Medlemsfordelsavtale med TrinnVis

NFF har inngått en samarbeidsavtale om TrinnVis, et nettbasert styrings- og kvalitetssystem spesiallaget for norske helsevirksomheter. Avtalen gir NFFs medlemmer 30 % rabatt.


Målsettingen med TrinnVis er å gjøre det enklere for små helsevirksomheter å drive i tråd med regelverket. TrinnVis ble opprinnelig utviklet for leger, og brukes i dag av rundt en tredel av norske fastleger. Nå er systemet også tilpasset behovet fysioterapeuter har for å drive ryddig og effektivt. Avtalen NFF har inngått, gjør TrinnVis til en medlemsfordel, med 30 % rabatt for NFFs medlemmer.

Høy kvalitet på driften gir gevinster
At norske fysioterapeuter holder høy kvalitet, faglig og driftsmessig, er viktig både for pasientene og økonomien i praksisen. Det er også viktig for fagets anseelse i samfunnet – at vi blir «hørt» som yrkesgruppe. Gjennom TrinnVis-avtalen får NFFs medlemmer et fordelaktig tilbud om et verktøy til å drive ryddig og rasjonelt, i tråd med regelverket.

Avtalen med TrinnVis gir også NFF plass i TrinnVis’ produktråd, der Legeforeningen også er representert. I en fremtid med flere tverrfaglige helsevirksomheter kan en slik arena kan bli et viktig møtepunkt mellom profesjonene.

En skog av lover og forskrifter
Det er krevende å drive egen praksis, særlig med tanke på alle myndighetskrav man er underlagt. Da er det ikke så rart at det ofte glipper. Ved siste opptelling var det i underkant av førti forskjellige lover og forskrifter man som fysioterapeut må forholde seg til. For små praksiser er det nesten uråd å ha kontroll på alt dette uten hjelp.

Alle er pålagt å drive med kvalitetsforbedring
Enhver som yter helsetjeneste, er pliktig å etablere intern­kontroll. Det betyr at alle som driver egen praksis, alene eller flere sammen, må ha et styringssystem. Selv om man formelt driver hver sin praksis, kan man bruke et felles styringssystem. Dette systemet må inneholde rutiner for å forebygge og avdekke regelbrudd. Systemet må også være fleksibelt, slik at det kan forbedres kontinuerlig. 1. januar 2017 kom enda en forskrift som pålegger alle helsevirksomheter – store og små – å drive systematisk kvalitetsforbedring. Forbedringsarbeidet skal være en integrert del av virksomhetens styringssystem. (Se forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.)

Styringssystemet skal beskrive virksomheten
Tenk deg at noen skal overta virksomheten din. Hva trenger de å vite for å kunne videreføre driften? Et komplett styringssystem inneholder alt dette. Mål, planer, rutiner, fordeling av ansvar og oppgaver – en fullstendig beskrivelse av hvordan virksomheten er organisert og drives.

I prinsippet kan styringssystemet bestå av en samling dokumenter – på papir eller i en mappe på datamaskinen. I praksis viser det seg at slike statiske systemer blir liggende ubrukt og uforandret i årevis. Et datasystem som TrinnVis er enkelt å holde oppdatert, slik reglene krever. TrinnVis kan også gjøre ting som tekstdokumenter ikke kan, for eksempel å sende deg påminnelser om viktige oppgaver.

Systematisk kvalitetsforbedring
TrinnVis har tre spesialverktøy for systematisk kvalitetsforbedring: avviksbehandling, risikovurdering og kvalitetsgjennomgang. For de fleste vil det å begynne å melde avvik være et naturlig sted å starte. I tillegg inneholder TrinnVis ferdige maler for alt fra måldokumenter til praktiske oppgaver, noe som gjør at det blir mye raskere å etablere systemet enn om du må lage alle dokumenter selv.

Ikke nok å føre journal
De fleste er kjent med journalplikten, men det er ikke bare det pasientrettede arbeidet som skal dokumenteres. Forskriften krever at du skal dokumentere hvordan praksisen er organisert, hvilket utstyr som brukes, og hvordan det skal vedlikeholdes. Du skal også ha oversikt over avvik og uønskede hendelser, og dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig.

– TrinnVis gjør det enklere å involvere kollegene
Britt Strømme driver Osterøy Fysioterapi sammen med tre kolleger.

– Å fordele fellesoppgaver mellom fire travle fysioterapeuter er ikke bare enkelt, sier hun. Alle vil vi jo helst bare «jobbe». Men jobben vår handler jo også om å drive denne virksomheten! Etter at vi begynte med TrinnVis, har det blitt mye lettere å synliggjøre fellesoppgaver for alle – og systemet sender automatisk påminnelser, så jeg slipper å mase …

– Vet ikke hva de er pålagt
Britt Strømme har lang fartstid i NFF, og har vært en sentral rådgiver i utviklingen av TrinnVis for fysioterapeuter. Hun mener det er mye som kan forbedres i driften.

– Norske fysioterapeuter er faglig flinke, men det slurves mye på driftssiden. Mange er ikke engang klar over at de er pålagt å ha systemer for drift og kvalitetsarbeid, sier hun. Jeg tror mange ville bli overrasket over hvor tilfredsstillende det er å ha en skikkelig organisering og oversikt. Og TrinnVis gjør det mye enklere!

Gratis å prøve
TrinnVis har en gratis prøvetid på 30 dager. Priser, betingelser og mer informasjon om systemet finner du på trinnvis.no.

 

TrinnVis foto av Britt Strømme

Fysioterapeut Britt Strømme har vært sentral i utviklingen av TrinnVis, og er selv en aktiv bruker av kvalitetssystemet (foto: Åse Hartveit Faugstad). 

 Skjermdump fra TrinnVis-verktøyet

 

TrinnVis skjermdump av programvare

(Denne presentasjonen er i hovedsak utarbeidet av TrinnVis, men språklig bearbeidet av NFF.)

Om TrinnVis

TrinnVis er et nettbasert kvalitetssystem som hjelper deg å drive din helsevirksomhet i samsvar med lover og forskrifter. Systemet er utviklet av norske leger og fysioterapeuter.