Ny pasientjournalforskrift

En ny forskrift om pasientjournal er vedtatt, og trer i kraft 1. juli 2019.


Den nye forskriften har fått en tydeligere formålsbestemmelse i § 1: Å bidra til at pasienter ved hjelp av relevant og nødvendig dokumentasjon kan gis helsehjelp av god kvalitet, inkludert effektive og gode pasientforløp. Videre at personvernet ivaretas, og at helsehjelpen kan kontrolleres i ettertid.

Den nye forskriften er i større grad enn den gjeldende tilpasset en digitalisert hverdag, ny personvernlovgivning (GDPR) og pasientjournalloven av 2004.

Forskriften – se relatert lenke – har følgende hovedinnhold:

 • krav til journalføring og journalens innhold
 • presisering av dataansvarlig
 • nærmere regler om pasientinnsyn
 • krav til tilgangsstyring
 • retting og sletting av journalopplysninger
 • generelle systemkrav og krav til loggføring
 • behandling av journaler ved opphør av virksomhet
 • tilintetgjøring etter digitalisering

Alle som yter helsehjelp, har plikt til å føre journal etter helsepersonelloven §§ 39 og 40. Pasientjournalforskriften beskriver nærmere krav til journalføring, og skal legge til rette for en pasientjournal sentrert rundt pasientens behov for helsehjelp. Helsepersonell skal ha rask og effektiv tilgang til nødvendige og oppdaterte pasientopplysninger, uavhengig av hvilken virksomhet som tidligere har behandlet pasienten. Samtidig skal personvernet ivaretas.

I forskriften er det tatt inn en ny bestemmelse hvor dataansvar presiseres i samsvar med EUs personvernforordning.

Individuell plan skal ikke være en del av pasientens journal, men det skal fremgå av journalen at det finnes en individuell plan. Individuell plan er en rettighet etter pasient- og brukerrettighetsloven, og kan bare opprettes etter samtykke. Individuell plan skiller seg fra pasientens journal ved at den fungerer som et verktøy på tvers av fagområder, så vel som for pasienten selv.

Den nye forskriften skal også gjelde for personell i apotek, men kun for personell som i dag har journalføringsplikt etter helsepersonelloven.

Kontaktpersoner i NFF – alle tlf. 22 93 30 50:

 • Henriëtta Uitdenbogaardt Richter, seniorrådgiver            
 • Kristin Aabelvik Evensen, advokat            
 • Bente Øfjord, seniorrådgiver