Nytt om kompensasjonsordninger

Tirsdag 14. desember presenterte regjeringen nytt om kompensasjonsordningene for næringslivet og arbeidstakere som blir rammet av tiltakene. Tiltakene skal vare i minst fire uker fra onsdag 15. desember.


Kompensasjonsordningene følger i kjølvannet av at regjeringen la frem innskjerpede tiltak mandag 13. desember (se relatert lenke). Flere ordninger gjeninnføres, og noen ordninger forlenges til og med februar 2022, mot tidligere januar 2022. Her vil vi presentere ordningene som er aktuelle for både ansatte og næringsdrivende medlemmer.

For arbeidstakere

Dagpenger og arbeidsavklaringspenger:

Rett til dagpenger til ledige og permitterte, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen.

En arbeidsledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent.

Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under tre ganger grunnbeløpet.

Dagpengeretten for personer som har lav opptjening i 2021, sikres ved at kravet til tidligere inntekt for å få dagpenger settes ned fra 1,5 G til 0,75 G siste 12 måneder, eventuelt fra 3 G til 2,25 G siste 36 måneder.

Kravet om at man må ha minst 50 prosent redusert arbeidstid for å få dagpenger lempes på, slik at man også har rett på dagpenger dersom man kun får arbeidstiden redusert med 40 prosent.

Regjeringen vil sikre at NAV er i stand til å håndtere eventuelt økte henvendelser. Derfor forlenges hjemmelen til å forskuttere dagpenger ved behov.

Ordningene varer ut februar 2022.

Sykepenger:

Fra tidligere har regjeringen bestemt at staten tar regningen for sykepenger ved koronarelatert fravær fra dag 6. Les mer om dette her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/staten-skal-ta-en-storre-del-av-regningen-for-koronarelatert-sykefravar/id2890508/

Ordningen varer ut juni 2022.

Omsorgspenger:

Ordningen med dobbel kvote omsorgspenger er forlenget ut 2021, og regjeringen foreslår dobbel kvote også i 2022. Les mer her: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger.

For selvstendig næringsdrivende

Inntektstap:

Kompensasjonsordningen som gir selvstendig næringsdrivende og frilansere kompensasjon for inntektstap, forlenges ut februar 2022, og lenger dersom dette er nødvendig. (NFFs merknad: denne ordningen ga i 2021 erfaringsmessig i praksis bare dekning for helprivate selvstendig næringsdrivende på grunn av at avtalefysioterapeuter mottar driftstilskudd.)

For mer informasjon om midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av koronautbruddet (siden er ikke oppdatert med forlengelse ut februar 2022 per 14. desember 2021):
https://www.nav.no/person/selvstendig-naeringsdrivende/

Omsetningssvikt:

Kompensasjonsordningen for omsetningssvikt videreføres ut 2021, og lenger hvis det trengs. Kravet til fall i omsetning blir lempet på fra 40 til 30 prosent i perioden november–desember. Samtidig vil støttebeløpet per bedrift bli redusert fra 20 til 15 millioner kroner for tomånedersperioden. Det blir lagt begrensninger for utbytte, og virksomheter som går med overskudd i 2021, vil bli pålagt å betale tilbake støtte som de mottar for november og desember. Les mer her:
https://www.kompensasjonsordning.no/

Sykepenger:

Staten dekker koronarelatert sykefravær fra dag 6 for selvstendig næringsdrivende, frilansere og ansatte. Normalt må selvstendig næringsdrivende, frilansere og arbeidsgivere dekke sykelønn selv for de første 16 dager. Nå tar staten regningen for koronarelatert sykefravær fra dag 6. Les mer om dette her:
https://www.nav.no/no/person/arbeid/sykmeldt-arbeidsavklaringspenger-og-yrkesskade/sykepenger/sykepenger-til-selvstendig-naringsdrivende-og-frilansere

De nye reglene gjelder fra og med 1. desember, og skal vare ut januar 2022.

Hold deg oppdatert
NFF oppfordrer alle medlemmer til å holde seg oppdatert på nettsidene til NAV for å være best mulig informert om hva som gjelder for deg. NAVs nettsider er ikke oppdatert med de nye ordningene per 14. desember 2021. Ordninger som er foreslått, må også vedtas i Stortinget før vi har mer informasjon om det endelige innholdet. For å lese den informasjonen som er tilgjengelig per nå, se her: https://www.nav.no/person/koronaveiviser/. I tillegg anbefaler vi å holde seg oppdatert på myndighetenes informasjonssider:

Regjeringen/nasjonale tiltak: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Folkehelseinstituttets anbefalinger: www.fhi.no

Helsedirektoratets temaside om covid-19: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

Helse Norge: https://www.helsenorge.no/koronavirus/

Du må også holde deg oppdatert på din kommunes egne nettsider for eventuelle lokale tiltak og støtteordninger.

Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med NFF via "Min side" på NFFs nettsider, se "Kontakt" og "Mine saker" i menyene der. Husk at NFF normalt ikke svarer ut spørsmål på ulike Facebook-sider, og at det er bedre å ta kontakt direkte med dine rådgivere i sekretariatet.

(Artikkelen oppdatert 28. januar 2022)