Regionstyrevalget – innstillingene er klare!

Innstillinger fra de regionale valgkomiteene på kandidater til regionstyrene for valgperioden 2023–2025 foreligger nå. Sjekk innstilte kandidater og motkandidater i din region, og les om valgprosessen videre.


I perioden fra 15. til og med 25. september skal det velges regionstyre og regionleder i hver av NFFs fem regioner. De regionale valgkomiteene har avgitt sin innstilling på kandidater til de ulike vervene. I tillegg foreligger det motkandidater til regionledervervet i alle fem regionene.

Gjør deg kjent med innstilte kandidater og motkandidater i din region før valget! Valgkomiteenes vurderinger og beskrivelser av kandidatene finner du i filene som er vedlagt under «Relaterte dokumenter».

Benkeforslag
NFFs medlemmer i hver region har anledning til å sende inn benkeforslag. Dette er forslag på andre kandidater til verv som leder og/eller styre-/varamedlem i regionen enn dem som er oppført som innstilt kandidat eller motkandidat i de vedlagte dokumentene.

Frist for innsending av benkeforslag til Elin Bjor – erb@fysio.no – er mandag 5. september. Benkeforslag må sendes inn på fastsatt skjema, vedlagt her under «Relaterte dokumenter».

Forslagsstillere bes merke seg at enhver kandidat som foreslås, skal være forespurt, og må være medlem i NFF. Forslaget skal inneholde en beskrivelse av kandidatens erfaring og begrunnelse for at vedkommende ønsker å stille som kandidat til det aktuelle vervet. Denne informasjonen vil bli gjort tilgjengelig på nettsidene.

Forslagsstillere bes også merke seg ordlyden i pkt. 4.2 i vedtektene for NFFs regioner:

«Regionstyret skal bestå av fem til syv medlemmer, inkludert leder. Det skal velges inntil to varamedlemmer. Det bør tilstrebes at både selvstendig næringsdrivende og ansatte, begge kjønn og ulike geografiske områder er representert.»

(Oppdatering: Ved utgangen av mandag 5. september var det ikke kommet inn ytterligere forslag på kandidater. Oversikten over kandidater det kan stemmes på fra 15. september er dermed ikke endret etter artikkelens publiseringsdato.)  

Gjennomføring av valget
Regionstyrevalgene gjennomføres elektronisk i perioden fra torsdag 15. til og med søndag 25. september.

For at en kandidat skal bli valgt, må over halvparten av de avgitte stemmene være ja-stemmer.

Medlemmene vil motta en e-postinvitasjon 15. september. I valgskjemaet blir medlemmene bedt om å ta stilling til hver enkelt innstilt kandidat og motkandidat (inkl. motkandidater fremmet som benkeforslag), slik:

«ja», «nei», «vet ikke» (blank stemme»).

Din stemme teller!

Oversiktstabell
Nedenfor er alle innstilte kandidater og motkandidater (per 19. august) oppført. Merk at innstillingen for Region Osloområdet er endret av valgkomiteen etter første publisering 18. august, for å oppnå samsvar med NFFs lover mht. antall styremedlemmer inkl. leder. Innstillingen for Region Vest er også endret, ved at antallet styremedlemmer er redusert og antallet varamedlemmer økt med én kandidat.

Region Nord, innstilt:

Regionleder

Robert Grønbech

 

Styremedlemmer og varamedlemmer

Markus Ryeng Fosseli

Åshild Engeset Mikalsen

Sanna Bostad Kvaal

Steffen Orvik Engdal

Johanne Nikolaisen (NUF)

Elisabeth Lønning Giertsen (vara)

Liv Johanne Nikolaisen (vara)

 

Region Nord, ikke innstilt:

Motkandidat til vervet som regionleder

Markus Ryeng Fosseli

 

Region Midt, innstilt:

Regionleder

Jan Harry Størksen

 

Styremedlemmer

Jorunn Grong

Pauline Holøyen

Ida Rasmussen Bjerke

Per 14. september foreligger det ikke kandidater til styremedlem fra NUF og kandidater til vara til regionstyret. Valgkomiteen arbeider videre, og det vil bli avholdt suppleringsvalg.

 

Region Midt, ikke innstilt:

Motkandidater til vervet som regionleder

Jan Frode Rønning
Espen Ervik

 

Region Vest, innstilt:

Regionleder

Stig Fløisand

 

Styremedlemmer og varamedlem

Sissel Fuglestad

Cecilie Mattingsdal

Lars Kristian Fauske

Preben Andersen

Snorre Hjartnes (NUF)

Sebastian Crescenti (vara)

Anette Holmelid Elvik (vara)

Innstillingen endret 19. august

Region Vest, ikke innstilt:

Motkandidat til vervet som regionleder

Henri Henell

 

Region Sør-Øst, innstilt:

Regionleder

Sissel Hovland

 

Styremedlemmer og varamedlemmer

Heidi Merete Pedersen

Håkon Sandvik

Silje S. Syversen

Sølvi Nicolaisen (NUF)

Martine Solberg Olsen

Margitte Tonning

Maiken Triger Tønder (vara)

Oda Sodefjord-Tørnkvist (vara)

 

Region Sør-Øst, ikke innstilt:

Motkandidat til vervet som regionleder

Eva Hoddø

 

Region Osloområdet, innstilt:

Regionleder

Jens F. Aas

 

Styremedlemmer og varamedlem

Patrick Jensen

Camilla Sahlin Pettersen

Ragnhild Bech

Line H. Hagen

Emilie Hellwege

Philomena Fiona Barteck (NUF)

Anette Londal (vara)

Kristin Bakkeli (vara)

Innstilling endret 18. august kl. 2045 for å oppnå samsvar med NFFs lover mht. antall styremedlemmer inkl. leder.

Region Osloområdet, ikke innstilt:

Motkandidat til vervet som regionleder

Patrick Jensen

 

Om NFFs regionledere og regionstyret

Regionene skal:

  • være bindeledd mellom medlemmer og tillitsvalgte i regionen, og NFF sentralt.
  • arbeide i henhold til vedtak fattet av Landsmøtet og Forbundsstyret.
  • bidra til lokal forankring og tilhørighet til NFF.
  • skape engasjement blant medlemmene i regionen.
  • bidra til å støtte tillitsvalgte og kontaktpersoner.
  • ivareta medlemmenes interesser regionalt gjennom politisk påvirkningsarbeid og synliggjøring av fysioterapi.

Regionlederen leder NFFs arbeid i regionen, er NFFs politiske representant mot lokale og regionale beslutningstakere, og det regionale bindeleddet mellom medlemmene, tillitsvalgte/kontaktpersoner og NFFs sentrale organisasjon. Regionleder velges av og blant medlemmene i regionen. Én valgperiode er tre år. 

Regionstyret skal sammen med regionleder ivareta de oppgaver som er tillagt regionene.