Nye takster for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter er på plass

NFF har fått svar fra Høie: Takster for videokonsultasjon er nå klare og gjelder fra i dag, 23. mars 2020.


Myndighetene vedtok å stenge fysioterapiinstitutter 15. mars, for å forhindre spredning av koronaviruset, dog med forutsetning om at kommunene har ansvar for å sikre nødvendig helsehjelp.

NFF har kontinuerlig arbeidet opp mot myndighetene ved Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Helsedirektoratet (Hdir) om hva som må til av forskriftsendringer for å sikre pasientene nødvendig fysioterapi.

Hva er mulig nå
Frem til 23. mars 2020 har stønadsforskriften inntil nå kun åpnet for bruk av takst A4, som omhandler:

  • enkel pasientkontakt ved brev, telefonsamtale eller elektronisk kommunikasjon (sikkerhetsnivå 4). Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av sykmelding, rekvisisjon eller henvisning. Ugyldig takstkombinasjon: Alle

I tillegg kan selvfølgelig takst E51b benyttes.

Hva skal til for å yte nødvendig fysioterapi
NFF har påpekt overfor HOD og Hdir at takstene A4 og E51b gir en for snever adgang til fysioterapi, gitt dagens koronasituasjon. For NFF er det viktig at godt kvalifisert helsepersonell, som fysioterapeuter er, kan bistå pasienter i en svært krevende og utfordrende tid. Det er mange pasienter som nå får det vanskelig.

Hvordan kan disse pasientene imøtekommes? NFF har meldt fra til myndighetene om at gitt de reguleringer som finnes i forhold til pasientsikkerhet, og manglende muligheter i dagens stønadssystem, må det lages nye takster som kan åpne for at fysioterapeuter kan ivareta pasientene. 

NFF har påpekt det er nødvendig med undersøkelses- og behandlingstakster, og at alle kompetansenivåene skal sikres.

Fra 23. mars 2020 gjelder følgende takster:
I kapittel II Takster tas det inn et nytt punkt B Videokonsultasjon, som skal lyde:

 

B. Videokonsultasjon

Hon.

Ref.

Egen.

Merk.

Rep.

B1a

Videokonsultasjon hos fysioterapeut
  Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B1b og A2k

160,-

37,-

123,-

B1

0

B1b

Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter, jf. takst B1a
  Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B1a og A2k

76,-

39,-

37,-

B1

3

B2a

Videokonsultasjon hos manuellterapeut
  Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B2b

261,-

98,-

163,-

B1

0

B2b

Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter, jf. takst B2a  
  Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B2a

110,-

51-

59,-

B1

3

B3a

Videokonsultasjon hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi
  Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B3b

202,-

79,-

123,-

B1

0

B3b

Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter, jf. takst B3a

Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B3a

97,-

58,-

39,-

B1

3

Merknad B1:

Takstene gjelder i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset fram til 1. september 2020.

Bruk av takstene B1a-b, B2a-b og B3a-b forutsetter at videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten.

Takstene kan benyttes ved undersøkelse og behandling. Takstene kan også benyttes ved oppfølging av pasienter per telefon. Utarbeidelse og utsendelse av individuelt tilpasset treningsprogram på e-post er inkludert i takstene.

Det er ikke anledning til å kreve fakturagebyr for video- og telefonkonsultasjoner.

Se ellers informasjon om videokonsultasjon og sikkerhetsnivå her:

https://fysio.no/Forbundsforsiden/Aktuelt/Nyheter/Fysioterapeuter-og-elektronisk-samhandling

For NFF har det også vært viktig å formidle at det er myndighetene som må sikre at EPJ-leverandørene åpner for disse nye takstene i journalprogrammene sine, og at dette er på plass når forskriften gjøres gjeldende.

Viktig gjennomslag for NFF
Forbundsleder Gerty Lund sier hun er glad for at nye takster er på plass. 

– Dette har NFF jobbet for siden koronakrisen oppstod. Det har tatt tid, men nå er jeg glad vi kan ta de nye takstene i bruk – både for pasientene og for våre medlemmer. 

Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. finner du her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-23-388

Helfo har lagt ut informasjon om de nye takstene på sine sider her:

https://www.helfo.no/korona/fysioterapeuter-kan-na-ta-i-bruk-videokonsultasjoner?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost&utm_campaign=fysio_2020_03_24

(Artikkelen oppdatert 25. mars 2020)