Lønnsundersøkelsen 2021

Over 2300 av NFFs ansatte medlemmer har besvart lønnsundersøkelsen for 2021, og resultatene er nå sammenstilt. NFF takker alle medlemmer som har tatt seg tid til å svare!


NFFs lønnsundersøkelse for 2021 er den 13. i rekken. Den ble gjennomført i perioden desember 2021–januar 2022.

Hvorfor gjennomføres lønnsundersøkelsen?
Svarene fra lønnsundersøkelsen gir oss opplysninger om fysioterapeuters lønns- og arbeidsforhold i de forskjellige tariffområdene. I tillegg inneholder undersøkelsen verdifull informasjon om tilsettingsforhold, ansiennitet, uttelling i lokale forhandlinger og i forhandlinger ved tilsetting. Dette er temaer og områder som offentlig tilgjengelig statistikk sier oss lite eller ingenting om, og vår lønnsundersøkelse utfyller derfor informasjonen som ellers er tilgjengelig.

Kartlegging av denne typen informasjon er viktig av flere årsaker:

  • NFF kan vurdere hvordan resultatene i de forskjellige tariffområdene kommer våre medlemmer til gode.
  • Informasjonen er verdifull i utformingen av NFFs krav til kommende tariffoppgjør.
  • Resultatet av undersøkelsen kommer medlemmer og tillitsvalgte til nytte i lokale lønnsforhandlinger og ved jobbskifte.

Respondenter og svarprosent
Lønnsundersøkelsen ble sendt til alle NFFs medlemmer registrert med et ansettelsesforhold i tariffområdene KS, Oslo kommune, stat, Spekter, NHO og Virke Spesialisthelsetjeneste. 46,8 % av disse har avgitt svar på undersøkelsen. Dette er en økning på 2,4 prosentpoeng sammenlignet med 2020. Hele 77,7 % av respondentene oppgir at de også svarte på fjorårets undersøkelse.

NFF takker alle medlemmer som har tatt seg tid til å svare på undersøkelsen. Informasjonen dere gir er viktig for forbundets videre arbeid!

Det er svært positivt at mange av de samme medlemmene svarer på undersøkelsen også i år. Samtidig er tallene fortsatt ikke basert på identiske respondenter. I enkelte grupper er det også få respondenter. Av hensyn til personvern publiseres ikke tall for grupper som har fem eller færre respondenter i et tariffområde, og de tallene som kan publiseres, kan gi et noe skjevt bilde av gjennomsnittslønnen for enkelte stillingskategorier.

Lønnsnivå og lønnsutvikling i 2021
Tariffoppgjøret 2021 var et mellomoppgjør. I oppgjøret i industrien, det såkalte frontfaget, ble det enighet om en ramme for oppgjøret på 2,7 %. Dette resultatet har overslagseffekt i alle tariffområder, og det sentrale forhandlingsresultatet i de største tariffområdene var i stor grad i tråd med frontfagsrammen etter at lønnsoppgjøret 2021 var avsluttet etter meklinger og/eller streik. I 2021 ble det gjennomført lokale forhandlinger i alle tariffområder unntatt Oslo kommune.

Sammenlignet med tallene fra lønnsundersøkelsen 2020 viser svarene fra 2021-undersøkelsen en lønnsøkning fra 2,89 % til 4,35 % i de tre stillingskategoriene fysioterapeut, spesialfysioterapeut og leder (se faktaboks under). Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) steg den gjennomsnittlige årslønnen med 3,5 % for alle ansatte i Norge fra 2020 til 2021.

Mer detaljert informasjon om lønnsnivå og lønnsutvikling for hvert enkelt tariffområde finner du bak passord, både som relaterte lenker i denne artikkelen, og i menypunktet "Statistikk" på hvert tariffområde under "Jus & arbeidsliv > Lønn og tariff".

Noen fakta om fysioterapeuters lønn 2021

  • Gjennomsnittslønn fysioterapeut, alle områder: kr 507 263 (økning 2,89 % fra 2020).
  • Gjennomsnittslønn spesialfysioterapeut, alle områder: kr 576 651 (økning 4,24 % fra 2020).
  • Gjennomsnittslønn fysioterapeut i lederstilling, alle områder: kr 660 263 (økning 4,35 % fra 2020).
  • 42 % forhandlet om lønn ved ansettelse, av disse fikk 64 % høyere lønn.
  • 10 % er midlertidig ansatt, og 92 % av disse ønsker fast ansettelse.

Lønn fordelt på kjønn og alder
Alle sektorer og alle stillingstyper er inkludert, også ledere og andre grupper med høy lønn. Selv om det er relativt få av disse, vil de dra tallene noe opp.

Aldersintervall

Kvinner

Menn

Begge kjønn

Alder per 01.01.22

Antall

Årslønn

Antall

Årslønn

Antall

Årslønn

19 år eller yngre

0

0

0

 

20-24 år

22

441 120

6

438 483

28

440 555

25-29 år

200

471 833

67

476 872

267

473 097

30-34 år

303

524 936

85

531 034

388

526 272

35-39 år

244

559 903

61

561 145

305

560 152

40-44 år

268

579 341

48

596 617

316

581 966

45-49 år

193

600 157

32

621 494

225

603 192

50-54 år

134

610 219

21

631 981

155

613 168

55-59 år

141

618 510

20

609 988

161

617 451

60-64 år

118

649 300

15

609 201

133

644 778

65-69 år

24

648 165

2

716 750

26

653 441

70 år eller eldre

3

625 833

0

1

653 000

Alle aldersintervaller

1648

565 924

357

556 071

2005

564 170

Tabell 1: lønn per kjønn og alder, alle tariffområder og alle stillinger

Forhandle lønn når du skifter jobb – det lønner seg!
37 % av dem som besvarte lønnsundersøkelsen har skiftet jobb de siste fire årene. Av disse var det cirka 42 % som forhandlet lønn ved ansettelse. Andelen som forhandlet lønn er litt varierende mellom tariffområdene. I tariffområde stat var det over 50 % som forhandlet lønn ved ansettelse.

Tabell 2: Forhandlet du om lønn ved ansettelse?

I alle tariffområdene, samlet sett, fikk ca. 64 % høyere lønn etter å ha forhandlet ved ansettelse. I tabellen under ser du hvordan resultatet er i de ulike tariffområdene. Sett opp mot tidligere års undersøkelser holder andelen som når gjennom med lønnskrav seg fortsatt høy. NFF oppfordrer alle medlemmer til å forhandle lønn når de skifter jobb – det lønner seg!

Tabell 3: Fikk du uttelling i forhandling om lønn ved ansettelse?