Råd til selvhjelp for næringsdrivende i koronatider

Pandemien har ført til at næringsdrivende fysioterapeuter måtte stenge i en lengre periode, og mange har lidd økonomisk tap.

Myndighetene har innført flere nye ordninger for å hjelpe alle typer næringsdrivende, og ordningene er generelle og skal favne bredt. I tillegg er regelverket i folketrygdloven og for lån endret for å hjelpe næringsdrivende.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på en del ulike måter næringsdrivende fysioterapeuter kan gå frem for å sikre driften av virksomheten fremover.


(Oppdatert per 12. mai 2020 kl. 0930)

Pålegget om å stenge ned nesten all fysioterapi trådte i kraft mandag 16. mars 2020 og har rammet mange virksomheter hardt. I tillegg til næringsdrivende har mange ansatte fysioterapeuter også blitt permittert.

Fysioterapivirksomhet er nå tillatt igjen på visse vilkår, men smitteverntiltak og redusert pasientgrunnlag medfører redusert omsetning for mange, samtidig som mange har etterslep på utgifter for perioden der de måtte stenge.

Utgifter til husleie er ofte store og en vesentlig del av utgiftene knyttet til drift av virksomhet. I tillegg kommer utgifter til, Norsk helsenett, abonnementer på IT løsninger og lån på utstyr, Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) m.v. Noen institutter har kanskje også ansatt en renholder eller resepsjonist eller annet til å utføre renhold. Andre kjøper disse tjenestene.

Fysioterapeuter kan igjen behandle pasienter, om enn redusert i forhold til vanlig drift. Dette gjør at de fleste næringsdrivende fysioterapeuter har lidt eller fortsatt lider tap. Dette gjelder uavhengig av om man har driftstilskudd eller ikke.

Dersom du ikke allerede har tatt grep, anbefales å ta grep raskt for å unngå å komme i betalingsvanskeligheter, bli kastet ut av leieavtaler eller gå konkurs. Videre anbefales at man søker lån, inntektssikring hos NAV og kompensasjon for faste, uungåelige inntekter på www.kompensasjonsordning.no eller på Alltinn dersom man kvalifiserer for disse ordningene.

 

Inntekter. Muligheter for å skaffe seg likviditet?

Regjeringens tiltakspakke for alle selvstendig næringsdrivende

Alle næringsdrivende fysioterapeuter omfattes av regjeringens krisepakker. Dette er blant annet:

 • Inntektssikring for 80% (opp til 6G).
 • Bedre rettigheter ved sykdom
 • Bedre rettigheter til omsorgspermisjon ved syk barn/stengt skole og- barnehage
 • Statlig garanti for lån til små og- mellomstore bedrifter (gjelder frem til 01.06.20)
 • Kompensasjonsordning for faste, uunngåelige kostnader til dekning av løpende utgifter
 • Utsettelse av skatter og avgifter

Alle krisepakkene er midlertidige inntil videre.

For oversikt over regjeringens tiltakspakker, se særlig Næringsliv i lenken: https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/?expand=factbox2693813

 

Inntektssikring for 80% (opp til 6G)

Innledningsvis gjør vi oppmerksom på at stønadsordningen er ment å favne bredt og hjelpe næringsdrivende som ble stående helt uten noen som helst form for inntekter i perioden mars, april og mai 2020. Fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd har stått i en særstilling (på lik linje med leger og psykologer) for de tilfeller der kommunen har utbetalt driftstilskuddet mens virksomheten har måttet stenge. Dersom man har mottatt driftstilskudd og annen inntekt/stønad, kan det hende man ikke kvalifiserer til stønad, eller bare til en mindre stønad, fordi man har hatt så mye i inntekt at man har tjent tilnærmet eller mer enn gruppen regjering og storting har ønsket å hjelpe med ordningen.

Stønadsordningen ble vedtatt i kongelig resolusjon 8. april og senere vedtatt i forskrift:

Hvem kan få stønad til inntektssikring?
Det kan næringsdrivende som ikke har hatt noen inntekt, eller lav inntekt.

Vilkårene er:

 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere med personinntekt fra næring eller oppdrag over 0,75 G
 • Virksomheten var startet opp og aktiv per 1. mars 2020
 • Søker må være mellom 18 og 67 år
 • Man må ha tapt inntekten på grunn av koronapandemien
 • Man må ha hatt inntekt som var lavere enn 6 G

Hvem kan ikke få stønad til inntektssikring?

 • Næringsdrivende som har hatt inntekt som utgjør 6 G eller mer (omregnet til årsbeløp). 6 G utgjør kr 599 148.
 • Næringsdrivende som har fylt 67 år.
 • Næringsdrivende som startet opp etter 1. mars 2020, eller som har hatt lavere inntekt enn 0,75 G.

For mer informasjon se artikkel: Kan jeg få rett til stønad for tapt inntekt?: https://fysio.no/Forbundsforsiden/Aktuelt/Nyheter/Kan-du-faa-rett-til-stoenad-for-tapt-inntekt

For mer informasjon og søknadsskjema se NAV sine internettsider: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/midlertidig-ordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere-som-mister-inntekt-pa-grunn-av-koronautbruddet

 

Kompensasjon til dekning av faste, uunngåelige utgifter

Det er opprettet en ordning som innebærer at staten etter søknad dekker en andel av faste, uunngåelige kostnader for bedrifter som har hatt minst 20% nedgang i omsetningen i mars og minst 30% i april og mai, som følge av pandemien. Ordningen er midlertidig og det anbefales at man søker nå. NFF har laget en veiledningsvideo om hvordan du skal søke om kompensasjon for uunngåelige kostnader.  På www.kompensasjonsordningen.no kan man for eksempel se at mange fysioterapeuter har søkt

For mer informasjon om ordningen og søknadskjema se lenker:

https://kompensasjonsordning.no/

 

 

Bedre rettigheter ved sykdom

Reglene for sykepenger for næringsdrivende er midlertidig endret som følger:

 • Rett til sykepenger fra fjerde fraværsdag dersom du er smittet, mistanke om smitte eller satt i karantene og ikke kan jobbe hjemmefra. Du må fortsatt selv dekke ditt tap av inntekt de tre første dager (egenandel) dersom du ikke har tegnet forsikring mot dette.
 • Du kan sende inn egenmelding til NAV dersom du er smittet, mistanke om smitte eller satt i karantene og ikke kan jobbe hjemmefra

Du må selv melde kravet til NAV på deres internettsider.

For mer informasjon om sykepenger se informasjon på NAV: https://www.nav.no/no/person/arbeid/sykmeldt-arbeidsavklaringspenger-og-yrkesskade/nyheter/sykepenger-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere-under-koronapandemien

 

Bedre rettigheter ved omsorgspermisjon

Reglene for omsorgspermisjon med stønad er nå midlertidig endret som følger:

 • Omsorgspenger fra og med fjerde dag ved sykt barn eller barnepass ved stengt skole og barnehage med videre.
 • Dobling av antall omsorgsdager til 20 dager per forelder. Dagene kan overføres mellom foreldre. Aleneforeldre har dobbelt antall.
 • Kan ha rett fra første dag dersom du har barn over 12 år som er kronisk syk eller funksjonshemmet
 • Søke utbetaling for hele eller deler av dager

Du må selv melde kravet til NAV på deres internettsider.

For mer om omsorgspenger se informasjon på NAV: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger#Slik-tar-du-ut-omsorgsdager--uttak-selvstendig

 

Statlig garanti for lån til små og- mellomstore bedrifter (gjelder frem til 01.06.20)

Næringsdrivende kan nå be banken om lån etter den nye garantiordningen fra staten.

Statens garantiordning for lån til små og- mellomstore bedrifter (SMB)ble vedtatt 27.03.20, og kan være til hjelp for akkurat din virksomhet nå under koronakrisen.

Ordningen sikrer at næringsdrivende som akutt trenger likviditet for å overleve koronakrisen kan få lån, uten at bankene må ta for stor risiko. Dette er ment å øke bankenes utlånsvilje. Staten stiller seg som garantist for 90% av eventuelle tap bankene måtte få på lån til SMB. De siste 10% må bankene dekke selv. Dette og flere administrative regler følger av forskrift til lov om statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter.

Du må selv ta kontakt med din bank for å be om lån, og ordningen er midlertidig frem til 01.06.20.

Lånet kan benyttes til å dekke driftsutgifter, men også investeringer på visse vilkår.

Lånet kan gis avdragsfritt inntil 12 måneder.

Noen av vilkårene for å kunne få lån etter den nye garantiordningen er at din virksomhet:

 • må være lønnsom under normale markedsforhold, og kan ikke ha vært i betalingsvanskeligheter per 31.12.19
 • har et akutt behov for likviditet
 • lån kan maksimalt utgjøre det dobbelte av bedriftens lønnskostnader i 2019 og maksimalt 50 millioner
 • maksimal løpetid på 3 år

Lån etter den nye ordningen kan ikke benyttes til å nedbetale eksisterende lån til banken.

Låntaker må betale en garantiprovisjon til staten på inntil 0,5%, som banken krever inn.

For mer informasjon om garantiordningen og selve forskriften, se lenkene:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-til-lov-om-statlig-garantiordning-for-lan-til-sma-og-mellomstore-bedrifter/id2695488/

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-490

 

https://www.altinn.no/starte-og-drive/koronaviruset-og-din-virksomhet/kompensasjonsordning/

Medlemmer av NFF kan få hjelp til innsending av søknaden via vår samarbeidspartner Norway Accounts ved å sende e-post til: regnskap@fysio.no

 

Utsettelse av skatter og avgifter

Som en del av tiltakspakken for å hjelpe næringsdrivende utsettes flere skatter og avgifter, blant annet:

 • Utsatt forskuddsskatt for personlige skattytere. Betaling av andre termin i forskuddsskatten for personlige skattytere utsettes fra 15. mai til 15. juli. Tidligere har fristen for betaling av første termin blitt utsatt fra 15. mars til 1. mai.
 • Arbeidsgiveravgiften settes ned med fire prosentpoeng for to måneder. Forslaget skal fremmes i revidert statsbudsjett i mai.
 • Utsatt innbetalingsfrist for forskuddsskatt for selskaper. Forfallsfristen for andre termin for såkalte upersonlige skattytere er utsatt fra 15. april til 1. september. 
 • Utsatt formuesskatt
 • Utsatt betalingsfrist til 1. juni Norsk Pasientskadeerstatning

For fullstendig og oppdatert oversikt og informasjon  se skatteetatens internettsider: https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/

Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist. Dersom du har innbetalt forskuddsskatten, og du ønsker å få den tilbakebetalt, må du ta kontakt med din lokale skatteoppkrever for tilbakebetaling. 

For utsettelse av annen skatt og avgift enn det som følger av skatteetaten må du å selv søke om utsettelse for konkrete betalinger. Det kan for eksempel gjelde eiendomsskatt. Nedenfor ser du hvordan du går fram. 

 

Søknad sendes enklest ved å benytte Altinn. Logg på www.altinn.no for ditt foretak og velg: 

Nytt skjema og be om Kontaktskjema – Skatteetaten (Næringsdrivende) RF-1306, 

 • Start tjenesten og fyll inn; 
  • Tema-velg «Annet» 
  • Overskrift – skriv «Søknad – utsettelse betaling av x (her skriver du hva utsettelsen gjelder)» 
  • Fritekst – skriv «På grunn av sviktende og tildels bortfall av innbetalinger, søkes om utsettelse med betaling av x, frem til varigheten av de helsemessige tiltak er kommet til avklaring.» 

Ettersom det nå er stor pågang av slike søknader, vil det nok ta en del tid før du får svar og i mellomtiden venter du med å betale slik krav. Fra Altinn vil du få kvittering (epost) for innsendt søknad, ta godt vare på denne. 

 

Dersom du har spørsmål om skatt og avgift relatert til din virksomhet har du som NFF medlem tilgang til 45 minutter gratis rådgiving fra våre samarbeidspartnere Norway Accounts og Sirkel revisjon. For rådgiving ut over dette gis en fordelaktig pris.

For mer informasjon og kontaktinformasjon se lenken: https://fysio.no/Forbundsforsiden/Aktuelt/Nyheter/Medlemsfordel-regnskap-og-skatt

 

For fysioterapeuter med kommunale driftstilskudd

Her er det særlig tre avklaringer du som har driftstilskudd må være obs på.  

Driftstilskudd

Både KS og Oslo kommune (Helseetaten og bydelene) har anbefalt at kommunene viderefører utbetaling av driftstilskuddet uendret inntil videre.

 

Fysioterapeuter som inngår avtale med kommunen om annet arbeid

I tillegg til dette anbefaler KS at også fysioterapeuter som har inngått midlertidig arbeidsavtale med kommunen om arbeid knyttet til smittevern eller liknende, mottar driftstilskuddet uendret inntil videre.

Arbeid for kommunen kombinert med driftstilskudd

KS anbefaler at også fysioterapeuter som har inngått midlertidig arbeidsavtale med kommunen om arbeid knyttet til smittevern eller liknende, mottar lønn i tillegg til utbetaling av driftstilskuddet.

Dersom du opplever at din kommune stopper eller avkorter ditt driftstilskudd anbefales at du viser til denne informasjonen, og tar kontakt med NFF så vi kan hjelpe deg.

Oslo

NFF har anmodet Oslo kommune om å bekrefte at Oslo vil yte samme som i KS-området men har per 11.05.20 ikke mottatt noen avklaring.

NFF oppfordrer medlemmer som skulle oppleve at kommunen stopper driftstilskuddet å kontakte NFF så vi får en oversikt over omfanget og kan forsøke å påvirke offentlige myndigheter.

 

Andre avtaleparter

Noen har kanskje avtaler med forsikringsselskaper eller lignende og det oppfordres til å kontakte disse for å be om at utbetalinger ikke stoppes opp, eller at du i det minste fortsatt kan få noe utbetalt for å hindre at du går konkurs. Det anbefales at du argumenter med at begge parter er tjent med at du ikke går konkurs, og kan fortsette tjenestene i henhold til avtalen etter at krisen er over.

 

Nye takster

NFF har fått gjennomslag for egne videokonsultasjonstakster som kan gi deg mulighet for å skape inntekter selv om selve instituttet må holde fysisk stengt.

For mer informasjon om de nye takster og hvordan du kan gå frem, se lenke: https://www.helfo.no/korona/fysioterapeuter-kan-na-ta-i-bruk-videokonsultasjoner Takstplakater for videokonsultasjoner finner du her: https://fysio.no/Forbundsforsiden/Aktuelt/Koronasituasjonen/Selvstendig-naeringsdrivende/Videokonsultasjoner-og-takster/Takstplakater-videokonsultasjonerdre tiltak

NFF arbeider med å få gjennomslag for flere tiltak som kan bedre situasjonen for våre næringsdrivende medlemmer.

For eksempel har NFF foreslått fritak fra å betale tilskudd til norsk pasientskadeerstatning (NPE) og flere andre tiltak. Det oppfordres å følge med på NFF sine internettsider for å holde deg oppdatert på om myndighetene skulle godta noe på dette området. Grunnet stor pågang og hektisk møteaktivitet i blant annet Helse og- omsorgsdepartementet ser vi at det kan ta tid å få avklaring på NFF sine utspill.

 

Beordring til annet arbeid og frivillig arbeid

Alt helsepersonell over 18 år og under 65 år kan bli beordret til annet arbeid for å bekjempe virusutbruddet, i tråd med kongelig resolusjon av 6. mars d.å.

Samtidig er det nå åpnet for at fysioterapeuter kan åpne for vanlig drift igjen. Dersom du skulle ha blitt beordret kan du ta opp med din kommune at du nå kan åpne driften igjen og bør bli løst fra eventuell beordring. Dersom du eventuelt fortsatt skulle stå helt uten arbeid og inntekter kan du kontakte kommunen, helseforetak med videre og undersøke muligheten for å bli beordret til tjeneste der, eller å få melde deg til frivillig tjeneste.

Fysioterapeuter med driftstilskudd som blir beordret til kommunal tjeneste

KS har bekreftet overfor NFF at KS anbefaler kommuner å utbetale driftstilskuddet som vanlig (til å dekke løpende utgifter for virksomheten), og at fysioterapeuten skal ha midlertidig arbeidsavtale og motta lønn på line med andre i kommunen som utfører samme arbeid. Avklaringer for Oslo kommune foreligger per 11.05.20 ennå ikke.

Det anbefales å kreve å få midlertidig arbeidsavtale og lønn som gjelder for den virksomhet du eventuelt skulle bli beordret eller tatt inn om frivillig til å arbeide i.

 

Søke annet arbeid

Dersom du fortsatt ikke har mulighet til å starte opp igjen fullt kan melde deg som arbeidssøkende på NAV og ta annet betalt arbeid inntil situasjonen endrer seg.

 

 

Utgifter – forsøk aktivt å begrense dem og utsette betalinger

 

Banklån -Utsettelse, avdragsfrihet og rentenedsettelse

Det anbefales at du snarest mulig tar kontakt med din bank og ber om fritak for å betale avdrag og rentenedsettelse. Bankene har i denne forbindelse fått lettelser i offentlige krav, og sentralbanken har satt ned styringsrenten for å gjøre det lettere for bankene å hjelpe bankkunder. Du har kanskje betalt på ditt lån lenge, og nå er tiden inne for å be om en gjentjeneste.

Husk at du nå også kan søke om kriselån i din bank for å dekke utgifter. Se det som står om dette over i denne artikkelen.

 

Husleie

Det anbefales at du snarest tar kontakt med utleier og forklarer dine utfordringer med å betale full husleie, eller dersom du har behov for betalingsutsettelse. Dette med tanke på å oppnå en ordning som sikrer begge parter best mulig. Dette kan for eksempel være leiefritak for en periode, redusert leie, eller at du betaler deler av - eller hele leien på et senere tidspunkt.

Husk at du nå kan søke kompensasjon for dekning av husleie som kan benyttes til å dekke hele eller deler av husleien, se www.kompensasjonsordningen.no NFF har laget en veiledningsvideo om hvordan du skal søke om kompensasjon for uunngåelige kostnader.

Leieavtalen kan ha en bestemmelse om såkalt force majeure, som kan medføre at du kan få rett til å reforhandle avtalen dersom situasjoner utenfor partenes kontroll oppstår. Selv om du ikke har en slik klausul kan du uansett diskutere leiebetaling og den akutte situasjonen som har oppstått. Vi legger til grunn at begge parter tjener på at man kommer frem til en midlertidig løsning for å komme gjennom krisen sammen.

Utgangspunktet er at avtaler skal holdes, men det er i juridisk teori og domspraksis lagt til grunn at man på visse vilkår kan få rett til å fri seg fra en avtale eller reforhandle en avtale dersom det oppstår forhold helt utenfor partens kontroll som hindrer oppfyllelse av avtalen.  Læren om force majeure har blitt godtatt benyttet også på avtaler som ikke har bestemmelser om dette.

Utfordringen er at det meste av rettspraksis om force majeure er gammel og gjaldt helt andre forhold, for eksempel råvaremangel. Utgangspunktet er at den som skylder penger (pengedebitor) ikke kan fri seg fra avtalen så lenge utleier stiller sin ytelse til disposisjon. Nå som det har oppstått en pandemi gjelder en helt ny situasjon der myndighetene pålegger visse yrkesgrupper å stenge. Alternativet til at utleier og leietaker kommer frem til en avtale kan bli at leietaker går konkurs, gjeldsordning og risiko for utleier at man ikke får leid ut lokalene senere. Dersom mange virksomheter får konkurs fremover er det grunn til å anta at mange utleiere vil få problemer med å finne andre leietakere senere.

Forutsetningen for å betale husleie har endret seg drastisk etter myndighetenes pålegg om å stenge så å si all fysioterapivirksomhet.

Dette medfører en spesiell situasjon der du som leietaker er fratatt inntektene helt uventet over natten. Det spesielle her er at det ikke er pasientene som har valgt å holde seg borte, men du som er forpliktet til å stenge. Bortfallet av inntekt skyldes derfor ikke ordinære driftsmessige utfordringer, men direkte et myndighetspålegg.

Utgangspunktet har tradisjonelt vært at pengemangel hos pengedebitor (den som skylder penger) normalt ikke gir grunnlag for å slippe å betale penger, selv i force majeure situasjoner. Men siden det her er tale om en helt ny situasjon der grunnet til dine betalingsvanskeligheter skyldes offentlig pålegg om å stenge din virksomhet anbefaler NFF allikevel at du forsøker å argumentere med dette overfor utleier. Hvorvidt det eventuelt vil kunne føre frem i en eventuell tvist for domstolene er dessverre uklart og NFF kan ikke gi forventninger om at du vil vinne frem. På den annen side kan NFFheller ikke utelukke det. Med bakgrunn i denne usikkerhet og den spesielle situasjon som har oppstått legger NFF til grunn at begge parter er tjent med å diskutere seg frem til en løsning.

 

Ansatte

Dersom ditt institutt har ansatte kan lønnsutgifter være en stor belastning når inntekter reduseres sterkt eller blir borte.

Et alternativ du må vurdere er å permittere ansatte som du ikke kan sysselsette fornuftig.

Ansatte som eventuelt permitteres får nå langt bedre rettigheter enn før gjennom regjeringens krisepakke som vedtatt mandag 16. mars d.å. Permitterte ansatte sikres full lønn (opp til 6G) i 20 dager de første 20 dager. Deretter dagpenger, ca. 60% av lønn.

Arbeidsgivers situasjon er bedret ved at virksomheten nå bare skal betale lønn de to første dagene av permitteringsperioden, Nav betaler de neste 18 dagene.

Dersom du vurderer å permittere ansatte anbefales at du tar kontakt med NFF så vi kan bistå.

Du finner også mer informasjon om permittering og fremgangsmåte her: https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/permittering/

Og her: https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

 

Sykmeldte ansatte

Som en del av krisepakken for næringslivet skal du fra mandag 16. mars bare betale sykepenger for de tre første dagene ansatte er sykemeldt (tidligere 16 dager).

 

Ansatte som er hjemme med syke barn eller på grunn av at skolen er stengt

Som en del av krisepakken for næringslivet skal du fra mandag 16. mars bare betale omsorgspenger for de tre første dagene ansatte er sykemeldt (tidligere 16 dager).

 

Abonnementer

Si opp alle abonnementer du ikke har bruk for, også personlige. Blader og treningssentre kan kanskje settes på vent inntil din økonomi bedres?

Norsk helsenett og NPE er pliktige og ikke lett å la være å betale. NFF har tatt opp dette med myndighetene men ikke mottatt noen avklaring. Inntil videre ser det ut til at du må betale for disse som vanlig og søke lån i bank og de stønadspakkene for. Utgiftsdekning. Faktura for NPE er utsatt til 1. juni.

NFF har blitt kjent med at flere EPJ/dataleverandører vurderer å midlertidig sette ned prisen, og NFF anbefaler alle å be om redusert pris fra sin leverandør under denne krisen.

Det anbefales at du fortsetter ditt medlemskap i NFF. Husk at det bare er medlemmer som får hjelp av forbundet; en for alle, og alle for en gjelder også i krisens stund. NFF opplever nå om dagen økt innmelding fra fysioterapeuter og arbeider for å ivareta alle våre medlemmer.