Mange mister inntekt – hva kan du gjøre?

Pålegget om å stenge alle institutter som tilbyr fysioterapi trådte i kraft mandag 16. mars kl. 0000 og gjelder både fysioterapeuter uten driftshjemmel og fysioterapeuter med kommunal driftsavtale. Det fører til at mange mister inntekt.


(Oppdatert per 26. mars 2020 kl. 1450)

For lenke til pålegget se: https://fysio.no/Forbundsforsiden/Aktuelt/Nyheter/Fysioterapeuter-skal-stenge-men-det-er-unntak

Utgifter til husleie er ofte store og en vesentlig del av utgiftene knyttet til drift av virksomhet. I tillegg kommer utgifter til NPE, Norsk helsenett, abonnementer på IT løsninger og lån på utstyr m.v. Noen institutter har kanskje også ansatt en til å sitte i resepsjonen eller til å utføre renhold. Andre kjøper disse tjenestene.

Uavhengig av om noen vil kunne ta unna noe pasientbehandling vil de fleste næringsdrivende fysioterapeuter miste hele eller store deler av sin inntekt.

Nå er gode råd dyre og du anbefales å ta grep raskt for å unngå å komme i betalingsvanskeligheter, bli kastet ut av leieavtaler eller gå konkurs.

Inntekter. Muligheter for å skaffe seg likviditet?

Selvstendig næringsdrivende uten avtale om kommunalt driftstilskudd
Dersom du ikke har driftstilskudd anbefaler vi å melde deg for NAV umiddelbart og gjøre krav etter den nye tiltakspakken for næringsdrivende. Se under og følgende lenke: https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Korona-spoersmaal-og-svar/Ofte-stilte-spoersmaal-fra-selvstendig-naeringsdrivende-fysioterapeuter/Stortinget-ble-16.-mars-enige-om-en-ny-krisepakke.-Hva-betyr-dette-for-selvstendig-naeringsdrivende-fysioterapeuter

Fysioterapeuter med kommunale driftstilskudd

  • Fysioterapeuter med kommunal avtale om driftstilskudd for kommuner som følger ASA 4113: 

KS har bekreftet at de med driftsavtale som har blitt syke eller er satt i karantene vil motta driftsstilskudd de første 16 dager. For Helseetaten i Oslo kommune og bydelene er det bekreftet at de med driftsavtale som har blitt syke eller er satt i karantene vil motta driftsstilskudd i henhold til avtalen de første 14 eller 16 dager.

Når det gjelder perioden fra dag 17 har både KS og Oslo kommune ( helseetaten og bydelene) anbefalt å videreføre utbetaling driftstilskuddet uendret inntil videre. For det tilfelle at din kommune skulle stanse utbetalingen anbefaler NFF at du kontakter din kommune og ber om å få driftstilskuddet utbetale selv om du er pålagt å stenge.

Oslo kommune ( bydelene og Helseetaten) har bekreftet at de med driftsavtale som har blitt syke eller er satt i karantene vil motta driftsstilskudd de første 14./16  dager avhengig av hvilken avtalen du har med kommunen.

I tillegg til det du måtte motta av driftstilskudd kan du melde krav til NAV etter den nye krisepakken for næringsdrivende når ordningen er tilgjengelig på www.nav.no, se: https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Korona-spoersmaal-og-svar/Ofte-stilte-spoersmaal-fra-selvstendig-naeringsdrivende-fysioterapeuter/Stortinget-ble-16.-mars-enige-om-en-ny-krisepakke.-Hva-betyr-dette-for-selvstendig-naeringsdrivende-fysioterapeuter

NFF oppfordrer medlemmer som skulle oppleve at kommunen stopper driftstilskuddet å kontakte NFF så vi får en oversikt over omfanget og kan forsøke å påvirke offentlige myndigheter. 

Andre avtaleparter
Noen har kanskje avtaler med forsikringsselskaper eller lignende og det oppfordres til å kontakte disse for å be om at utbetalinger ikke stoppes opp, eller at du i det minste fortsatt kan få noe utbetalt for å hindre at du går konkurs. Det anbefales at du argumenter med at begge parter er tjent med at du ikke går konkurs, og kan fortsette tjenestene i henhold til avtalen etter at krisen er over.

Regjeringens tiltakspakke for alle selvstendig næringsdrivende og frilansere
Alle næringsdrivende fysioterapeuter omfattes av regjeringens krisepakke, som det ble oppslutning om i Stortinget 16. mars 2020.

NAV har lagt ut oppdatert informasjon per 26. mars 2020, se lenke: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav/koronavirus-informasjon-til-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere

Om selve krisepakken på 80% inntektssikring skriver NAV 26. mars 2020 følgende:

«Hva skjer med endringene som Stortinget har varslet?

Det er politisk enighet på Stortinget om å sikre inntekter til selvstendig næringsdrivende som mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av koronautbruddet. Endelig utforming av denne midlertidige ordningen er ikke vedtatt. Det pågår et arbeid for å avklare regelverket og den praktiske gjennomføringen av ordningen. Nettsidene vil bli oppdatert så snart det kommer nye avklaringer. 

Hva vil jeg som selvstendig næringsdrivende få i utbetaling fra denne ytelsen?

Det er politisk enighet om at en midlertidig inntektssikring skal tilsvare 80 prosent av gjennomsnittet av de siste 3 års inntekter begrenset oppad til 6G. Med inntekter mener vi registrert inntekt før skatt. Kompensasjonen vil gjelde fra og med den 17. dagen etter inntektsbortfallet.

Når kan de første utbetalingene komme?

Ordningen er ment å gjelde fra 16. mars 2020. Det planlegges for at kompensasjonen utbetales på etterskudd måned for måned. Med 16 dager som du må dekke selv, vil dagene som skal kompenseres først begynne å løpe i april. Hvis du søker kompensasjon for april i begynnelsen av mai, vil utbetalingen skje så fort saksbehandlingen er gjennomført.  

Sakstilgangen i NAV er svært stor. Saksbehandlingen av denne ytelsen vil være manuell og forsinkelser er sannsynlig.

Hva kan jeg gjøre hvis jeg ikke kan vente på utbetalinger gjennom den nye ordningen?

Det er viktig at du tar kontakt med banker og forretningsforbindelser for å lette dine økonomiske forpliktelser. Sjekk også hva som ligger i regjeringens tiltakspakke for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet.

Skulle du trenge akutt økonomisk hjelp kan sosialhjelp være en mulighet. 

Kan jeg søke om dagpenger?  

Nei, som selvstendig næringsdrivende opparbeider du deg ikke rett til dagpenger av det du tjener. Har du imidlertid hatt inntekt som arbeidstaker innenfor de 36 siste avsluttede kalendermånedene, kan du ha rett til dagpenger

Har jeg rett til omsorgspenger?

Hvis du har barn kan du ha rett til omsorgspenger. Les mer om dine rettigheter

Hva med barn som er ansatt?  

Hvis du har barn som arbeider i bedriften, blir de ansett som lønnsmottakere og kan ha rett til dagpenger.  

Hva med andre som er ansatte i enkeltmannsforetaket?  

Er de ansatt på ordinære vilkår, kan de permitteres etter vanlige regler.

Hvis du mistenker at du er syk

Har du mistanke om at du er smittet av koronaviruset, skal du ikke møte opp på legekontoret, men ringe. Nå oppfordrer vi deg også til å ringe hvis du trenger sykmelding eller legeerklæring av andre grunner. Under pandemien gjøres det altså unntak fra kravet om personlig frammøte. Den som sykmelder deg, vurderer hvordan undersøkelsen skal foregå. Meld fra til Folkehelseinstituttet hvis du har mistanke om at du er smittet.»

Krisepakken gjør at du kan ha rett på stønad fra NAV som følger:

Dersom du er hjemme med syke barn eller fordi skolen er stengt kan du på visse vilkår ha rett på stønadspenger fra NAV i perioden fra 4. fraværsdag.

Dette er nye tiltak som følger av krisepakken og gjelder midlertidig inntil videre. Du kan søke NAV når søknadsskjema er klart på NAVs nettsider.

Som selvstendig næringsdrivende vil du ikke ha rett til dagpenger med mindre du er arbeidstaker i tillegg.

For å få rett til økonomisk støtte på inntil 80 % på grunn av inntektsbortfall  må du henvende deg til NAV direkte. Det er ingen krav om legeerklæring for dette punkt da det ikke er tale om sykepenger, men en ren økonomisk redningspakke til selvstendig næringsdrivende.

For mer informasjon om krisepakken, se lenke: https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Korona-spoersmaal-og-svar/Ofte-stilte-spoersmaal-fra-selvstendig-naeringsdrivende-fysioterapeuter/Stortinget-ble-16.-mars-enige-om-en-ny-krisepakke.-Hva-betyr-dette-for-selvstendig-naeringsdrivende-fysioterapeuter

Andre tiltak m.v.
NFF har fått gjennomslag for takster til videokonsultasjoner som kan sikre ytterligere dekning for inntektstap. Det oppfordres å følge med på NFF sine internettsider for å holde deg oppdatert på om myndighetene skulle godta noe på dette området. Grunnet stor pågang og hektisk møteaktivitet i Helse og- omsorgsdepartementet ser vi at det kan ta noe tid å få avklaring på NFF sine utspill.

Det er mange fysioterapeuter som ønsker å bidra. Ta gjerne kontakt med kommunen og still dine lokaler til disposisjon til for eksempel testing av koronasmittede.

Beordring til annet arbeid og frivillig arbeid
Alt helsepersonell over 18 år og under 65 år kan bli beordret til annet arbeid for å bekjempe virusutbruddet, i tråd med kongelig resolusjon av 6. mars d.å.

Derom du står helt uten arbeid og inntekter kan du kontakte kommunen, helseforetak med videre og undersøke muligheten for å bli beordret til tjeneste der, eller å få melde deg til frivillig tjeneste.

Det er per 17. mars uavklart hvem som eventuelt skal betale lønn til selvstendig næringsdrivende som måtte bli beordret. Norsk Fysioterapeutforbund er i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet for å få avklart dette, og det vil bli lagt ut informasjon om dette på nettsidene når det er avklart.

Søke annet arbeid
Du kan melde deg som arbeidssøkende på NAV og ta annet betalt arbeid inntil situasjonen endrer seg.

Utgifter – forsøk aktivt å begrense dem og utsette betalinger

Banklån:

Det anbefales at du snarest mulig tar kontakt med din bank og ber om fritak for å betale avdrag og rentenedsettelse. Bankene har i denne forbindelse lettelser i offentlige krav og sentralbanken har satt ned styringsrenten for å gjøre det lettere for bankene å hjelpe bankkunder. Du har kanskje betalt på ditt lån lenge, og nå er tiden inne for å be om en gjentjeneste.

Husleie:

Det anbefales at du snarest tar kontakt med utleier og forklarer at du ikke vil være i stand til å betale husleie, med tanke på å oppnå en ordning som sikrer begge parter best mulig. Dette kan for eksempel være leiefritak for en periode, redusert leie, eller at du betaler deler av - eller hele leien på et senere tidspunkt.

Leieavtalen kan ha en bestemmelse om såkalt Force Majeure, som kan medføre at du kan få rett til å reforhandle avtalen dersom situasjoner utenfor partenes kontroll oppstår. Selv om du ikke har en slik klausul kan du uansett diskutere leiebetaling og den akutte situasjonen som har oppstått. Vi legger til grunn at begge parter tjener på at man kommer frem til en midlertidig løsning for å komme gjennom krisen sammen.

Utgangspunktet er at avtaler skal holdes, men det er i juridisk teori og domspraksis lagt til grunn av man på visse vilkår kan få rett til å fri seg fra en avtale eller reforhandle en avtale dersom det oppstår forhold helt utenfor partens kontroll som hindrer oppfyllelse av avtalen.  Læren om force majeure har blitt godtatt benyttet også på avtaler som ikke har bestemmelser om dette.

Utfordringen er at det meste av rettspraksis om force majeure er gammel og gjaldt helt andre forhold, for eksempel råvaremangel. Utgangspunktet er at den som skylder penger (pengedebitor) ikke kan fri seg fra avtalen så lenge utleier stiller sin ytelse til disposisjon. Nå som det har oppstått en pandemi gjelder en helt ny situasjon der myndighetene pålegger visse yrkesgrupper å stenge. Alternativet til at utleier og leietaker kommer frem ti len avtale kan bli at leietaker går konkurs, gjeldsordning og risiko for utleier at man ikke får leid ut lokalene senere. Dersom mange virksomheter får konkurs fremover er det grunn til å anta at mange utleiere vil få problemer med å finne andre leietakere senere.

Forutsetningen for å betale husleie har endret seg drastisk etter myndighetenes pålegg om å stenge så å si all fysioteraivirksomhet.

Dette medfører en spesiell situasjon der du som leietaker er fratatt inntektene helt uventet over natten. Det spesielle her er at det ikke er pasientene som har valgt å holde seg borte, men du som er forpliktet til å stenge. Bortfallet av inntekt skyldes derfor ikke ordinære driftsmessige utfordringer, men direkte et myndighetspålegg.

Utgangspunktet har tradisjonelt vært at pengemangel hos pengedebitor (den som skylder penger) normalt ikke gir grunnlag for å slippe å betale penger, selv i force majeure situasjoner. Men siden det her er tale om en helt ny situasjon der grunnet til dine betalingsvanskeligheter skyldes offentlig pålegg om å stenge din virksomhet anbefaler vi allikevel at du forsøker å argumentere med dette overfor utleier. Hvorvidt det eventuelt vil kunne føre frem i en eventuell tvist for domstolene er dessverre uklart og vi kan ikke gi forventninger om at du vil vinne frem. På den annen side kan vi heller ikke utelukke det. Med bakgrunn i denne usikkerhet og den spesielle situasjon som har oppstått legger vi til grunn at begge parter er tjent med å diskutere seg frem til en løsning.

Arbeidsgiveravgift, skatt og merverdiavgift m.v.
Stortinget har bedt regjeringen:

  • utsette innbetaling av merverdiavgift (moms) som forfaller 15 april – ta kontakt med din regnskapsfører, revisor eller skatteoppkreveren for mer informasjon
  • utsette innbetaling av den andre termin for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april - ta kontakt med din regnskapsfører, revisor eller skatteoppkreveren for mer informasjon

Ansatte
Dersom ditt institutt har ansatte kan lønnsutgifter være en stor belastning når inntekter reduseres sterkt eller blir borte.

Et alternativ du må vurdere er å permittere ansatte som du ikke kan sysselsette fornuftig.

Ansatte som eventuelt permitteres får nå langt bedre rettigheter enn før gjennom regjeringens krisepakke som vedtatt mandag 16. mars d.å. Permitterte ansatte sikres full lønn (opp til 6G) i 20 dager de første 20 dager. Deretter dagpenger, ca. 60% av lønn.

Arbeidsgivers situasjon er bedret ved at virksomheten nå bare skal betale  lønn de to første dagene av permitteringsperioden, Nav betaler de neste 18 dagene.

Se også informasjon på NFF internettsider for permitterte: https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Korona-spoersmaal-og-svar/Ofte-stilte-spoersmaal-fra-selvstendig-naeringsdrivende-fysioterapeuter/Jeg-er-ansatt-paa-et-institutt.-Risikerer-jeg-permittering

Dersom du vurderer å permittere ansatte anbefaler vi at du tar kontakt med NFF så vi kan bistå.

Du finner også mer informasjon om permittering og fremgangsmåte her: https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/permittering/

Og her: https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

Sykmeldte ansatte
Som en del av krisepakken for næringslivet skal du fra mandag 16. mars bare betale sykepenger for de tre første dagene ansatte er sykemeldt (tidligere 16 dager).

Ansatte som er hjemme med syke barn eller på grunn av at skolen er stengt
Som en del av krisepakken for næringslivet skal du fra mandag 16. mars bare betale omsorgspenger for de tre første dagene ansatte er sykemeldt (tidligere 16 dager).

Abonnementer
Si opp alle abonnementer du ikke har bruk for, også personlige. Blader og treningssentere kan kanskje settes på vent inntil din økonomi bedres?

Norsk helsenett og NPE er pliktige og ikke lett å la være å betale.

Det anbefales at du fortsetter ditt medlemsskap i NFF. Husk at det bare er medlemmer som får hjelp av forbundet; en for alle, og alle for en gjelder også i krisens stund. NFF opplever nå om dagen økt innmelding fra fysioterapeuter og arbeider for å ivareta alle våre medlemmer.