Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

NFF tar opp turnussituasjonen med Helsedirektoratet

Fordelingen av turnusplasser viser at en rekke fysioterapistudenter står i fare for å mangle turnusplass etter endt studium. NFF ser med stor bekymring på dette, og tar opp situasjonen i et brev av 18. mars til Helsedirektoratet. Brevet går også i kopi til flere fylkesmannsembeter. 


I brevet påpeker NFF blant annet direktoratets overordnede ansvar for turnustjenesten, og at myndighetene har ansvar for et kvalitetssikret og sammenhengende utdanningsløp, der en ventelisteordning representerer et brudd.

Kontaktpersoner:

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner