arbeiderpartiet:

Stortinget ber regjeringen utarbeide et forslag til autorisasjon for manuellterapeuter, og deretter gjennomføre en høring av et slikt forslag, før Stortinget får en samlet sak om autorisasjon for nye yrkesgrupper til behandling.

  • Forslag 4, fra Fremskrittspartiet:

Endre §48 i helsepersonelloven, fra 29 grupper autorisert helsepersonell til 33 grupper,  med virkning fra 1. juli 2021.

Komiteens tilråding var at Stortinget: Dokument 8:222 L (2020–2021) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Stordalen, Kari Kjønaas Kjos, Hans Andreas Limi og Åshild Bruun-Gundersen om å gi offentlig autorisasjon til naprapater, osteopater, paramedisinere og logopeder – vedlegges protokollen.

Resultat av Stortingsbehandlingen

I dag, 25. mai ble saken behandlet i Stortinget. Resultatet av voteringen ble slik:

 

FOR

MOT

Forslag 1 (ap, sp, sv)  

42

45

Forslag 2 (krf, v, h)

31

57

Forslag 3 (ap)

27

60

Forslag 4 (frp)

14

71

Alle de fire forslagene falt, dermed ble komiteens tilråding vedtatt.