NFFs innspill til regjeringens tiltakspakker

NFF sendte i dag et innspill til Helse- og omsorgsdepartementet der vi understreker at fysioterapeuter stiller seg til disposisjon. Samtidig formidler vi at tiltakspakkene må ha en innretning som sikrer kommunal fysioterapi.


Alle må bidra

Alle må bidra til å redusere smitten av koronaviruset i størst mulig grad, og vi som helsepersonell har et særlig ansvar. Det tar NFF på største alvor. Våre medlemmer er høyt utdannet helsepersonell med faglig medisinsk breddekunnskap som landet kan ha nytte av fremover. I solidaritet med helsepersonell som står i førstelinje i kommuner og på sykehus, melder våre medlemmer seg til tjeneste, eksempelvis bidra til skadelegevakt. 

Den kommunale fysioterapitjenesten må sikres

Det er også viktig at de tiltakspakkene som nå vil komme fra regjeringen fremover, har en innretning som sikrer at den kommunale fysioterapitjenesten sikres. I brevet la vi derfor også vekt på at medlemmene våre trenger forsikringer fra regjeringen om de bli ivaretatt på lang sikt og at det samtidig settes inn konkrete tiltak på kort sikt. Dette er de tiltakene vi har foreslått:

Tiltak for å sikre videre drift nå og etter krisen:
 • NFF trenger forsikringer fra regjeringen om at det kommer en kompensasjonsordning for våre selvstendig næringsdrivende når situasjonen blir mer oversiktlig.
 • Fysioterapeutene med driftsavtale i kommunene får heve ny daglig takst for hver dag de er pålagt stengning pålydende en gjennomsnittlig dagsomsetning på 4000 kr per dag. 
 • Driftstilskudd fra kommunene utbetales uavkortet fremover, uavhengig av sykdomsstatus og evt. pålegg om stenging av institutt/praksis. 
 • Staten øker driftstilskuddene frem til situasjonen er avklart for å kompensere for inntektstap av takster/egenandeler. Midlene legges inn i kommunenes rammeoverføringer.
Mulighet for elektroniske løsninger:
 • Foreta nødvendige forskriftsendringer umiddelbart, slik at de pasientene som trenger oppfølging som ikke kan utsettes, kan få helsehjelp med digitale løsninger der dette er hensiktsmessig. Ved behandling ved bruk av video osv. er i dag ikke mulig å ta behandlingstakster. Dette må på plass for å sikre helsehjelp til befolkningen. 
 • Pasienter som mottar behandling via digitale løsninger, blir fritatt for egenandel.
Utsettelse av innbetaling av skatt:
 • Utsettelse av forskuddsskatten frem til situasjonen er avklart uavhengig av søknad.
 • Tilbakeføring av eventuelt for høy innbetalt forskuddsskatt.
Sykelønn:
 • Selvstendig næringsdrivende bør få rettigheter til sykepenger fra dag 2 selv om de ikke har forsikring, på lik linje med fastlegene.
 • Fysioterapeuter uten driftsavtale må få rettigheter på lik linje med de som har driftsavtale.
Reduksjon av utgifter:
 • Bortfall av arbeidsgiveravgift så lenge situasjonen varer.
 • Norsk pasientskadeerstatning og Norsk helsenett bør stoppe innkreving av avgift i perioden.
 • Frafall av moms på leiekostnader knyttet til næringslokale.
Oppfordre til solidaritet:
 • Oppfordre til solidaritet, slik at det et best mulig klima for å reforhandle avtaler mellom private aktører, som eksempelvis husleie.