Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Muskel og skjelett koster 70 milliarder årlig

Skader, sykdommer og plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet (MUSSP) koster samfunnet mellom 69 og 73 milliarder kroner hvert år. Det kom fram under presentasjonen av den rykende ferske og omfattende rapporten "Et muskel- og skjelettregnskap. Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet". Rapporten ble lagt fram av professor dr. med. Even Lærum, som har ledet arbeidsgruppen for undersøkelsen.


Formålet med undersøkelsen var å kartlegge utbredelsen av denne sykdomsgruppen og kostnadene knyttet til den, i form av sykefravær, behandling i det offentlige helsevesenet og trygdeutbetalinger.

Stort helseproblem
Muskel- og skjelett-tiåret (MST), som bestilte rapporten, omtaler med god grunn MUSSP som Norges største helseproblem. Noen av hovedkategoriene innenfor sykdomsgruppen har meget stor utbredelse i befolkningen, og MUSSP-relaterte smerter er vanligere i Norge enn i andre europeiske land. MUSSP står for 40 prosent av alle sykmeldte, og 70 til 80 prosent av befolkningen oppgir å ha hatt MUSSP-plager den siste måneden. En stor del av dem har langvarige, sammensatte og store plager.

For enkelte MUSSP-kategorier – som hoftebrudd hos eldre – er det tale om meget høye behandlingsutgifter per pasient, nærmere 400 000 kroner i snitt. Beinbrudd knyttet til osteoporose hos kvinner er dessuten vanligere i Norge enn i noe annet land. Artrose står for de lengste sykmeldingene hos yrkesaktive, og er hyppigste årsak til sykdom hos eldre i Norge.

Økning blant unge
Flere unge får MUSSP-plager nå enn tidligere. Et eksempel: Av de mange som får plager med nakken, og der plagene vedvarer i over tre måneder, er det nå en høyere andel unge, spesielt blant kvinner. Lærum satte dette i sammenheng med lavere fysisk aktivitet blant tenåringer.

Sammensatt
MUSSP har ofte sammensatte årsaker, understreket Lærum, som gikk gjennom noen av hovedkategoriene, som rygg, ledd, osteoporose og det som ofte kalles – med en sekkebetegnelse – myalgier. Det viser seg at tilbakefall er en stor utfordring når det gjelder rygg- og nakkeplager.

Nedgang i forskning
Siden en tilsvarende undersøkelse ble lagt fram i 2004, er andelen av helseforskningsmidler som går til MUSSP-relatert forskning, havnet nede på 4,5 prosent. Til sammenlikning utgjør MUSSP 20 prosent av alle fastlegekonsultasjoner. Even Lærum så denne negative utviklingen innenfor forskning i sammenheng med den beskjedne helsepolitiske oppmerksomheten dette feltet lider under. Under presentasjonen ble mangelen på en nasjonal MUSSP-handlingsplan også trukket fram.

Fysisk aktivitet – egentrening – inkludering
Rapporten går ikke spesifikt inn på behandlingsformer, siden dette ikke var en del av mandatet. Generelt så Lærum et stort potensial for bedre behandling. Han trakk fram noen fellesnevnere, så som variert fysisk aktivitet, veiledet egentrening, ansvar for egen helse, og inkludering i arbeidslivet.

Lærum rundet av sin presentasjon av rapporten med å håpe på at den vil bidra til en større helsepolitisk interesse for MUSSP. Det kreves et skikkelig løft, mente han, og viste til at en nasjonal handlingsplan for skader, sykdommer og plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet har vært etterlyst i årevis.

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner