Når andre organisasjoner streiker

Norsk Fysioterapeutforbunds medlemmer kan også bli berørt hvis andre fagforbund går til streik. Her er en veiledning til hvordan våre medlemmer skal forholde seg i virksomheter der andre streiker.


Streik i virksomheter hvor Norsk Fysioterapeutforbund har medlemmer:

NFFs medlemmer kan også bli berørt hvis andre fagforbund går til streik. For eksempel ved at de kan bli permittert som følge av streik innen andre deler av virksomheten. Dersom en slik situasjon oppstår, ta kontakt med NFFs tillitsvalgt i virksomheten. Medlemmer i NFF i virksomheter der andre forbund har tatt ut sine medlemmer i streik, har plikt til å fortsette å utføre sitt vanlige arbeid.

Streikebryteri
Utgangspunktet er at de samme reglene for streikebryteri gjelder når andre organisasjoner streiker og NFF ikke gjør det. Generelt er det streikebryteri når:

  • andre, enten i eller utenfor streikerammede arbeidsplasser, utfører arbeid som den streikende ellers ville ha gjort.

Dette innebærer at:

  • det ikke skal arbeides overtid for å kompensere for at noen streiker.
  • det ikke skal engasjeres andre til å utføre streikebelagt arbeid.

Hovedregelen er at streiken verken innskrenker eller utvider arbeidsplikten til de arbeidstakerne som ikke omfattes av streiken. Disse skal fortsette med sitt ordinære arbeid, og ikke overta arbeidsoppgavene til de streikende.

Samarbeid med arbeidsgiver
Rettslig er det ingen bestemmelser som regulerer samarbeid med arbeidsgiver i virksomheter hvor ett eller flere forbund er i streik, mens NFF ikke er det. Vanlig praksis og god kutyme er å begrense samarbeidet til et absolutt minimum, og utsette alt som kan vente, slik at arbeidet gjennomføres etter at streiken er avsluttet og alle kan delta. Dersom arbeidsgiver likevel gjennomfører møter og lignende, må NFFs medlemmer møte, men gjerne gi uttrykk for at dette er uheldig praksis.

Støtte til streikende
Det er viktig å sette seg inn i bakgrunnen og årsaken til streiken, for på den måten å kunne forstå grunnlaget for streiken og dermed støtte de som er i konflikt. Videre er det viktig å være bevisst hvordan ikke-streikende omtaler streiken og de streikende, og vise respekt for situasjonen. De streikende og deres forbund skal ikke snakkes ned.

(Illustrasjonsfoto: fra LOs streik i stat og kommune i 2012. Foto: Magne Svendsen/LO. Flickr.com.)

* * *

Per 29. mai 2019:

LO og YS har gått til streik på fem helseforetak etter at meklingen mellom de to hovedsammenslutningene og Spekter ikke førte frem. Uttakene fordeler seg slik:

- LO: OUS, St. Olavs hospital, Helse Bergen, Sørlandet sykehus.
- YS: Sykehuset i Østfold, St. Olavs hospital, Helse Bergen, Sørlandet sykehus.