Norge trenger en rehabiliteringsreform

NFF har sammen med 19 andre brukerorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner og fagmiljøer innen rehabilitering vært med å utforme et dokument om utfordringene innen rehabilitering.


I årene framover vil det bli et økende behov for rehabiliteringstjenester av høy kvalitet. Stadig flere vil trenge rehabilitering for å mestre sine nye liv etter alvorlig skade eller sykdom.

Grunnen til dette er:

 • vi redder flere hardt skadde etter alvorlige skader og ulykker
 • vi redder flere etter alvorlige sykdommer som kreft, hjerneslag og hjerte- og lungesykdom
 • stadig flere med rehabiliteringsbehov har dobbel- og trippediagnoser, ofte knyttet til rus og psykiske lidelser
 • en stor del av befolkningen har muskel- og skjelettplager. Dette står for en stor del av sykefraværet
 • vi lever lenger, og det blir flere eldre i samfunnet
 • eldre lever mer aktive liv og blir oftere utsatt for skader og ulykker
 • vi har høyere forventninger til rehabiliteringstilbudet og eget funksjonsnivå
 • vi opplever en rivende utvikling i rehabiliteringsfaget vedrørende diagnostikk, intervensjoner, medisinsk teknologi og digitalisering
 • vi opplever pandemier som skaper store behov for rehabilitering

Det blir dyrt å ikke satse på rehabilitering
Tidligere regjeringer har de siste tiårene løftet fram rehabilitering i ulike meldinger og planer. I kjølvannet av foretaksreformen 2002 fikk de regionale helseforetakene ansvaret for rusomsorgen og rehabilitering. Sammen med psykisk helse skulle disse feltene løftes fram. I 2011 fikk vi samhandlingsreformen med en tydelig ambisjon om at kommunehelsetjenesten skal overta mange tjenester for rehabilitering.

Konsulentselskapet KPMG la i februar 2021 fram rapporten Evaluering av Opptrappingsplan for rehabilitering og habilitering (2017-2019) på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Deres funn dokumenterer at utviklingen på rehabiliteringsfeltet ikke har hatt nødvendig prioritet. KPMG er tydelig i sin anbefaling: «Utarbeid en nasjonal plan for habilitering og rehabilitering».

 Funnene støtter opp om behovet for en rehabiliteringsreform:

 • rehabiliteringstilbudet er bygget ned i spesialisthelsetjenesten, uten at det er bygget tilsvarende opp i primærhelsetjenesten
 • henvisningspraksis er for tilfeldig
 • det er betydelig uønsket variasjon i tilbudet både mellom sykehus og mellom kommuner
 • det er betydelig utfordringer i samhandlingen i og mellom tjenestenivåene og med andre aktører
 • det er for lite ressurser og kompetanse i kommune- og i spesialisthelsetjenesten
 • det er en rivende utvikling innen medisinsk forskning, teknologi og digitalisering som fordrer utvikling av høykompetente fagmiljøer
 • rehabiliteringen starter for sent i pasientforløpet

I rapporten fra KPMG heter det videre at: «Habiliterings- og rehabiliteringsfeltet er et komplekst tjenesteområde hvor 356 kommuner har forskjellige tilnærming til organisering og metoder, og hvor det er et bredt spekter av aktører».

Norge trenger en rehabiliteringsreform
Dokumentet som NFF har vært med på å utforme, sammen med 19 andre brukerorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner og fagmiljøer innen rehabilitering, skisserer utfordringsbildet som ligger til grunn for kravet om en rehabiliteringsreform. Les dokumentet under relaterte dokumenter. 

Kontaktperson i NFF:

 • Christine Thokle Martens, seniorrådgiver, cm@fysio.no.