Positiv til injeksjonsbehandling – på vilkår

NFF stiller seg positiv til at fysioterapeuter kan gi injeksjonsbehandling som legens medhjelper, og oppfordrer fysioterapeutene til å sette seg inn i regelverket.


Helsepersonelloven åpner for at fysioterapeuter på visse vilkår kan opptre som medhjelper for leger ved injeksjonsbehandlinger. Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) tar nå grep for fysioterapeuter som vil foreta injeksjonsbehandlinger, etter et vedtak gjort 23. september 2021 av Forbundsstyret i NFF. Forbundsstyret presiserer at behandlingene må gjøres faglig forsvarlig og innenfor gjeldende regelverk.

Vilkår i lovgivningen
Fysioterapeutenes virksomhet reguleres i paragraf 4 i helsepersonelloven, hvor det blant annet henvises til forsvarlighetskravet for fysioterapeuter og annet helsepersonell. Ut fra lovverket er fysioterapeuter som foretar injeksjonsbehandlinger, å anse som legens medhjelper, jf. helsepersonelloven § 5.

Det er legen som er ansvarlig for injeksjonsbehandling, også der fysioterapeuten er medhjelper. Det betyr at legen må undersøke pasienten, avgjøre hvilke medisiner som skal benyttes, forskrive medisinene og bestemme behandlingsmåte, samt forsikre seg om at medhjelper har tilstrekkelig kunnskap til å være medhjelper. Legen må være til stede for å sikre at behandlingen gjennomføres forsvarlig, samt håndtere eventuelle bivirkninger.

Fysioterapeuter har ikke adgang til å gi medisiner eller motta forskrivning på medisiner for å selv velge hvilken medisin man vil gi, heller ikke å avgjøre dosering og behandling. Dersom det gjøres, er det brudd på helsepersonelloven, noe som kan føre til advarsel eller tap av autorisasjon for både legen og fysioterapeuten.

Se også relatert lenke til tidligere publisert artikkel om injeksjonsbehandling.

Kunnskap og god praksis
Forbundet ønsker også at NFF fremmer gjeldende politikk overfor myndigheter, beslutningstakere og aktuelle organisasjoner.

– NFFs hovedfokus er at fysioterapeuter skal drive god praksis, gjøre kloke valg og delta aktivt i fagutvikling, sier forbundsleder Gerty Lund i NFF.

Dette er Forbundsstyrets vedtak:

NFF er positive til at fysioterapeuter kan gi injeksjonsbehandling som legens medhjelper innenfor faglig forsvarlighet og gjeldende lovverk. NFF fremhever den enkelte fysioterapeuts krav til faglig forsvarlig behandling og pasientens informerte samtykke. NFF informerer om gjeldende regelverk og vil fremme NFFs politikk overfor myndighetene, beslutningstakere og aktuelle organisasjoner. NFFs hovedfokus er god praksis, Gjøre kloke valg samt å delta aktivt i fagutvikling.