Ny regjering, nye muligheter

På torsdag starter sonderingene om mulig regjeringssamarbeid mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. NFF sendte forrige uke inn innspill til ny regjeringsplattform.


NFF har i innspill til ny regjeringsplattform lagt vekt på at en ny regjering må bidra til økt samhandling og økt kvalitet i kommunehelsetjenesten, at barn og unges fysiske og psykiske helse er et felles ansvar og at habilitering og rehabilitering må være en selvsagt del av helsehjelpen. Videre har NFF en sterk anmodning om å løfte folkehelse. Vi har også sagt noe om hvorfor offentlig spesialistgodkjenning av fysioterapeuter bør på plass og i tillegg tar vi til orde for et paradigmeskifte for arbeidstakere. 

Økt samhandling og kvalitet i kommunehelsetjenesten 

Kommuner må sørge for bedre samhandling mellom helseprofesjonene og god overlapping mellom tjenestene for å sikre kvalitet og god ressursutnyttelse – knutepunktmodellen, en modell for samarbeid mellom leger og fysioterapeuter, må innføres i alle kommuner. 

Frisklivssentralene må styrkes og må på plass i alle kommuner – et godt lavterskeltilbud for forebyggende og helsefremmende tjenester bidrar til bærekraft i velferdsstaten.

Barn og unges fysiske og psykiske helse er vårt felles ansvar 

 • Alle må fritas for egenandel hos fysioterapeut til de er 19 år – aldersgrensen må heves. Ungdom skal ikke være nødt til å velge bort nødvendig fysioterapi pga. økonomi. 
 • Det må innføres bemanningsnorm i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder skolehelsetjenesten i VGS. Denne tjenesten må være tverrfaglig for å virke etter hensikten. 
 • Helsestasjon for ungdom i alle kommuner. Ungdom trenger et lavterskeltilbud for å få gode svar på spørsmål om kropp og helse, ikke bare prevensjonsveiledning  
 • 1 time fysisk aktivitet i skolen hver dag – fordi det fremmer både helse, trivsel og læring. 

Habilitering og rehabilitering må være en selvsagt del av helsehjelpen 

 • Det må utarbeides en nasjonal plan for habilitering og rehabilitering som sikrer kapasitet, kompetanse og samhandling i tjenesten – i dag er tilbudet fragmentert og tilfeldig. 
 • Økte forskningsmidler til habilitering og rehabilitering – vi trenger økt dokumentasjon på hva som virker og hvor godt det virker.  

I en kommentar til dette sier forbundsleder Gerty Lund: -Jeg forventer at rehabilitering kommer inn som et satsningsområde. Perspektivmeldingen har dystre utsikter om ikke noe gjøres for å hjelpe folk til å komme tilbake i jobb, bli selvhjulpne etter sykdom og skade. Her er det rehabilitering som gjelder. Gode tverrfaglige innsatsteam i kommunene og likeverdig tilbud uansett hvor du bor i landet bør være en selvfølge. 

Folkehelse – ansvar på tvers 

 • Nasjonal folkehelsekoordinator må på plass, og folkehelsekoordinator i alle kommuner må lovpålegges og finansieres. Folkehelse er tverrsektorielt og kan ikke løses i helsetjenesten alene. 
 • Økte forskningsmidler til folkehelse – vi må vite mer om hva som er de virkningsfulle tiltakene. 

Forbundsleder Lund utdyper dette: -Jeg har forventinger om at en ny regjering tar folkehelsearbeid på alvor. Vi går nå inn i en ny fireårs-periode og satses det fra start, kan man rekke å se resultater før neste valg.  Min anbefaling er at det kommer på plass en folkehelseminister eller folkehelsekoordinator som plasseres direkte under statsministeren. Dette fordi folkehelse ikke dreier seg kun om det som ligger innenfor Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde men er et flerdepartementalt ansvar – Arbeid og sosialdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet, Næringsdepartementet, Samferdselsdepartementet – bare for å nevne noen. 

Offentlig godkjenning av helsepersonell 

 • Offentlig spesialistgodkjenning av fysioterapeuter – det sikrer kvalitet i helsetjenesten. 
 • Autorisasjon av nye helsepersonellgrupper må faglig begrunnes og vurderes av Helsedirektoratet – og dobbeltautorisasjon er ikke et egnet virkemiddel. 

Det er behov for et paradigmeskifte for norske arbeidstakere 

 • Det må settes inn målrettede tiltak for å bidra til at flere mennesker med funksjonsnedsettelser kommer i arbeid. Det må legges til rette for god tilgang til nødvendig assistanse og hjelpemidler. 
 • Vi trenger sterke team rundt arbeidstakere som er, eller som står i fare for å sykmeldes – samarbeidet mellom Nav, arbeidsgiver og helsetjenesten må derfor styrkes.  
 • Tilsyn med virksomheters forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljøarbeid bidrar til å sikre et helsefremmende og inkluderende arbeidsliv. Arbeidstilsynet må styrkes. 
 • Stimulere til tiltak som bidrar til økt fysisk aktivitet tilpasset arbeidstaker og arbeidsoppgaver.  
 • Økte forskningsmidler til fagområdet arbeid og helse - vi må vite mer om hva som er de virkningsfulle tiltakene.

Forbundsleder Gerty Lund er opptatt av at arbeid og helse må ses i sammenheng: -Samarbeidet mellom Arbeids- og sosialdepartement og Helse- og omsorgsdepartementet om Arbeid og helse må videreføres og utvides til å følge hele behandlingskjeden – det vil si at kommunene også må inkluderes. 

Kontaktpersoner i NFF: 

 • Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no, tlf: 482 25 205
 • Christine Martens, seniorrådgiver, cm@fysio.no, tlf: 971 97 355