Ny kontrollrapport fra Helfo

Helfos kontrollrapport for 2018 viser at fysioterapeuter er for dårlige til å dokumentere at refusjonsvilkårene er oppfylt når det gjelder behandlingstakstene A2a-f.


Våren 2018 gjennomførte Helfo kontroll en kartleggingskontroll for å kontrollere og få økt kunnskap om i hvilken grad fysioterapeutene dokumenterer refusjonsvilkår for behandlingstakstene A2a-f. Omstruktureringen av takstene fra 1. oktober 2018 (ny A3a og A3b) endrer ikke kravet til dokumentasjon.

Rapporten viser at fysioterapeuter er for dårlige til å dokumentere at refusjonsvilkårene er oppfylt. Helfo kan med en statistisk sikkerhetsmargin på 95 % sannsynlighet anslå at det for minst halvparten av regningene for januar 2018 ikke er dokumentert at refusjonsvilkåret er oppfylt. Kravet til dokumentasjon er likt uavhengig av hvilke takster som brukes.

At refusjonskravet ikke er dokumentert, betyr ikke nødvendigvis at takstbruken er feil. Det kan være gjennomført behandling som er i samsvar med takster. Likevel vurderer Helfo at refusjonskravet er urettmessig når fysioterapeuten ikke kan dokumentere sitt krav tilfredsstillende. Dersom kravene i pasientjournalforskriften §§ 7 og 8 er oppfylt, vil det være tilstrekkelig dokumentasjon av refusjonskravet, se https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1385 og merknadene i forskriften.

NFF er opptatt av at medlemmene yter god kvalitet på fysioterapitjenesten som leveres. At pasientjournalforskriftens krav overholdes både for dokumentasjon av pasientens sykehistorie og for dokumentasjon av refusjonskrav, er viktig. Bakgrunnen for regelverket om oppkobling til Helsenettet er blant annet behovet for å sikre bedre kommunikasjon mellom ulike behandlere.

– Funnene i Helfos kontrollrapport må tas på alvor, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.

– Kontrollen viser at vi som yrkesgruppe må bli enda bedre på å dokumentere våre refusjonskrav. Det gjelder både av hensyn til pasienten og fysioterapeutens omdømme. Fysioterapeuter har i dag et meget godt omdømme blant innbyggerne. Det er en tillit som må ivaretas. Dokumentasjonskravet er også vel så viktig for å sikre god samhandling med annet autorisert helsepersonell.

Resultatene i rapporten vil presenteres og diskuteres både med Helsedirektoratet og med NFF. Rapporten vil også bli oversendt Helsetilsynet til orientering.

– NFF ønsker en slik dialog velkommen, og er fornøyd med at det gis mulighet til å jobbe videre med og finne ut hva som skal til for å få til økt etterlevelse på området, sier NFFs forbundsleder Fred Hatlebrekke, som også vil trekke fram at journalføring er et viktig tema når NFF holder kurs, både på turnusseminarene og på forbundets årlige tredagers kurs for selvstendig næringsdrivende.

Kontaktpersoner i NFF:

  • Fred Hatlebrekke, forbundsleder, fh@fysio.no, tlf. 934 04 037.
  • Bente Øfjord, seniorrådgiver, bo@fysio.no.

Helfos kontrollrapport er vedlagt som relatert dokument.